Gravity, Free Energy & Space Propulsion

Alles met betrekking tot vrij energie tref je hier aan.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08


Vanavond tijd voor een mail van onze heuse eigen QFF informant "Q." die mij een mail stuurde met een link naar een door hem gepost "experimentje" op GLP. En nu is het tijd voor de Nederlandse variant. Het gaat dus over zwaartekracht en vrije energie. De tekst hieronder is een zéér strakke en puike vertaling van "Q." zijn oorspronkelijk Engelstalige artikel. De vertaling is gemaakt door Vortex, waarvoor über viel hulde en dikke dank!!

Zwaartekracht, vrije energie en ruimte aandrijving

Ik weet zeker dat vrije energie een realiteit is.

In 1975 heb ik een experiment gedaan met de zwaartekracht.
Het was een nieuwe ontwikkeling, gebaseerd op het originele Biefeld-Brown effect. De verplaatsing van een condensator in de richting van de positieve elektrode.
Het werkte veel beter dan het origineel.
Het was een nieuw soort van electro zwaartekracht apparaat.
Dit is iets dat zal werken in het vacuüm van de ruimte, in tegenstelling tot zogenaamde “lifters”.
Dus, wat zijn dan de resultaten van dit experiment?

Ik maakte een verticale proefopstelling, in tegenstelling tot Brown.
De spanning aangesloten in de ene richting maakte de constructie lichter.
De spanning aangesloten in de andere richting maakte de constructie zwaarder.

Zwaartekracht kan dus geen aantrekkende kracht zijn.
Het moet duwen vanuit alle richtingen. Vergelijkbaar, als een model, met de achtergrondstraling van het universum.

Het is het, gedeeltelijk, afschermen van de gravitatie “golven” of “deeltjes” veroorzaakt door de massa van de aarde en onze eigen lichamen dat ons het gevoel van ‘gewicht’ geeft.

Later vond ik een oud boek over Sir Isaac Newton waarin stond dat Newton ook dacht dat de zwaartekracht een duwende kracht uit alle richtingen moest zijn. De wetenschappelijke gemeenschap heeft er, schijnbaar, voor gekozen dit deel van zijn werk te vergeten.

Omdat deze kracht in zijn principe zowel hier als ergens anders in het universum hetzelfde is, kan het maximale effect waargenomen worden aan de rand van een zwart gat. Volgens mij gaat het hierbij dan om biljoenen, zo niet meer, aardse G krachten.

Dus een erg slordig proces kan een merkbaar verschil teweeg brengen, en zou tijdreizen mogelijk kunnen maken.

Ik begon met het originele Biefeld-Brown effect.

Het kostte me een tijdje eer ik begreep waarom het überhaupt zou kunnen werken.

Probeer de volgende theorie te volgen. Ik zal het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen.

Stel we starten met een enkel waterstof atoom.
Gewoon 1 proton met daaromheen circulerend een elektron. Als er geen andere invloeden in de buurt zijn zal het elektron een min of meer circulaire baan rondom het proton volgen.

Wanneer dit langere tijd gevolgd wordt zal het spoor wat het elektron maakt een schaal vormen in de vorm van een bal, met het proton in het middelpunt.
Het zou perfect symmetrisch zijn, net als elk ander atoom over een langere periode. Ondanks dat we daarbij de meeste kans hebben om de elektronen te vinden in hun waarschijnlijkheidswolken, zal het altijd perfect symmetrisch zijn over een langere periode.

Stel je nu eens voor dat de zwaartekracht bestaat uit een grote en constante stroom van erg kleine, nog te ontdekken, hypothetische deeltjes.

Als deze stroom van gravitatie deeltjes slechts uit een richting afkomstig zou zijn, dan zou het de atomen beïnvloeden zoals wind stofdeeltjes beïnvloed. Ze zouden in een rechte lijn voortbewegen.

Stel nu dat deze gravitatie deeltjes uit alle denkbare richtingen zouden komen, net als wind uit alle richtingen tegelijk. Op een dusdanige manier dat ze elkander onderling nauwelijks zouden beïnvloeden.
Het uiteindelijke resultaat zou zijn dat de atomen niet zouden bewegen, slechts inertheid zou het resultaat zijn.

Stel nu dat je materiaal kon maken dat asymmetrisch in en vastgestelde richting zou zijn over een langere periode.

Zoiets zou vergelijkbaar zijn met het veranderen van een pingpong bal in een badminton shuttle.

Hypothetisch zou wind vanuit alle denkbare richtingen geen enkele visuele invloed hebben op een pingpong bal. Een badminton shuttle zou zich echter verplaatsen in zulke wind, afhankelijk van zijn eigen oriëntatie.

Dus de truck is om atomen asymmetrisch te maken, blijvend of herhaaldelijk, allemaal in dezelfde richting, in een stuk materiaal.

Dit materiaal zou dan in een richting geforceerd worden. En indien toegestaan zal het zich in die richting voortbewegen.

Nu weer even terug naar het eerder genoemde waterstof atoom in een Biefeld-Brown experiment.

Het gebruik van hoge spanning over de elektroden maakt dat het waterstofatoom over een langere periode asymmetrisch wordt, en dit creëert de kracht.

Wat heb ik verbeterd in deze opstelling?

Door een sterk magnetisch veld toe te voegen, in dezelfde richting als het reeds aanwezige elektrische veld, gaat de efficiëntie omhoog.
Het atoom veranderd meer van structuur en een betere “badminton shuttle” vorm is hiervan het resultaat.

Dus twee sterke magneten met een vaste plaats, met daartussenin een geschikt materiaal. Dit materiaal dient goede elektrisch isolerende eigenschappen te bezitten.
Op de buitenkant van dit materiaal zitten de elektroden. Met nikkel gecoate neodymium magneten zijn geleidend, dus ka je gebruik maken van hun geleidbaarheid.

Bij kamertemperatuur zal de Brown verplaatsing (een andere mijnheer met de naam Brown) een lange termijn effect bij het gebruik van hoogspanning gelijkstroom voorkomen. Deze opstelling zou alleen kunnen werken dichtbij de absolute minimum temperatuur (absolute nulpunt).

Bij kamertemperatuur dien je een hoogspanning wisselstroom met een hoge frequentie te hebben. Al deze spanning zou gemiddeld  in dezelfde richting moeten zijn. Dus eigenlijk is het een gemoduleerde gelijkstroom bron.
Door gebruik te maken van dit signaal start je in feite het experiment op, keer op keer, vele malen per seconde.
De benodigde frequentie is (misschien) afhankelijk van de spanning, zeker van de gebruikte diëlektriek, de temperatuur en natuurlijk de sterkte van het magnetisch veld.

Je dient de best modulerende frequentie te vinden als een ‘sweet spot’. Er zijn meerder ‘sweet spots’ per getest materiaal.

Het resultaat zal niet zo goed zijn als wanneer je gebruik zou maken van temperaturen dichtbij het absolute nulpunt en een stabiel gelijkstroom veld.

Het vinden van het best bruikbare materiaal is het laatste wat dient te gebeuren.
Vijfendertig jaar geleden heb ik resultaten gehad met gewoon grijs PVC, zoals gebruikt wordt bij in de loodgieterij.

Ik weet nu, naar welke materialen ik dien te zoeken als zijnde beste keuzes, en ook waarom.
Dit zou ik als eerste testen.

Voor zover ik weet, zullen de snelheden die behaald kunnen worden met zo een systeem twee keer de lichtsnelheid bedragen.

Commentaar kunt U kwijt in de comments, en dat is de plek waar tevens plek is voor discussie en het bespreken van feiten, vragen en bevindingen met betrekking tot de inhoud van dit artikel. Roept U maar...
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

De oorspronkelijke Engelse tekst:

Gravity, free energy and space propulsion

I know for a fact that free energy is real.

In 1975 i did an experiment with gravity.
It was a new development, based on the original Biefeld Brown effect. The displacement of a capacitor in the direction of the positive electrode.
It worked far better than the original.
It was a new sort of electro gravity device.
This is something that will work in the vacuum of space, unlike the so-called "lifters".
So, what where the results of this experiment?

I made a vertical set-up, unlike Brown
Voltage hooked up in one direction made the contraption lighter.
The voltage hooked up in the other direction made the contraption heavier.

So gravity can not be a pulling force.
It must be pushing from all sides. Comparable, as a model, to the background radiation of the universe.

It is the , partially, shielding of this gravitational "waves" or "particles" caused by the mass of the Earth and our own bodies that gives us the sensation of weight.

Later i found an old book about sir Isaac newton that stated that Newton also thought that gravity must be a pushing force coming from all sides. Apparently, the scientific community choose to forget this part of his work.

Since this force is basically the same here as anywhere else in the universe, the maximum effect can be seen at the border of a black hole. I believe this to be some billions , or more, of earth G's.

So a very sloppy process can make a noticeable difference, and could make real space travel possible.

My start was the original Biefeld-Brown effect.

It took me a while before i understood why it could work at all.

Please try to follow the next theory. I will try to explain it, as simple as possible.

Suppose we start with a single Hydrogen atom.
Just one proton and circulating electron. If there are no other influences around, the electron will follow a more or less round path around the proton.

When observed over a longer period of time, the track of the electron would be a shell in the form of a ball, with the proton in the middle of it.
It would be point symmetrical, just like any other atom over a longer period of time. Although there the electrons are most likely to be found in their probability clouds. But always point symmetrical over a longer period of time.

Now suppose that gravity is a large and constant stream of very tiny, still to be discovered, hypothetical particles.

If this stream of gravity particles was coming from one direction only, it would act on the atoms as wind on dust particles. They would move in a straight line.

Now suppose this this stream of gravity particles is coming from all directions, like wind coming from all directions at the same time.Almost without interfering with each other.
The net result would be that the atoms would not move, only inertia would be the result.

Now suppose that, you could make matter to be asymmetrical over a longer period of time and in a fixed direction.

That would be something like turning a ping pong ball into a badminton shuttle.

Hypothetical wind coming from all directions would have no visual impact on a ping pong ball. But a badminton shuttle would move in such wind, in a direction depending of its own orientation.

So the trick is to make atoms asymmetrical, continuous or very often repeated, all in the same direction in a piece of material.

Than the material would forced in one direction. And if allowed it would move in that direction.

Now back to the earlier mentioned Hydrogen atom in a Biefeld-Brown experiment.

The used high voltage over the electrodes makes the Hydrogen atom asymmetrical over a longer period of time, and this creates the force.

What did i improve in this set-up?

By adding a strong magnetic field in the same direction as the already available electric field, efficiency goes up.
The atom changes its structure more and a better "badminton shuttle" form is the result.

So two strong permanent magnets and, in between, a suitable material. This material should have good electrical insulating properties.
On the outside of this material are the electrodes. Nickel coated Neodym magnets are conductive, so you can use their conductivity.

At room temperature Brow's movement (another gentleman named Brown) will prevent a long lasting effect when you use high voltage DC. This set-up could only work close to the absolute minimum temp (absolute zero).

At room temp you should use a high frequency, high voltage AC.
All of this voltage should on average be in the same direction. So in fact it is a modulated DC source.
By using this signal you in fact start the experiment up, again and again, many times per second.
The frequency you need is (maybe) depending on the voltage, definitely on the used dielectric, the temperature and of course the magnetic field strength.

You will have to find the best modulating frequency as a sweet spot. There are several sweet spots per tested material.

The result is not so good as when you would use temps close to absolute minimum temperature and a steady DC field.

Finding the best material to use is the last thing that has to be done.
Thirty five years ago i had results wit plain grey PVC, as used in plumbing.

I now know, what materials to look for as best choices, and why.
This i will test first.

As far as i know,the speed to you would be able to reach with such system would be twice the speed of light.
1119 AD
Gebruikersavatar
Vortex
Grand Pontiff
Grand Pontiff
Berichten: 731
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

going to work 8)
nosce te ipsum
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Dank je Vortex, kun je de NL tekst mailen naar contact@quofataferunt.com ?? dan knal ik 'm straks in het artikel. Ik ga weer verder met een volgend artikel! Nogmaals DANK!!

:egypte:
1119 AD
FreeElectron
Sun God
Sun God
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

Dit is wat ik vanmiddag in de shoutbox tegen Vrillon zei.

Electro-magnetische velden, stromen, afscherming en geleiding.

Binnen de platen van een geladen condensator heerst een electrostatisch veld. Dat is een krachtveld, de platen willen elkaar aantrekken in het geval van een gelijkspanning (DC).

Ga je die spanning moduleren met wisselspanning(AC) dan verander je dus het veld periodiek.
Dat is het principe van de electrostatische luidspreker, maar elke condensator kan het ook.

Nu gaan we een magnetisch veld in het spel brengen: electronen worden afgebogen, er is energie nodig om dit te doen.
Verticaal of horizontaal maakt hierbij niet uit, de zwaartekracht staat buiten spel. Levitatie van voorwerpen in het veld is mogelijk.

En nu beschouwen we het zonnestelsel: de zon is kathode, zendt electronen (en nog meer deeltjes) uit en de planeten en manen vangen deze op (anoden, roosters).
Daartussen heerst vacuum, zoals in een electronenbuis.

Zwaartekracht/electromagnetisme ; verenigde velden theorie (Einstein, Hawking, Haramein).

Substitueer de ene kracht voor de andere: gaan we het al zien?

vd Heide en zijn opvolgers weten dit ook.
Gebruikersavatar
pilgrim
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

yep

alleen met minder technische woordjes :D
Gebruikersavatar
Vortex
Grand Pontiff
Grand Pontiff
Berichten: 731
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

NL tekst is met de mail mee
nosce te ipsum
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

[quote name="Vortex"]NL tekst is met de mail mee[/quote]

Thanks Vortex!! Hulde! Zie ook artikel dat nu is aangepast!!
1119 AD
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 2622
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

Ik plaats het even hier, n.a.v het intervieuw 'Geluid Dat Niet Mag' .

Aan een goede kennis stelde ik via e-mail de vraag of hij het werk van Henry Van Der Heide kende.

Wellicht moet dit dus ergens anders worden onder gebracht?

Dit was het antwoord:

..."Ik ken Van der Heide en zijn theorie niet maar heb tijdens mijn opleiding wel gemeten aan koolstof houdende geleiders. De weerstand van koolstof wordt instabiel bij el stroom, waardoor ruis ontstaat. Bij oudere versterkers kun je dit meten en waarnemen. Koolstof houdende kabels voor audio zijn in mijn optiek gewoon onzin en ronduit slecht. Ik ben tezamen met 125 Nederlandse collega's lid van de AES.org. Lees onze publicaties eens als je meer wilt weten over audio technieken. De AES is o.a. verantwoordelijk voor het bepalen van zo'n beetje alle industriële audio standaarden"...

Vreemd genoeg, dus dat Van Der Heide juist pleit voor zuivere gelijding én geluid.

Tja, wat nu?

G- :love:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

[quote name="Het Dolle Eland"]Ik plaats het even hier, n.a.v het intervieuw 'Geluid Dat Niet Mag' .

Aan een goede kennis stelde ik via e-mail de vraag of hij het werk van Henry Van Der Heide kende.

Wellicht moet dit dus ergens anders worden onder gebracht?

Dit was het antwoord:

..."Ik ken Van der Heide en zijn theorie niet maar heb tijdens mijn opleiding wel gemeten aan koolstof houdende geleiders. De weerstand van koolstof wordt instabiel bij el stroom, waardoor ruis ontstaat. Bij oudere versterkers kun je dit meten en waarnemen. Koolstof houdende kabels voor audio zijn in mijn optiek gewoon onzin en ronduit slecht. Ik ben tezamen met 125 Nederlandse collega's lid van de AES.org. Lees onze publicaties eens als je meer wilt weten over audio technieken. De AES is o.a. verantwoordelijk voor het bepalen van zo'n beetje alle industriële audio standaarden"...

Vreemd genoeg, dus dat Van Der Heide juist pleit voor zuivere gelijding én geluid.

Tja, wat nu?

G- :love:[/quote]

Ja Permuter, is dat geen topic waard?? Dat interview?? Ik maak er zo een van, mag jj ook doen... Zeg 't maar
1119 AD
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Fnord
Fnord
Berichten: 1936
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

Die AES discussie die Dolle aanhaalt is al 1000X gevoerd en ga ik niet meer aan.
(Ik ben ook geluidstechnicus)

Die docu is online te vinden, dus die zou ook hier geplaatst kunnen worden, daar zou ik niet tegen in gaan.

Maar bedenk wel dat betrokken personen niet zo blij zijn met die docu, niet vanwege de info maar vanwege het scheve beeld wat er geschetst wordt.


Dit is "niet in mijn handen" dus ik doe hier geen verdere mededelingen over.
het is niet wat het lijkt,... het is veel erger
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

10-4 Roger Copy That!
1119 AD
FreeElectron
Sun God
Sun God
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

[quote name="Het Dolle Eland"]Tja, wat nu?

G- :love:[/quote]

Zoals ik al in de shoutbox meldde: ik ben met Bert bezig te overleggen wat er naar buiten "mag" komen.
Bert is 1 van de krachten achter het "nieuwe" vd Heide verhaal.

Tot die tijd: full stop. Sorry.
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 2622
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

Spannend, bijzonder én 'geheimzinnig' allemaal.

Blijkbaar genoeg om veel (kool)stof te doen laten opwaaien :D Een onderwerp met érg veel gevoel dus!

Mooi zo! Hoe Doller hoe beter!
:kwark187:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
Gebruikersavatar
ROI
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 545
Lid geworden op: do 07 okt 2010, 20:08

• post deleted •
Plaats reactie

Terug naar “Vrije Energie”