De 'betekenis' van getallen.

Hier tref je alle topics aan die te maken hebben met gnostiek en religieuze aangelegenheden.
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

De 'betekenis' van getallen.
Getallen staan ergens voor, in onze maatschappij vaak voor een eenheid. 1 is een, 2 is twee, etc. Aantallen, het zegt niks over de kwaliteit of een eigenschap.
Maar wat is een getal nu eigenlijk? Een getal op papier is een cijfer. Cijfers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, zelf zijn afbeeldingen. Vroeger, toen men begon met getallen op te schrijven, was dat niet eens zozeer om een aantal te noteren (dus twee), maar ook een bepaalde eigenschap.
Als wij vandaag de dag het cijfer 0 zien. Wat zien we dan? De meesten zullen zeggen: nul, niks. Dit is niet helemaal waar. Het antwoord 'nul, niks' gaat over het aantal. Maar het symbool 0 wat zie je daar? Een rondje! Een cirkel! Zo staat 0 dus voor het oneidige, grenzeloos (het is een cirkel, een niet-onderbroken streep, de lijn gaat eeuwig door).
En zo heeft elke getal een zekere macht (een zeker vermogen), die niet uitgedrukt word door het cijfer of symbool, gebruikt om alleen de hoeveelheid aan te geven. Dit vermogen berust in een occult verband, dat bestaat tussen de betrekkingen der dingen en de beginselen in de natuur waarvan de uitdrukking zijn.
Openbaring nam voor het eerst een aantoonbare vorm aan toen de mens de opeenvolging van de getallen 0123456789, door watvoor symbolen dan ook uitgedrukt, ontwikkelde. In deze reeks staan de volgende cijfers voor het volgende betekenis.
0 - Staat voor de oneinigheid, het Oneindige, grenzeloos Wezen, de 'fons et origo' aller dingen, de Brahmânda of het ei des heelals, het zonnestelsel in zijn geheel; vandaar dus het universele, cosmopolitische, het rondgaan, reizen. Ook ontkenning, omtrek, begrenzing en ontbering. Derhalve is 0 de universele paradox, het oneindige groote en het oneindig kleine. De cirkel der oneindigheid en het punt in het centrum, de atoom.
1 - Symboliseert openbaring, bevestiging, positieve en het actieve beginsel. Dit cijfer staat voor de Logos, de openbaring van het Oneindige en Ongeopenbaarde. Het vertegenwoordigd het ego, aanmatiging, het positieve, egoïsme, afgescheidenheid, zelfzucht, afzondering, onderscheiding, zelfvertrouwen, waardigheid en heerschappij. In godsdienstigen zin verzinnebeeldt het den Heer, in wijsgeerigen en wetenschappelijke zin de synthese en de fundamentele eenheid der dingen. De 1 is de 0 tot openbaring gebracht. 1 is het symbool van de zon.
2 - Het getal der antithese; ook dat van getuige en bevestiging. Het tweenamige, zoals plus en minus, actief en passief, mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief, winst en verlies, etc.  2 staat voor de tweevoudigheid van het geopenbaarde leven - God en natuur, geest en stof, en hun betrekkingen. Het geeft overeenstemming aan, ook scheiding, de wet der afwisseling, subject of object, weerkaatsing. Daar dit getal in zichzelf tegengestelde termen of beginselen vereenigt, geeft het te kennen schepping, voortbrenging, vruchtdragen, samenstellen. In de eerste plaats de twee toestanden: den geopenbaarden toestand en den ongeopenbaarden, het opzettelijk vermelde en het stilzwijgend in iets begrepen. 2 is het symbool van de maan.
3 - De trilogie. De drieëenheid van leven, substantie en intelligentie, van kracht, stof en bewustzijn. Scheppen, onderhouden, wederoplossen. Het gezin: vader, moeder en kind. De drie dimensies. De drie gestelden: de denker, de gedachte en het ding. De dualiteit weerkaatst in het bewustzijn, als in ruite en tijd, vormende een driehoek van toestanden zoals verleden, heden toenkomst; derhalve uitbreiding van het zelf, het vermogen van zelfuitbreiding, wilsuitoefening, handelwijze, scherpzinningheid. 3 is het symbool van mars.
4 - Het getal der werkelijkheid en concretie. Het stoffelijk heelal. De kubus of het quadraat. Physieke wetten; logica; rede. Voorkomen, gelaatstrekken, wetenschap. Kennisneming door waarnemen, ondervinding, wetenschap. Het kruis, snijding, deeling, orde, classificatie. De swatiska, het wiel der wet, opvolging, opnoeming. Het intellekt; bewustzijn, onderscheid makende tussen het gesstelijke en het stoffelijke, de noumenale en phenomenale werelden, voorgesteld door de hogere en de lagere driehoek. Vandaar onderscheiding, beleid, betrekkelijkheid. 4 is het symbool van Mercurius.
5 - Dit getal staat voor uitzetting. Omvatting, begrijpen, verstand, oordeel. Toename, vruchtbaarheid, voortplanting. Rechtvaardigheid, maaien, oogst. Wedervoortbrenging van het zelf in de stoffelijke wereld, vaderschap, beloning en straffen. De zaad-vrucht of granaatappel, vermeningvuldiging. 5 is het symbool van Jupiter.
6 - Het getal van samenwerking. Huwelijk, dooreenvlechten, een schakel, verband. Wederkerige werking, tegenwicht. De wederzijdse werking van het geestelijke en het stoffelijke, het mentale en het fysieke in de mens, de psyche, psychologie voorzegging, mededeling, symphatie. Psychisme, telepatie, psychometrie, alchemie, bekering, eensgezindheid, harmonie, vrde, voldoening. Goedheid, schoonheid en waarheid, die de toets van harmonie hebben doorstaan. Bereiking, herstel. Omgang, wederkerigheid. De echtelijke staat, de verhouding der geslachten. 6 is het symbool van Venus.
7 - Het getal der voltooïng. Tijd en ruimte. Duur, afstand. Ouderdom, verval, dood of uithoudingsvermogen, standvastigheid, onsterfelijkheid. De zeven tijdperken, dagen der week, etc. De zeven zegels, beginselen van de mens, noten, kleuren. De drieheid en de vierheid; de volmaakte mens. Adam Kadmon; de kringloop van de evolutie, wijsheid, volmaking, evenwicht, gelijkmatigheid, rust. 7 is het symbool van Saturnus.
8 - Het getal der oplossing. Het geeft de wet aan der cyclische evolutie, het breken van het natuurlijke en het opvoeren daarvan tot het geestelijke. Reactie, revolutie, breken, vaneenrukken, ontbinding, afscheiding, uiteenvallen, regeringloosheid. Breuk, van elkaar gaan, echtscheiding. Inademing volgende op uitademing, opgeblazenheid, genie, uitvinding. Afwijking, excentriciteit, grilligheid, afdwaling, krankzinnigheid. 8 is het symbool van Uranus.
9 - Het getal der wedergeboorte. Een nieuwe geboorte, geestelijkheid, uitbreiding der zintuigen, voorgevoelens het uitgaan, reizen. Telaesthesie, dromen, helderziendheid, helderhorendheid. Hervorming, nevelachtigheid, polskloppen, rythmus; uitstrekken, uitbreiding, openbaarmaking, het boogschieten, voorspelling, openbaring; gedachtegolf, verschijning, schim, mist, wilk, duisternis, verbanning, ellende. 9 is het symbool van Neptunus.
Dit zijn enige van de schakels in de bijna eindeloze keten van associaties die de negen cijfers en de nul tot middelpunt hebben. In sommige stelsels van uitlegging wordt de 0 het laatst gezet, zodat het eerste en het laatste teken tezamen gebracht worden, om de 10 (tien) te vormen, het volmaakte getal in het tientallig stelsel; doch in het Hebreeuwse systeem is aan het getal 12 die onderscheiding toegekend, daar dit het product is van 3 en 4, terwijl 7, een ander heilig getal hun som vormt. Deze uitlegging der getallen is toegepast op de in eenheden uitgedrukte waarde van elk willekeurig getal, zoals bijv. 731 = 11 - 2, waarvan de in eenheden uitgedrukte waarde 2 is. Zo zijn dus alle getallen ten slotte terug te voeren tot één van de negen cijfers.

De volgende Kleinere Sleutel voor de uitlegging der getallen kan van nut zijn, daar hij in vele opzichten beknopter is en gemakkelijker aan te wenden dan voorgaande.
1 - Individualiteit en mogelijk egoïsme, zelfvertrouwen, bevestiging, onderscheiding.
2 - Verwantschap, psychische aantrekking, emotie, sympathie of antipathie, twijfel, weifeling.
3 - Uitzetting, vermeerdering, intellectueel vermogen, rijkdom en welslagen.
4 - Verwezenlijking, eigendom, bezit, crediet en positie, stoffelijkheid.
5 - Rede, logica, zedenleer, reizen, handel, nuttigheid.
6 - Samenwerking, huwelijk, wederkerigheid, sympathie, spel, kunst, muziek, dansen.
7 - Evenwicht, contracten, overeenkomsten, verhandelingen. Koop, harmonie of onenigheid.
8 - Weder opbouwen, dood, ontkenning, verval, verlies, uitdoving, vergaan.
9 - Doorzicht, strijd, energie, ondervinding, verdeling, toorn, scherpzinnigheid.

In dit stelsel is de overeenstemming der planeten als volgt:
1 - De Zon.
2 - De Maan (nieuwe).
3 - Jupiter.
4 - De Aarde of de Zon.
5 - Mercurius.
6 - Venus.
7 - De Maan (volle).
8 - Saturnus.
9 - Mars.
Ik sla dan even een stapje over, en ga dan naar het volgende. Men heeft het volgende Kabbalisme uit de Apocalypse (bron 2) ontwikkeld:
1000 = De Overwinnaar
999 = De Intuïtief Wijze
888 = Het Hoger Verstand
777 = Het Kruis
666 = Het Lager Verstand
555 = Begeerte
444 = Slangenkronkeling
333 = Zinnelijkheid
Dit zijn de zeven beginselen van het menselijk wezen en stellen de trappen van de ontwikkeling voor, van dierlijk tot het goddelijke.
De beginselen die hiermee overeenkomen in de esotorische wijsbegeerte van het Oosten zijn:
De Overwinnaar = Atmâ
De Intuïtief Wijze = Buddhi
Het Hoger Verstand = Buddhi-Manas
Het Kruis = Antahkarana
Het Lager Verstand = Kâma-Manas
Begeerte = Kâma
Slangenkronkeling = Lingam
Zinnelijkheid = Sthula

Ik laat het eerst hier even bij.

Bron: Boek 'De Kabbala der getallen'
Bron 2: images/stories/kabbala/app.pdf (PDF!)
Overig: http://www.heinpragt.com/symbols/getallen1.php
 
Dromen
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6357
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Nice Nice Dromen...:)

* Look what was that hidden cirkel nr 11???....SSSSSsssttt, it's a secret*
illuminati of my own reality
Gebruikersavatar
rp801
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

Nice indeed Dromen!

Ik kwam hier ook het een en ander over tegen in dit boek:
De bijlage geneeskunstdergoden.JPG is niet meer beschikbaar
Erg interessant boek waar bij mij persoonlijk toch weer enige zaken duidelijk zijn geworden de laatste weken. Hier word ook weer de overeenkomst van getallen met de planeten, metalen, astrologie, mineralen, edelstenen etc uitlegd. Ook erg interessant vond ik ook het hoofdstuk "de 7 heilige wetenschappen; Geometrie, Grammatica, Retorica, Dialectica, Aritmetica, Musica, Astronomie".

quote:
* Look what was that hidden cirkel nr 11???....SSSSSsssttt, it's a secret*

Ik neem aan dat je met 11 satan/satanisme bedoelt? Dit begrijp ik een beetje uit de posts van Nexion in ieder geval. Ik vraag me alleen af wat nu precies het verschil is tussen bijvoorbeeld het "gnostieke" uit bovenstaande boek (rozenkruizers) en hetgene Nexion bedoelt (sumerisch/babylonisch gnostiek??). Of is het beide hetzelfde "model" met een bepaalde "keuze" binnen dat model?
Bijlagen
geneeskunstdergoden.JPG
geneeskunstdergoden.JPG (37.41 KiB) 4582 keer bekeken
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Het getal 11 wordt, zeker na 11 september 2001, als een bijzonder getal gezien. Binnen de Kabbala is het ’t eerste meestergetal. Elf is in het dagelijks spraakgebruik het gekkengetal. Elf overschrijdt het geheel van de tien geboden. Binnen de dertiendaagse scheppingscyclus van de Maya’s staat het getal elf voor tijdelijke dissonantie en chaos. Je zou daarbij kunnen denken aan de elfde september, toen de Twin Towers, die samen het cijfer elf vormden, tot verbijstering van velen instortten. In de numerologie is 11 het eerste meestergetal. 11 heeft in zich de 1, maar ook de 2, omdat 1 + 1 = 2 is. Daarom wordt de 11 als een lastig, moeilijk getal gezien met tegengestelde tendenties in zich. Dat wijst op innerlijke strijd en 11 wordt dan ook als de strijder gezien.

Het meestergetal 11 wordt verder in verband gebracht met een poort die sinds de elfde januari 1992 is opengegaan en met de code 11:11 is verbonden. Het gaat om de poort of brug van dualiteit naar eenheid. Sommige mensen kijken toevallig naar hun digitale klok juist als het elf over elf is. Dit is volgens Solara, een vrouw uit Hawaiï, een teken dat zij op de goede weg zijn. Er wordt een grotere werkelijkheid in ons dagelijks leven binnengebracht. De 11:11 code verwijst naar de versmelting tussen ons uitgestrekte, kosmische Zelf en ons fysieke lichaam. Die versmelting transformeert ons DNA en stelt ons in staat ook biologisch de weg naar verlichting te gaan.

Een paar bijzonderheden: Er zitten 911 dagen tussen de aanval op de Twin Towers in New York en de bomaanslagen in Madrid. De datum van de aanval op Amerika was 11 september of 9+1+1 =11, en “11 september” kan gezien worden als s+e+p+t+e+m+b+e+r+1+1=11 karakters (9 letters + 2 getallen). Ook is 911 het alarmnummer voor ongevallen in de Verenigde Staten. 11 september is de 254ste dag van het jaar. 2+5+4=11. Na 11 september zijn er nog 111 dagen over voor het nieuwe jaar begint. De Twintowers zien, of zagen, er uit als een “11”.

Het eerste gekaapte vliegtuig had het vluchtnummer AA11. Zet “AA” om in cijfers en je krijgt “11”. De naam van de kaper en de piloot was Mohamed Atta, tenminste, dat wordt zo beweerd, en die naam bestaat uit 11 letters. In het vliegtuig zaten 92 personen, tenminste, zo zeggen ze, en 9+2=11, waarvan 11 bemanningsleden: 2 piloten en 9 stewardessen: 2+9=11

New York is de 11e Staat die is toegevoegd aan de Verenigde Staten. “New York City” heeft 11 letters. De term “Trade Center” heeft 11 letters. “Skyscrapers” ook. “World Trade Center Towers” heeft 22 letters = 2x11. De eerste toren stortte in om 10:28 am: 1+0+2+8=11.

De eerste brandweerwagen ter plaatse was wagen nummer 11. 11 Brandweermensen kwamen om van deze brandweerwagen toen het WTC instorte tot de 11de verdieping. Er is verklaard dat het vuur pas 99 dagen na de ramp volledig was uitgeblust. 99=9x11. Het officiele dodental van de ramp is 2.801: 2+8+0+1=11.

Het 2de vliegtuig had 65 passagiers: 6+5=11. Osama bin Laden is geboren in Saudi-Arabië (11 letters). De eerste man die een aanval leidde op het WTC in 1993 was Ramzi Yousef (11 letters).

“The Pentagon” heeft 11 letters. Het vliegtuig dat het Pentagon geraakt zou hebben was United Airlines Flight 77, 7x11=77. Er zaten 65 pasagiers aan boord, 6+5=11.

Colin Powell = 11 letters. George W. Bush = 11 letters. Mohammed, de profeet, stierf in 632 A.D.: 6+3+2=11. Het instructieboek van de Taliban voor de Afghaanse Jihad bestaat uit 11 hoofdstukken. Afghanistan = 11 Letters. De toenmalige Minister-President van Israel, Ariel Sharon = 11 Letters. Minister van Buitenlandse zaken van Israël, Shimon Peres = 11 Letters. Bill Clinton = 11 letters. Independence Day in de USA is 4 juli: 7+4=11. Air Force One, het presidentiële vliegtuig = 11 letters. De Air Force One van George W. Bush heeft nummer "29000" op de staart: 2+9+0+0+0=11.

En dan hebben we dit nog: De Eerste Wereldoorlog eindigde op het 11de uur, van de 11de dag, van de 11 maand. De eerste man op de maan is daar gekomen met Apollo 11, waarvoor speciaal nummers van de Apollo missie zijn geschrapt. Nummer 11, en vooral het meervoud 33 is van groot belang voor de vrijmetselaars en andere geheime organisaties.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Andere Elfen?


Er gebeurt ook van alles op de 11de dag van de maand:
11 januari:
1790 Naar Amerikaans voorbeeld wordt in de Zuidelijke Nederlanden de "Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten" of de "République des Etats belgiques unis" uitgeroepen.
1942 Japan verklaart Nederland de oorlog en valt Nederlands-Indië binnen.
11 februari:
1929 Mussolini en Paus Pius XI sluiten het Verdrag van Lateranen waarbij het Vaticaan als autonome staat wordt erkend
1975 Margaret Thatcher wordt gekozen tot de eerste vrouwelijke leider van de Britse Conservative Party
11 maart:
-522 Bardiya roept zichzelf uit tot koning van Perzië
1861 De grondwet van de Geconfedereerde Staten van Amerika wordt aangenomen
1938 Na chantage van Hitler en om een oorlog met nazi-Duitsland te vermijden treedt Oostenrijks kanselier Kurt von Schuschnigg af
1945 Bao Dai roept de onafhankelijkheid van Vietnam uit
1990 Litouwen verklaart zich onafhankelijk
Patricio Aylwin wordt president van Chili, de eerste democratisch gekozen president sinds 1973
2004 Aanslagen in Spanje minstens 190 doden en 1240 gewonden
11 april:
491 Anastasius I wordt door keizerin Ariadne benoemd tot keizer van het Oost-Romeinse rijk
1713 Vrede van Utrecht
1814 Napoleon treedt af en wordt verbannen naar Elba
1968 Mislukte moordaanslag op Duits studentenleider Rudi Dutschke in Berlijn.
1970 De Apollo 13 wordt gelanceerd (de rampvlucht)
1979 De Oegandese dictator Idi Amin wordt afgezet
1961 Begin van het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem
11 mei:
330 Byzantium wordt hernoemd naar Constantinopel
1670 Kroning van Paus Clemens X in Rome
1812 Brits premier Spencer Perceval wordt neergeschoten door een failliete bankdirecteur in de hal van het House of Commons.
1857 Indiase rebellen nemen Delhi in uit handen van de Britten
1949 Siam verandert zijn naam naar Thailand
1960 De hooggeplaatste Nazi-functionaris Adolf Eichmann wordt in Argentinië door de Israëlische geheime dienst, de Mossad opgepakt
11 juni:
1775 Koning Lodewijk XVI van Frankrijk word tot koning gekroond
1903 De moord op koning Alexander Obrenovi? en koningin Draga Mašin van Servië maakt een einde aan de dynastie van het Huis Obrenovi?
1940 Britse troepen bombarderen Genua en Turijn in Italië
1963 De boeddhistische monnik Thich Quang Duc laat zichzelf verbranden als ultiem protest tegen de vervolging van boeddhisten in Zuid-Vietnam. Veel monniken zouden dit voorbeeld volgen
1977 De Nederlandse overheid maakt een einde aan de Zuid-Molukse treinkaping bij De Punt en de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde. Bij de bestorming van de trein komen twee gegijzelden en zes kapers om
1990 Voor zijn rol in het Iran-Contraschandaal wordt admiraal John Poindexter, de voormalige nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf
2001 Timothy McVeigh wordt met een injectie geëxecuteerd voor zijn aanslag in 1995 op een overheidsgebouw in Oklahoma City
11 juli:
1302 Guldensporenslag. De Vlaamse steden verslaan de koning van Frankrijk
1346 Karel IV van Luxemburg wordt gekozen als keizer van het Heilige Roomse Rijk
1533 Koning Hendrik VIII van Engeland wordt geëxcommuniceerd
1804 In een duel doodt de Amerikaanse vicepresident Aaron Burr de minister van Financiën, Alexander Hamilton
1921 Mongolië wordt onafhankelijk van China
1932 Muhammad Ali Bey al-Abid wordt president van Syrië
1960 Dahomey (nu Benin), Opper-Volta (nu Burkina Faso), en Nigeria worden alle onafhankelijk
Katanga scheidt zich af van Congo
1995 Bosnische Serven nemen de moslimstad Srebrenica in. Zo'n zevenduizend inwoners worden vermoord
11 augustus:
-3114 Deze dag is het aftelpunt van de Mayakalender (13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumku)
490 Slag aan de Adda tussen het leger van de Ostrogoten onder leiding van Theodorik en het huurlingenleger van Odoaker.
1674 Slag bij Seneffe tussen een Frans leger onder maarschalk Conde en een Nederlands - Spaans - Oostenrijks - Duits leger onder stadhouder Willem III.
11 september:
-490 De Grieken verslaan de Perzen bij Marathon
1297 De Slag bij Stirling Bridge, in de eerste Schotse onafhankelijkheidsoorlog
1672 Franse militairen blazen Kasteel Brakel op.
1697 Slag bij Zenta: Eugenius van Savoye verslaat de Ottomaanse Turken bij Zenta
1906 In Zuid Afrika formuleerde Ghandi zijn theorie van passief verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid - bekend als ‘Satyagraha’ - als reactie op de discrimantie door de overheid van de Indiase bevolking zoals die tot uiting kwam in de weigering stemrecht te verlenen
1940 Hitler schort het bevel tot de landing in Engeland drie dagen op; hij stelt ook op 14 en 17 september de beslissing uit
1941 Franklin Delano Roosevelt verklaart in reactie op de Duitse aanvallen met onderzeeboten dat de Amerikaanse vloot voortaan met geweld zal reageren (FDR Fireside Chat: "On Maintaining Freedom of the Seas"), en loopt hiermee vooruit op de formele oorlogsverklaring van december 1941 (na 'Pearl Harbor')
1943 De nazi's beginnen met de vernietiging van de getto's van Minsk en Lida in Wit-Rusland
1944 Bij een RAF-bombardement op Darmstadt komen zo'n 11500 mensen om
1945 President Harry Truman beslist op advies van Henry Stimson, de Amerikaanse minister van Oorlog, dat de oorlog met Japan en Duitsland voortaan bekend zal staan als de "Tweede Wereldoorlog"
1946 In Nederland wordt de Operatie Black Tulip gestart. Deze had ten doel ongeveer 25.000 Duitsers, waarvan de meesten hier al lang voor de Tweede Wereldoorlog woonden en een gezin hadden, het land uit te zetten
1973 In de Chileense hoofdstad Santiago wordt het presidentiële paleis gebombardeerd en pleegt president Salvador Allende (waarschijnlijk) zelfmoord. Een militaire junta onder leiding van generaal Pinochet neemt de macht over, zeer waarschijnlijk met steun van de CIA. In de chaotische dagen na de coup worden ongeveer 3500 mensen vermoord
1990 George Bush Senior kondigt de eerste golfoorlog aan
2001 Terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York, en het Pentagon bij Washington D.C.. Bijna 3000 mensen verliezen het leven
11 oktober:
1939 Manhattanproject: president Franklin D. Roosevelt wordt gevraagd snel de atoombom te laten ontwikkelen
1987 De West-Duitse politicus Uwe Barschel wordt dood aangetroffen in een hotelkamer in Genève
2005 In Liberia vinden de eerste vrije verkiezingen sinds 1997 plaats
11 november:
1880 Ned Kelly, Australische outlaw opgehangen in Melbourne
1889 Washington wordt een staat van de Verenigde Staten
1918 In de Eerste Wereldoorlog wordt een wapenstilstand bereikt
11 december:
1941 De Verenigde staten verklaren Duitsland de oorlog en mengen zich hierdoor in de Tweede Wereldoorlog in Europa
2004 Prins Bernhard wordt bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft

Maar of we nu echt kunnen vaststellen dat er met opzet of per toeval meer gebeurt op de 11de dag dan op de 10de of 12de dag, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar bijzonder is het wel.


Bronnen:
www.niburu.nl
home.wanadoo.nl/herbert/tellen.htm
www.september11news.com/Mysteries2.htm.Reageren kan niet meer!

Oude Reacties:

Reactie van WieWeet: Wat dacht je van onze "eigen" Mozes en Aaronkerk op het Waterlooplein? De Rembrandt-en Breitnertoren? Onze eigen Jachin en Boaz? (20/9/07)

Reactie van Sam: als je dit intypet in word NYC Q33NY NYC: betekent NewYorkCity, Q33NY: is het vlucht nr van het eerste vliegtuig dat in het wtc vliegt. Zet NYC Q33NY in een ander lettertype genaamd: windings (vind je helemaal onderaan) best vreemd wat er ineens staat. (27/9/07)

Reactie van Wilma: Ben net terug van een zeer boeiend spiritueel weekend. Er werden nummertjes uitgedeeld om vervolgens te bepalen bij welk medium ik aan de beurt was. Ik kreeg nummer 11. Kom er nu vandaag (bij toeval???) achter dat mijn levensgetal nummer 11 is. Krijg er kippenvel van...reacties zijn welkom. (15/10/07)

Reactie van Ramon: ja, ik ben een lezer van je site en ik vind het veelal boeiend om te lezen, de meeste dingen zou ik zelf niet op komen, maar dit artikel, dat laatste over die wingdings, heb ik zelf uitgeprobeerd en bij wingdings (er zijn 3 soorten) heb ik ze allemaal uit geprobeerd en ik kreeg er helemaal niet hetzelfde uit. Dus dat snap ik niet. (6/11/07)

[SNIPS @ Ramon: heb je wel HOOFDLETTERS gebruikt, dat is nogal essentieel (zie plaatje). Ook kan het zijn dat "ze" het in een latere versie hebben veranderd, dat weet ik niet.] (6/11/07)

Reactie van Ruben: Ook is 911 het alarmnummer voor ongevallen in de Verenigde Staten. 9+1+1=11?? (2/5/08)

Reactie van Janex: Ik ben de 11, ik heb exact op de dag af 11 jaar kennis verzameld en precies na 11 jaar was het klusje geklaard! De 11 is het ontwakingsgetal! Zie je de 11, dan ben je je weer een stukje bewust. Maar zie 'm ook in combinatie's van cijfers, bijv. 07:04, 22:07, dan ben je nog bewuster! Ik zie in alles 11. 11 is de dualiteit van twee mensen die nu een 1 wordt, want de mens is een man en een vrouw! de 11 brokkelt af en de 1 onstaat! De mensheid is een stapje te ver gegaan! En waarom noemen de onbewusten het het gekkengetal? Omdat ze inderdaad gek zijn want ze zien niet dat het het getal is tot ontwaken. En denk aan de 11de van de 11de. Wat doen de dwazen dan? Ze zetten een masker op een masker! Hoe gek kan je inderdaad zijn! De 11 is mij wel duidelijk! Mijn geboortegetal is nog 22 ook! En samen is dat.....! Zegt al genoeg, toch? The 11! (6/3/09)

Reactie van Susanne: En de nieuwe president van de Verenigde Staten, Barack Obama... zijn naam heeft, je raadt het al, 11 letters. Haha, hoe bizar... (23/4/09)

Reactie van Menno: Niet alleen is Barack Obama 11 hij heeft levensles getal 11 hij geboren op 4-8-1961 4+8+1+9+6+1=29 2+9=11 (27/7/09)

Reactie van Struiksma: ik ben 22 jaar, ook mijn levensgetal is 11. Daar kwam ik achter in 2009=11. En overal waar ik ga of sta zie ik 11, 22, 33 enzovoort. Het geeft me kracht en liefde. (21/8/09)

Reactie van T: Ik ben het elfde kind. Mijn vader is elf dagen voor mijn verjaardag overleden, mijn moeder elf dagen na mijn verjaardag. (8/4/10)

Reactie van Julia: Ik weet pas sinds kort over de speciale betekenis van het getal elf. mijn geboortegetal is elf. Ik was verbijsterd, dat van alle mensen die ik ken, slechts één iemand ook dit geboortegetal heeft: mijn grote liefde (en dat is niet de man waarmee ik ben getrouwd) Elf, ja elf jaar geleden, ontmoette ik hem en laat het getal van die dag nou ook elf zijn. Mijn echtgenoot heb ik later ontmoet, dit staat er dus los van. Hoewel ik van mijn man houd, geloof ik in deze grote liefde, waarvan ik denk dat hij mijn tweelingziel is. (1/9/10)

Reactie van Anti-11: Mensen! zo kan je super veel dingen verzinnen! Het is gewoon toeval! de data van 11 januari tot 1 december klopt niet. ga maar is uitzoeken wat er op 12 januari tot decemberis gebeurt. vind je evenveel. De jaartallen zijn zo verschillend. elke dag gebeurt er iets op de wereld! je kan het niet ontkennen. 11 September is gewoon een dag die niemand vergeet. Je hoeft dan niet gelijk gek te worden van het getal 11.

bron: http://www.xs4all.nl/~snips/snips/consp ... getal.html

;)
1119 AD
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

@ rp801,

Ik was even verbaast!! Niet wetende dat er meer mensen die boeken van Henk en Mia zouden lezen. Ik zit zelf nu in 'De Adem van de Gnosis' en de 'Levensboom der Oerdeugden'.

Ik heb zelf trouwens al diverse keren deze werken als bron gebruikt, zie o.a.:
index.php?option=com_k2&view=item&id=88 ... enkruisers

Very nice iemand te ontmoeten die zich hier ook mee bezig houd!!


@ Bapho, mooie info over nummer 11!! Thanks!
Gebruikersavatar
rp801
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

Yep, interessant werk. Ik kwam die on-line link al enige malen tegen o.a in een post mbt edelstenen laatst.
De titels die je noemde heb ik inmiddels op Mn verlanglijstje staan :) Wat ik tot nu toe heb gelezen nodigt iig wel uit om er meer over te weten te komen.
Gebruikersavatar
Vortex
Grand Pontiff
Grand Pontiff
Berichten: 731
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

Voor mensen die niet meer hun handen kunnen leggen op een 'hardcopy'

http://henkenmialeene.org/
Een hoop gedigitaliseerd.
nosce te ipsum
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Idd Vortex!

Ennu, die boeken zijn voor een paar centen te koop bij o.a.:
http://www.klondyke.nl/klondyke.cgi?act ... oeken.y=31

Heb ik al mijn 2 boekjes ook weg. Ene koste 6 euro, de ander 7,50.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

We hadden het vanavond in de shout even over de 7 x 7 sleutels en de 7 keykeepers...

Afbeelding

Seven:Sevens, like Threes, deal with magical forces. Sevens deal with esoteric, scholarly aspects of magic. Representative of scholarly activities, mystery, and the focused search for esoteric meanings. Seven deals with the activation of imagination and manifesting results in our lives through the use of conscious thought and awareness. Ruled by Saturn, Seven can represent impractical dreaming, but with a deeper understanding of the aspects of Seven, you can quite deftly utilize its magical vibration to your own benefit.

bron: http://www.whats-your-sign.com/spiritua ... mbers.html

From the Seven Days of Genesis to the Seven Seals of Revelation, Scripture is saturated with the Number Seven. Essentially all Biblical scholars, regardless of their stance regarding the meaning of numbers in Scripture, have recognized its special symbolic significance. Simply stated, it is impossible to miss. God laid the foundation of its meaning when He introduced this number in the context of His finished Work of Creation (Gen 2:2f):

And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

meer hier: http://www.biblewheel.com/topics/seven_meaning.asp

Maar goed 7 dus, of zeven, or seven...

Even tussen de regels doorlezen... Leest U even mee??

[video][/video]
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Nog even een aanvulling...

The mystery number:

Among all the primary numbers, the number 7 is known as the number of mystery due to the following reasons:

There are seven main planets in the zodiac.
There are seven continents in the world.
There are seven wonders of the world.
There are seven colors in the rainbow.
There are seven days in a week.
There are seven seas on the Earth.
There are seven petals in the Lotus, the Sacred Seat of Lord Buddha, regarded as the most sacred flower by the people of the Eastern countries.

Lord Venkateswara, regarded as the incarnation of God (Maha Vishnu) in Kaliyuga by the one thousand million Hindus (Indians), is known as the Lord of the Seven Hills, as He is situated on the seven hills near Tirupathi in the Andhra Pradesh state in the southern part of India.

Additionally, the Christian Scripture, Revelations, refers to the following:

The seven heavens.
The seven thrones.
The seven seals.
The seven churches.

In Revelation, we come across seven spirits of God. Ezekiel speaks of “The seven angels of the Lord that go to and from through the whole earth.” It is also not without reason that there are seven generations from David to the birth of Lord Christ. Substantiating the mystery of the number 7, Egyptian religion repeatedly talks of the seven spirits. It is a known fact that the number 7 is regarded as the number of mystery by almost all major religions of the mankind.

Medically, it is established that every seven years, biological changes take place in the chemistry of human beings, both male and female. It is also most commonly said all over the world that every person on this Earth would have six other persons living somewhere with the similar features and looks making it a total of seven persons being look-alikes for each and every one.

Bron: http://www.suite101.com/lesson.cfm/19170/2777/2

:masonic:
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Tja, nu ik toch bezig ben...

II. PROTO-BULGARIAN RUNIC INSCRIPTIONS

12. The Mystery of the Sacred Proto-Bulgarian Number - the Number Seven

Everywhere, where the Proto-Bulgarians had left something about the celestial bodies, appears the symbol designating the number seven. Even more remarkable is that the character itself resembles a star. Was it a coincidence?

In the earlier Sumero-Accadian writings quite frequently appears a hieroglyphic in the form of a star. It occurs particularly frequently in drawings representing the kings of Sumer and it was a symbol of the king bestowed by the power of the heavens. This star accompanied also the representations of the Assyro-Babylonian kings and it had seven rays - the same number as the number of the known at that time stars and continents. The same symbol was later used by the Sassanid kings. Its sound value is unknown but it can be assumed that in the early times, when it fulfilled the role of a hieroglyphic, it was connected with any single sound or with a whole word - most likely with the word for star. The Sumerians called the stars SHUM which led to words as SHEN (bright), SHUB (holy), etc. It can be assumed that that star shaped character was expressed by SHUN or a sound of the type SH.

A series of Bulgarian kings were likewise depicted with stars around their face, the tradition was particularly characteristic for the earliest period of the Bulgarian state. The best example is a stamp of Tervel, where next to the face of the ruler are seen two star shaped symbols (see V. Beshevliev, Op. cit., Supplement). After all evidence about the relations of the Proto-Bulgarians to the ancient civilizations of the Near and Middle East, this fact comes to no surprise. The star-shaped symbols seen next to the head of Tervel are identical to the stars from Murfatlar.

The star-shaped symbol developed to symbolize the king's power and it obtained the sound value of "SH" because in the Proto-Bulgarian language the word for star started with "SH". The numerical value of the Proto-Bulgarian star - the number seven, was also closely associated with its value as a symbol of the king's power - it was both the admiration of the seven celestial bodies and the idea that the king's power extended in seven directions (the so-called "seven climates").

Let's return to one of the most mysterious Proto-Bulgarian relicts - the bronze rosette from Pliska. This star shaped rosette contains fourteen characters - two characters on each of its seven rays (see Figure 4), and its rear side has the combination JUI. The rosette impresses by it fine workmanship - it was cast in bronze, unlike the other, often carelessly scratched amulets.

On one ray we one can read clearly the word SAN, since the characters are familiar to us from the inscriptions from Caucasus and from Murfatlar. Another ray has the word BJA (or BE), the next one - HJA (or HE), followed by IO, NON, KHE, and the last one - SHR (or SHAR).

The form of the rosette is most important for the interpretations of the words. The seven rays, each one containing a special word, point to the conception of the seven celestial bodies. Indeed, the close examination of the words of the rosette show that they resemble the names of the stars in the ancient languages. Thus, for example, the word SAN reminds of the Accadian name for the moon SIN, which was transferred under the form SHANA in Sanskrit. UO resembles the name of Jupiter from the other Proto-Bulgarian inscription, NON - the Sumerian names of Venus NANA, etc. The table below lists all words of the rosette and the correspondent astronomical terms:

Afbeelding

Rosette Analogies in the ancient languages of the Near East
SHAR SHARU (Sun)
SAN SIN, SHANA, SAN-DIRA (Moon)
BJA BEL, BIBU (Mars)
HJA HA-BATU (Mercury)
UO UO, UMUN-PADUA, JOV (Jupiter)
NON NANA, NAHIT (Venus)
KHE KAIMANU, KEIWAN (Saturn)

(See A. Deimel, Schummerisch-akkadisches Glossar, Roma, 1934; P. Jensen, Kosmologie der Babyloner, Strassburg, 1974; E. Bicherman, Chronology of the Ancient World, London, 1971.)

All words of the rosette correspond to the names of the celestial bodies, used by the Sumero-Accadian and Assyro-Babylonian group of peoples. The shorter names of stars were rendered correctly while the longer ones were abbreviated, but the first two letters of their names were always given .

Another point of interest is that the stars were ordered according the astronomical system of the ancient peoples. The so-called harmonious system of the arrangement of the celestials bodies puts the Sun on first place, followed by the moon and the remaining five planets - Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn. This harmonious arrangement later led to the Roman and other European names of days of the week - for the French, for example - Dimanach, Lundi (literally - the day of the moon), Mardi (the day of Mars), etc.

The rosette of Pliska points to the direct relationship out of our ancestors to the the founders of the Middle East civilizations. It was usual in the antiquity to abbreviate the names of the planets, these abbreviation, sometimes even to a single character, produced their later symbols.

In the antiquity articles as this rosette contained sometimes an additional message, hidden in the ordering. The additional information was encoded by a careful selection of the abbreviations of the words used. The three special characters on the rear side of our rosette suggest they were made not only to refer to the names of the seven celestial bodies, but for another reason as well. These three characters (so typical for our Proto-Bulgarian monuments that a number of scholars interpreted them as the coat of arms of the ruling clan DOULO) point that the rosette had a particular owner after whose desire it was probably made.

Let us read clockwise the words on the seven rays, starting with Jupiter. Jupiter is selected as a starting point because it enjoyed the special respect of the Proto-Bulgarians and because it played a particularly important role in their pantheon - it was regarded as the master of time, a divinity which holds in its hands the thread connecting the past with the future. The expression we obtains is: UONONKHE SHAR SANBEHE. The text was divided in three words along that particularly characteristic to the Sumero-Accadian and Assyro-Babylonian milieu word SHAR.

SHAR had many meanings in the ancient cultures of the Near East, it meant both celestial bodies and master. UONONKCHE, which can be also read as VONONTE, was the name of a number of historical personalities - for example the Parphian king Vonones, its successor Vonones, the second name or more exactly - the title of the conqueror of Bactria - the Kushan ruler Kanishka, called Uanando Bagolago. All names stem from the epithet Vanand ('victorious, presented with the grace of the Gods'), which is of very ancient origin with roots in the Sumero-Accadian and from there in the Sanskrit culture. Since the eastern Iranian languages replaced "o" with "a" (which is also characteristic to the modern Mundjan and Tadjik languages), in Old Parphian this epithet was pronounced as VONONES, while for the Kushans - as UANAND. Even more interesting is that we find that ancient name also the Proto-Bulgarian context - the Proto-Bulgarian ruler VANAND, who according to Armenian sources lived at times of the Armenian king Arshak in the valleys of Caucasus. Upheavals there made him, together with his people, migrate to Armenia. He settled in Armenia not later than 350-360 AD (or even earlier), but besides some brief notes in Armenian sources there are not other historical data. The Armenian sources call him Vanand and Vund, which suggests that he possibly carried a name of the type of Vonont.

The rosette, carrying the name and the title of one of the first Proto-Bulgarian princes - Vanant, is a particularly important historical source, as other sources hardly exist. The title SHAR of that prince much resembles the Pamirian title CHAR, and the title CAR, assumed at the Bulgarian court in the time of Simeon.

Bron: http://groznijat.tripod.com/pb_lang/pbl_2_12.html

:whistle:
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Can anyone unfold the mystery of number SEVEN?

Afbeelding

In numerology the number 7 holds a very significant place. It is also regarded as the number of mystery. The number 7 has reproduced itself many times in Nature.

The base of music is 7 harmonies (swaras) based on which songs are composed. There are 16 main Raagaas in music and here again if the number 16 added together it will give 7.

The world is divided into 7 continents – Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. (Note that all the continents start with a vowel and end in vowel when one collectively take America as a continent)

All the oceans of the world are informally referred to as Seven Seas – North and South Atlantic, North and South Pacific, Indian, Arctic and Antarctic

One can find reference to Seven Heavens n Geneses (The first book of the Old Testament)

The main planets are Seven in numbers – The Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter and Mars.

There are seven days in a week (probably based on the seven planets)

In Hinduism the important Sages are seven in numbers, referred to as Saptarishis.

Lotus, considered to be the purest flower as it does not cross or intermingle with other flowers, has seven outside petals.

As per Hindu spiritual teachings and patanjali yoga, there are seven energy centres in the body which are called chakras – Muladhara, Svadisthana, Manipura, Anahata, Visudha, Ajna and Sahasrara chakras.

Can anyone unfold the mystery of number SEVEN?

Bron: http://www.indianotebook.com/?p=1118

:pinch:
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

THE NUMBER SEVEN
Article by H. P. Blavatsky

A DEEP significance was attached to numbers in hoary antiquity. There was not a people with anything like philosophy, but gave great prominence to numbers in their application to religious observances, the establishment of festival days, symbols, dogmas, and even the geographical distribution of empires. The mysterious numerical system of Pythagoras was nothing novel when it appeared far earlier than 600 years B.C. The occult meaning of figures and their combinations entered into the meditations of the sages of every people; and the day is not far off when, compelled by the eternal cyclic rotation of events, our now sceptical unbelieving West will have to admit that in that regular periodicity of ever recurring events there is something more than a mere blind chance. Already our Western savants begin to notice it. Of late, they have pricked up their ears and begun speculating upon cycles, numbers and all that which, but a few years ago, they had relegated to oblivion in the old closets of memory, never to be unlocked but for the purpose of grinning at the uncouth and idiotic superstitions of our unscientific fore-fathers.

As one of such novelties, the old, and matter-of-fact German journal Die Gegenwart has a serious and learned article upon "the significance of the number seven" introduced to the readers as a "Culture-historical Essay." After quoting from it a few extracts, we will have something to add to it perhaps. The author says:

The number seven was considered sacred not only by all the cultured nations of antiquity and the East, but was held in the greatest reverence even by the later nations of the West. The astronomical origin of this number is established beyond any doubt. Man, feeling himself time out of mind dependent upon the heavenly powers, ever and everywhere made earth subject to heaven. The largest and brightest of the luminaries thus became in his sight the most important and highest of powers; such were the planets which the whole antiquity numbered as seven. In course of time these were transformed into seven deities. The Egyptians had seven original and higher gods; the Phœnicians seven kabiris; the Persians, seven sacred horses of Mithra; the Parsees, seven angels opposed by seven demons, and seven celestial abodes paralleled by seven lower regions. To represent the more clearly this idea in its concrete form, the seven gods were often represented as one seven-headed deity. The whole heaven was subjected to the seven planets; hence, in nearly all the religious systems we find seven heavens.

The beliefs in the sapta loka of the Brahminical religion has remained faithful to the archaic philosophy; and--who knows--but the idea itself was originated in Aryavarta, this cradle of all philosophies and mother of all subsequent religions! If the Egyptian dogma of the metempsychosis or the transmigration of soul taught that there were seven states of purification and progressive perfection, it is also true that the Buddhists took from the Aryans of India, not from Egypt, their idea of seven stages of progressive development of the disembodied soul, allegorized by the seven stories and umbrellas, gradually diminishing towards the top on their pagodas.

In the mysterious worship of Mithra there were "seven gates," seven altars, seven mysteries. The priests of many Oriental nations were sub-divided into seven degrees; seven steps led to the altars and in the temples burnt candles in seven-branched candlesticks. Several of the Masonic Lodges have, to this day, seven and fourteen steps.

The seven planetary spheres served as a model for state divisions and organizations. China was divided into seven provinces; ancient Persia into seven satrapies. According to the Arabian legend seven angels cool the sun with ice and snow, lest it should burn the earth to cinders; and seven thousand angels wind up and set the sun in motion every morning. The two oldest rivers of the East--the Ganges and the Nile--had each seven mouths. The East had in the antiquity seven principal rivers (the Nile, the Tigris, the Euphrates, the Oxus, the Yaksart, the Arax and the Indus); seven famous treasures; seven cities full of gold; seven marvels of the world, &c. Equally did the number seven play a prominent part in the architecture of temples and palaces. The famous pagoda of Churingham is surrounded by seven square walls, painted in seven different colours, and in the middle of each wall is a seven storied pyramid; just as in the antediluvian days the temple of Borsippa, now the Birs-Nimrud, had seven stages, symbolical of the seven concentric cycles of the seven spheres, each built of tiles and metals to correspond with the colour of the ruling planet of the sphere typified.

These are all "remnants of paganism" we are told--traces "of the superstitions of old, which, like the owls and bats in a dark subterranean, flew away to return no more before the glorious light of Christianity"--a statement but too easy of refutation. If the author of the article in question has collected hundreds of instances to show that not only the Christians of old but even the modern Christians have preserved the number seven, and as sacredly as it ever was before, there might be found in reality thousands. To begin with the astronomical and religious calculation of old of the pagan Romans, who divided the week into seven days, and held the seventh day as the most sacred, the Sol or Sunday of Jupiter, and to which all the Christian nations especially the Protestants--make puja to this day. If, perchance, we are answered that it is not from the pagan Romans but from the monotheistic Jews that we have it, then why is not the Saturday or the real "Sabbath" kept instead of the Sunday, or Sol's day?

If in the "Rámáyana" seven yards are mentioned in the residences of the Indian kings; and seven gates generally led to the famous temples and cities of old, then why should the Frieslanders have in the tenth century of the Christian era strictly adhered to the number seven in dividing their provinces, and insisted upon paying seven "pfennigs" of contribution? The Holy Roman and Christian Empire has seven Kurfursts or Electors. The Hungarians emigrated under the leadership of seven dukes and founded seven towns, now called Semigradyá (now Transylvania). If pagan Rome was built on seven hills, Constantinople had seven names--By-sance, Antonia, New Rome, the town of Constantine, The Separator of the World's Parts, The Treasure of Islam, Stamboul--and was also called the city on the seven Hills, and the city of the seven Towers as an adjunct to others. With the Mussulmans "it was besieged seven times and taken after seven weeks by the seventh of the Osman Sultans." In the ideas of the Eastern peoples, the seven planetary spheres are represented by the seven rings worn by the women on seven parts of the body--the head, the neck, the hands, the feet, in the ears, in the nose, around the waist--and these seven rings or circles are presented to this time by the Eastern suitors to their brides; the beauty of the woman consisting in the Persian songs of seven charms.

The seven planets ever remaining at an equal distance from each other, and rotating in the same path, hence, the idea suggested by this motion, of the eternal harmony of the universe. In this connection the number seven became especially sacred with them, and ever preserved its importance with the astrologers. The Pythagoreans considered the figure seven as the image and model of the divine order and harmony in nature. It was the number containing twice the sacred number three or the "triad," to which the "one" or the divine monad was added: 3 + 1 + 3. As the harmony of nature sounds on the key-board of space, between the seven planets, so the harmony of audible sound takes place on a smaller plan within the musical scale of the ever-recurring seven tones. Hence, seven pipes in the syrinx of the god Pan (or Nature), their gradually diminishing proportion of shape representing the distance between the planets and between the latter and the earth--and, the seven-stringed lyre of Apollo. Consisting of a union between the number three (the symbol of the divine triad with all and every people, Christians as well as pagans) and of four (the symbol of the cosmic forces or elements), the number seven points out symbolically to the union of the Deity with the universe; this Pythagorean idea was applied by the Christians--(especially during the Middle Ages)--who largely used the number seven in the symbolism of their sacred architecture. So, for instance, the famous Cathedral of Cologne and the Dominican Church at Regensburg display this number in the smallest architectural details.

No less an importance has this mystical number in the world of intellect and philosophy. Greece had seven sages, the Christian Middle Ages seven free arts (grammar, rhetoric, dialectics, arithmetic, geometry, music, astronomy). The Mahometan Sheikh-ul-Islam calls in for every important meeting seven "ulems." In the Middle Ages an oath had to be taken before seven witnesses, and the one, to whom it was administered, was sprinkled seven times with blood. The processions around the temples went seven times, and the devotees had to kneel seven times before uttering a vow. The Mahometan pilgrims turn round Kaaba seven times, at their arrival. The sacred vessels were made of gold and silver purified seven times. The localities of the old German tribunals were designated by seven trees, under which were placed seven "Schoffers" (judges) who required seven witnesses. The criminal was threatened with a seven-fold punishment and a seven-fold purification was required as a seven-fold reward was promised to the virtuous. Every one knows the great importance placed in the West on the seventh son of a seventh son. All the mythic personages are generally endowed with seven sons. In Germany, the king and now the emperor cannot refuse to stand as god-father to a seventh son, if he be even a beggar. In the East in making up for a quarrel or signing a treaty of peace, the rulers exchange either seven or forty-nine (7 X 7) presents.

To attempt to cite all the things included in this mystical number would require a library. We will close by quoting but a few more from the region of the demoniacal. According to authorities in those matters--the Christian clergy of old--a contract with the devil had to contain seven paragraphs, was concluded for seven years and signed by the contractor seven times; all the magical drinks prepared with the help of the enemy of man consisted of seven herbs; that lottery ticket wins, which is drawn out by a seven-year old child. Legendary wars lasted seven years, seven months and seven days; and the combatant heroes number seven, seventy, seven hundred, seven thousand and seventy thousand. The princesses in the fairy tales remained seven years under a spell, and the boots of the famous cat--the Marquis de Carabas--were seven leagued. The ancients divided the human frame into seven parts; the head, the chest, the stomach, two hands and two feet; and man's life was divided into seven periods. A baby begins teething in the seventh month; a child begins to sit after fourteen months (2 X 7); begins to walk after twenty-one months (3 X 7); to speak after twenty-eight months (4 X 7); leaves off sucking after thirty-five months (5 X 7); at fourteen years (2 X 7) he begins to finally form himself; at twenty-one (3 X 7) he ceases growing. The average height of a man, before mankind degenerated, was seven feet; hence the old Western laws ordering the garden walls to be seven feet high. The education of the boys began with the Spartans and the old Persians at the age of seven. And in the Christian religions--with the Roman Catholics and the Greeks--the child is not held responsible for any crime till he is seven, and it is the proper age for him to go to confession.

If the Hindus will think of their Manu and recall what the old Shastras contain, beyond doubt they will find the origin of all this symbolism. Nowhere did the number seven play so prominent a part as with the old Aryas in India. We have but to think of the seven sages--the Sapta Rishis; the Sapta Loka--the seven worlds; the Sapta Pura--the seven holy cities; the Sapta Dvipa--the seven holy islands; the Sapta Samudra--the seven holy seas; the Sapta Parvatta--the seven holy mountains; the Sapta Arania--the seven deserts; the Sapta Vriksha--the seven sacred trees; and so on, to see the probability of the hypothesis. The Aryas never borrowed anything, nor did the Brahmans, who were too proud and exclusive for that. Whence, then, the mystery and sacredness of the number seven?

Theosophist, June, 1880

Bron: http://www.blavatsky.net/blavatsky/arts/NumberSeven.htm
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Mystery Book of 7

The last book of the Bible, the Apocalypse, has been a great riddle for nearly 2000 years. Hundreds of interpretations have been offered through the centuries, and countless debates have revolved around this book. The Apocalypse is full of symbolic language, strange beasts and great drama. But it has largely been a closed book. That is, until now.

A Norwegian computer programmer have now offered what seems to be a groundbreaking framework for finally unlocking this mystery book of riddles. After 20 years of research he concluded that everything in this book, and in the Bible in general, revolves around the mystery number 7.

The Apocalypse is indeed a book of 7, as this number is mentioned all throughout the book. And the Bible has up to 100 times more references to the number 7 than other religious books like the Kuran, the book of Mormon and other sacred books.

This new understanding of the book of Revelation revolves around the number 7, and this number has a special composition which is set forth in a model. This model has three levels within each other, each having a number – the numbers 4, 2 and 1. Together these three levels explain everything there is, and that is why “all good things are three”.

Each of the numbers 1, 2 and 4 are symbols, and together they of course make up a total of 7. These three numbers represent three systems making up the perfection of life. You can read more about these three systems here and here.

The number 7, with its three levels, is thus a microcosmic representation of the makeup of life, and how life works. This is because this model deals with the nature of energy, or Spirit, and everything is made up of energy. We are living in a giant energy vortex, and this 3-level model symbolized by the number 7, is all about how this energy moves and how it works. We are living in a system with rules, and with perfect law governing all of it. Thus we might say that this number 7 model is all about the Law of the Universe, which is the Law of God.

And what else should we expect? This is all from the Book of Revelation, and the title itself says it all: Christ is giving us a revelation, He is lifting the veil and explaining to us how all things work together. This is powerful information indeed, and that is probably why it has not been given to the world until now. We were able to deal with it, and now – right before the return of Christ – His people will need it as the times will be tough. There will be a lot of chaos and distress, and we have to know how to stay calm and remaining in Christ – being present in the innermost world of the number 7. This is why the day of rest was the 7th day – it symbolized the living in the innermost world with Christ, resting in Him. These are all spiritual matters, as everything is made up of His Spirit.

Now the world at large do not recognise openly the preeminence of Spirit in this world, and deceptions abound. And we can expect the level of deception to even rise higher as we enter the time of chaos before and after the new world order is ushered in, in a couple of years. In this time of danger, we need to know that if we remain in Christ, we are perfectly safe. Nothing can touch those that put their faith in Him, unless He in His wisdom sees that it might serve a good purpose. Whatever happens, we can rest in faith as we put none of our faith in man, but all our trust in Christ. This is our ticket to the innermost world, where Christ is.

Still, nothing of this can be understood by those who do not believe, and for those who do believe it is as evident as day follows night. Surely there is a gray zone too, being comprised of those that try to sit on the fence, having one foot in both worlds. But this fence is getting thinner and thinner, and more and more difficult to sit on these days. Pressure is building up and people are almost forced to make a decision: who will they put their faith in: man or God?

And thus we are back at the ancient question that met Cain and Abel: what would they offer up as a sacrifice? Their own works, like Cain did – or the blood of the Lamb, that Abel chose to offer? To the human ego it is devastating to let go of that apparent power to influence, that possible bargain with God where we give something and get something in return. But to God this is only an ego-trip, and He would be evil to accept such a thing from us. Thank God He is Good, and He knows our best, MUCH better that we know. But letting go of this pride of the ego, is like letting go of the whole world – and that is exactly what it takes.

But by letting go of the whole world, you gain much more in return: access to all of life and life eternal, and to infinite worlds of joy and perfect peace. This peace will be our some day soon, as we will then join the King of Peace. Until then the kingdom of peace starts in our hearts, at the listening to the still, small voice of the Spirit, comforting us in times of distress and in times of joy. Taking time to be by yourself, and setting yourself up to catch this gentle whispering of wisdom, will be rewarded beyond your wildest imagination in a very short time from now.

Bron: http://www.number7secrets.com/?p=100
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24869
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

In de film The Big Lebowski heeft Lebowski het over de Seattle Seven...

[video][/video]

The Seattle Seven...

http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Seven
1119 AD
Plaats reactie

Terug naar “Gnostiek / Religie”