Leylijn locaties in NL!

Alles puur natuur nier ;-)
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Thu 26 Jan 2012, 20:12

Over Leylijnen is al een topic, echter zag ik afgelopen week dat een enorm interessante website over leylijn plekken in Nederland offline is gehaald (http://mediatheek.thinkquest.nl). Bij de meeste QFF'ers vast wel bekend. Gelukkig was er nog één website die de informatie 'geript' had, dus ben ik zo vriendelijk geweest om het ook maar even hier op QFF neer te zetten zodat het niet in de vergetelheid raakt!

Klik is groot!

 
Krachtplaatsen en leylijnen werden in de tijd voordat het christendom in Europa zijn intrede deed als iets heiligs beschouwd. De natuurmens van vroeger zag een leylijn als een van levenskracht pulserende energiebaan van Moeder Aarde en krachtplaatsen als plekken waar de planeet ademhaalt. Hier ontstonden cultusplekken om contacten met de Andere Werelden, waaronder Elfenland, te onderhouden. Men trachtte de daar aanwezige etherische vortexenergie stoffelijk weer te geven, te versterken en te beteugelen door er spiraal- of ringvormige megalitische bouwsels bovenop te plaatsen.
De Geschiedenis
Reeds in het Engeland van het midden van de vorige eeuw werd de aandacht van onderzoekers getrokken door de constatering dat vele prehistorische bouwwerken door rechte lijnen met elkaar verbonden konden worden.
Ds Edward Duke bracht in 1846 zijn boek "The Druidical Temples of Wilts" uit, waarin hij een mysterieuze noord-zuid lijn beschreef, met daarop gebouwd: de steenkring Winterbourne Bassett - Avebury - Silbury Hill - Walker's Hill - Casterley Camp - Stonehenge. Duke dacht toen nog aan een astronomische betekenis van dergelijke lijnen.
In 1870 gaf William Henry Black een lezing te Hereford over zijn onderzoekingen. Hij had daar 20 jaar aan gewerkt, en overal in Europa, maar ook in India en China geheimzinnige lijnen gevonden, waarop prehistorische monumenten, maar ook kerken en kastelen stonden. Hij was er zeker van het grote geheim van de 'ouden' te hebben herontdekt. Helaas waren zijn toehoorders, waaronder vele wetenschapslieden niet overtuigd van zijn beweringen, en verloor Black het respect dat hij tot dan toe genoot.
Ook rijksastronoom Sir Norman Lockeyer verspeelde zijn achtenswaardigheid door in het begin van de negentiende eeuw zich met het fenomeen bezig te houden. Hij liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan, en zette zijn werk voort, dat pas in 1983 posthuum werd uitgegeven.
Op een zomerse dag in 1921 reed Alfred Watkins op zijn paard over de heuvels van zijn geboortestreek in Zuid-Engeland. Onverwachts zag hij in een flits een totaal ander landschap van gloeiende draden die vlak boven het aardoppervlak liepen. Dit stelsel van lichtlijnen ontmoeten elkaar op plaatsen waar eeuwenoude grafheuvels, steencirkels, kerken, kastelen, etc. elkaar ontmoeten. Alfred Watkens noemde de rechte lijnen die tientallen oude megalitische monumenten elkaar verbonden de 'leylijnen' omdat veel van deze lokaties op ley, ly of leigh eindigen (leys is een Anglo-Sasksisch woord en betekent 'gereinigde grond').
Op het moment dat Watkins zich voorbereidde op het openbaar maken van zijn kennis, waren in Duitsland dr. Herbert Röhrig en ds. Wilhelm Teudt, onafhankelijk van elkaar, actief in het lijnenonderzoek. In 1930 publiceerde laatstgenoemde zijn boek "Germanische Heiligtümer". Het boek werd een soort "Germanenbibel" van de Nazi's, waardoor er tot vele jaren na de oorlog geen onderzoek inzake leylijnen meer heeft plaatsgevonden.
 
Hieronder treft u een lijst met de plaatsen en beschrijvingen van leycentra in Nederland, ingedeeld naar provincie.
De plaatsnaam wordt gevolgt door de doorsnede van de uitstraling van het centrum in meters (DC) en de locatie van de centrumkern. Verder vindt u nog informatie (indien van toepassing) over de geschiedenis van het centrum, de aard en werking van de energie aldaar en over paranormale waarneming van voorchristelijke activiteiten op de betreffende locatie.
Om het zoeken te vereenvoudigen kunt u direct naar de gewenste provincie gaan door hiernaast op de provincienaam van uw keuze klikken.
Plaatsen in Groningen
Aduard: DC 415, Centrum: in de tuin achter Burg. Seinenstraat 52.
Op het centrum, waar vroeger veel "lichten" werden gezien, werd de Cisterciënser abdij van Aduard gesticht in 1192. Op de kern stond in de kloostertijd een enorm grote ahorn met heel licht getint blad.Er loopt van hier een leylijn via Gerkesklooster naar Wynaldum.
Appingendam: DC 155, Centrum: in de Hema-winkel.Op het centrum heeft nooit een heiligdom of kerkje gestaan.
Groningen: DC 240, Centrum: het koor van de Martinikerk.Hier was een voorchristelijk heiligdom.
Heiligerlee: DC 116, Centrum: boerderij "De Hoogte", Hoofdstraat 8, ongeveer 25 meter zuidelijk van de boerderij, op de plaats van het vroegere klooster "Mons Sinaï"
Loppersum: DC 65, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Tot de 8e eeuw stond hier een heiligdom, gewijd aan Thor.
Marum: DC 190, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Prehistorische vondsten duiden op bewoning vanaf 5000 v. Chr.Vanaf het begin der jaartelling tot in de 8e eeuw stond hier een heidense tempel. De energie is hier linksdraaiend en positief. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.
Tolbert: DC 200, Centrum: koor van de Hervormde kerk.
Er zijn negatieve invloeden door rechtspraak en terechtstelling op het kerkhof, verder voelt het neutraal aan.
Usquert: DC 318, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Onder de toren zijn drie zware granietblokken in een driehoek geplaatst. Volgens een oudheidkundige werden deze gebruikt voor de heidense eredienst.
Wehe: DC 160, Centrum: Meester Rijkenspad, bij de achtermuur van het pand Kerkstraat 3.

Plaatsen in Friesland
Aalzum: DC 370, Centrum: voor de ingang van de Hervormde kerk, op een terp ten noorden van Dokkum. De kerk is aan de oostzijde van de kern gebouwd.
In voorchristelijke tijden stond hier een tempeltje tussen vier bomen. De tempel was waarschijnlijk gewijd aan zon, maan, Thor en Fostare. De bomen waren eik, linde, kastanje en taxus. Van hier loopt er een leylijn naar Wynaldum, en een via Westergeest naar Norgerholt.
Aldeboarn: DC 248, Centrum: kerktoren van de Bornegokerk.
Volgens de pendel was hier tot 784 een tempel gewijd aan Odin.
Bolsward: DC 140, Centrum: Toren van de Martinikerk.
Dit is een voorchristelijke "schedelplaats" of grafveld. Voor de toren zou een stierekop op een staak hebben gestaan. Er is hier vele eeuwen aan dodenverering gedaan.
Dokkum: DC 140, Centrum: koor van de Grote kerk.
De kerk is gebouwd op een grafveld, dat op een 4 meter hoge heuvel lag.In 1964 deed de heer J. M. Minnema verslag van een paranormaal onderzoek naar de dood van Bonifatius. Deze zou niet vermoord maar door de plaatselijke bevolking ter dood veroordeeld zijn. Bonifatius zou hier het beeld van Fostare hebben vernield, en toen gevangen genomen zijn en terecht gesteld in de op die plaats staande tempel. Het vonnis zou zijn voltrokken aan de westzijde van de markt. Daar mocht eeuwenlang niet gebouwd worden.
Volgens waarneming van paragnost van der Dool stond voor de grote kerk, op de plaats van het vijfde van de daar in de bestrating aangebrachte vlakken, een enorme holle eik met daarin beelden van de goden. Het lijk zou enige tijd aan de zuidkant van deze boom hebben gelegen waarna het elders is begraven.
Franeker: DC 125 Centrum: Breedeplaats W.Z. oostelijk van de Botniastins, ten zuiden van de Martinikerk
Op het centrum is nooit gebouwd. Ook geen waarnemingen van pre-christelijk gebruik. De energie is er linksdraaiend.
Leeuwarden: DC 200, Centrum: koor van de voormalige St. Vituskerk.
Hier stond vroeger het altaar op het centrum.Waarschijnlijk is dit een voorchristelijk heiligdom. Dit centrum ligt op de leylijn Grootegast - Wynaldum.
Oldeberkoop: DC 325, Centrum: toren van de Hervormde kerk
Volgens de pendel werd hier tot 925 Fostare vereerd. Het centrum geeft een positieve indruk, maar er is wel veel geofferd. De offersteen lag op dezelfde plaats waar later het altaar stond. Er zijn zowel mensen als dieren geofferd. Van hier loopt een leylijn naar Wynaldum.
Oosterwolde: DC 165, Centrum: koor van de Hervormde kerk.In het verleden was hier een Fostare heiligdom met een offersteen.
Sneek: DC 155, Centrum: plaats van de vroegere klokkestoel, aan de westmuur van de Martinuskerk.Er loopt een leylijn van Sneek naar Helmond.
Stavoren: DC 240, Centrum: 10 meter voor de ingang van de Hervormde kerk.Rond 830 stond er een klooster dat in 1132 een Benedictijner abdij werd. In voorchristelijke tijden was dit een heilige plaats, ook bezocht voor genezing. Er loopt van hier een leylijn naar Wynaldum.
Ureterp: DC 170, Centrum: toren van de Hervormde kerk.In het jaar 300 v. Chr. was hier een Fostare tempel waar mensen zijn geofferd. De energie is rechtsdraaiend, maar niet vrij van negatieve invloeden.
Westergeest: DC 510, Centrum: toren van de Hervormde kerk.Zeer waarschijnlijk waren hier vroeger een Fostare heiligdom en -tempel. Aan weerszijde van de toren zijn water aders gevonden. Langs de muren van de toren is een negatieve invloed voelbaar, De paragnost kreeg de indruk dat er eens mensen naar de toren zijn gevlucht, en daar waren omgebracht. In de torenkamer hangt een bijzondere sfeer, die aanvoelt alsof je in een stukje beschermd gebied bent. In de kerk is een sarcofaag met een in 556 gestorvene, dus uit voorchristelijke tijd. Dit centrum ligt op de leylijn Tinalling - Wynaldum
Wiewert: DC 220, Centrum: oostzijde van de Hervormde kerk.De kerk van Wieuwerd is beroemd om zijn mummies. Het centrum bevind zich op de plaats van de grafkelder.
Dit centrum ligt op de leylijn Easterwierrum - Wommels.
Wynaldum: DC 696, Centrum: in het westelijk deel van het terpencomplex, oostelijk van het dorp. 25 meter oostelijk van het centrum ligt nog een klein subcentrum. Er zijn wel 75 kerklijnen gevonden bij dit uitzonderlijk sterke centrum. In 1990 wees archeoloog Jan Zijlstra deze plaats aan als woonoord van de legendarische Friese koning Finn Folcwarding in de 7e eeuw. Bij opgravingen in 1991 en 1992 dook onder de vele vondsten onder andere een koninklijke fibula op, en een gouden hanger met runen die wijst op verering van Freya of Fostare. De paragnost zag op het centrum een zware heilige eik. In het oostelijke deel zag hij een koningsgraf in een houten ruimte op 3 tot 4 meter diepte, waar ook koning's paard is begraven. Ongeveer 40 meter noordelijker lag de koninklijke woning met drie pallisaden-wallen. Het complex was in 1498 nog gedeeltelijk omringd met aarden wallen.
De energie is rechtsdraaiend, rood-achtig en vrouwelijk.
Wyns: DC 345, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk.De paragnost nam waar dat dit centrum in voorchristelijke tijden deel uitmaakte van een acht-vorm, waar een circel van lindebomen omheen stond. Op de kern stond een soort troon met daarop een man met een gehoornde helm. Er is in het verleden recht gesproken. De kerk is juist ten oosten van het centrum geplaatst. De energie van dit centrum is sterk en positief. Dit centrum ligt op de leylijn Tinallinge - Wynaldum
Plaatsen in Drente
Aalden: DC 280, Centrum: in het Boermarke bos, zuidwestelijk van Oud-aalden aan de westzijde van de weg naar de Aalder-es. Oud-aalden is een museumdorp. De omgeving voelt oud en geheimzinnig aan. Bij het heuveltje was een grafveld uit 600 - 700 v. Chr.
Anloo: DC 335, Centrum: voor de ingang van de toren van de Hervormde kerk (oudst bestaande kerk in Drente, gebouwd in 954)
Vroeger hebben hier twee hunnebedden gestaan, een vlak bij de zuidmuur van de kerk van ongeveer 12 meter lang , en een nog zuidelijker van 7 meter. Voor de kerk, maar iets naar het zuiden, heeft een tempeltje gestaan.De energie is rechtsdraaiend, positief, en voelt gelukbrengend aan.
Assen: DC 140, Centrum: rijksarchief in de voormalige abdij, achter het museum.
Borger: DC 290, Centrum: in het midden van hunnebed D 27 aan de Hunnebedstraat.
Dit is het grootste megalitische monument in Nederland, maar sporen van bewoning of gereedschappen uit de bouwtijd ontbreken. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het in latere eeuwen dienst deed als heiligdom. Het was en is alleen een magische plaats.Dit centrum is zeer positief, en er zijn indrukken van iets feestelijks.
Dalen: DC 20, Centrum: Toren van de Hervormde kerk, op de grens tussen toren en schip.
Tot 863 stond hier een Heidense tempel.
Darp: DC 125, Centrum: bij het hoogste punt van de Bisschopsberg.Volg de weg van Darp naar de Havelterberg tot waar de weg sterk omlaag gaat. Bij een paddestoel gaat een verhard fietspad naar links. DIt komt uit op een naar links afslaand verhard fietspad. Op de hoek staat een bankje met uitzicht op het pompstation gebouwtje. Achter de bank en iets naar rechts ligt het centrum in een dicht sparrebos.
Diever: DC 20, Centrum: Toren van de Hervormde kerk. Tot 830 stond hier een Heidense tempel met een steencirkel er om heen, gemiddeld 9 meter van de kern.
Donderen: DC 360, Centrum: tussen de Zwartedijk en Zuideinde 8. In de nacht van 28 op 29 juli 1991 ontstond hier een vortex in de weide met een straal van 7 tot 8 meter, de vroegere steencircel volgend. De energie is rechtsdraaiend.
Emmen: DC 160, Centrum: 40 meter noordelijk van het hunnebed, ten westen van de woonwijk Emmermeer en de weg Klijndijk - Emmen
Volgens de paragnost was het noordelijke deel een plaats voor initiatie van jongens, en het zuidelijke deel voor inwijding van meisjes. Ook een plaats van zwarte magie, en het offeren van mensen, kinderen en dieren. Het bloed werd over een menhir gegoten. Dit zou plaatsvinden rond 1600 v. Chr. (bronstijd).
Grollo: DC 640, Centrum: Oostereind zuidzijde, aan de weg Grollo - Papenvoort.Van 1700 v. Chr tot 1100 n. Chr. is dit zowel een magisch als religieus heiligdom geweest. Van de 9e tot de 14e eeuw zouden op deze plaats "witte" heksen bijeen komen, dus een geheime ontmoetingsplaats voor de volgelingen van het oude geloof gedurende de Roomse tijd. Volle maan zou hier een belangrijke rol spelen. Volgens de overlevering werden "witte wijven" gezien op het Witte Veen ten noorden van de weg.
Op 235 meter, zuid-zuid-oostelijk van de kern, lag een grafheuvel uit de bronstijd (deze plaats moet dus al 3000 jaar bewoond zijn).De energie is hier rechtsdraaiend, positief, roze, vrouwelijk en genezend (vooral hart, huid, astma en bronchitis). De kracht van dit centrum is bijna ongeloofwaardig, en alleen overtroffen door Wynaldum.
Lhee: DC 340, Centrum: de voormalige heuvel Loberg, buiten het dorp op de zuider-es (deze is kort na de 2e wereldoorlog afgegraven) op een boeren-akker.
Er zijn prehistorische vondsten gedaan die wijzen op vroege bewoning. Vroeger werden hier de paasvuren ontstoken, en het zou er volgens de overlevering niet pluis zijn. In pre-christelijke tijden was dit een heilige en magische plaats, ook bezocht voor genezing. Tot 1189 moet er een lindboom hebben gestaan, wat mogelijk op rechtspraak duid.
De energie is linksdraaiend en positief.
Loon: DC 335, Centrum: hunnebed nummer D 15, ten westen van de weg Loon - Taarlo, 1 kilometer ten noorden van Loon.
In deze, en vorige eeuw verschenen diverse berichten over lichten die men er gezien had.
Norg: DC 280, Centrum: plaats aan de Dalweg, 1.5 kilometer zuidelijk van Norg, aan de weg naar Westervelde en Zuidvelde.
Norgerholt is het oudste oerbos van Nederland. In de vorige eeuw vergaderde de boermarke en zelfs de gemeenteraad in de "Norgerkuil". Opmerkelijke vegetatie: zeer oude eiken (oudste van ongeveer 1650), veel voorkomende hulstbomen, hoge koningsvarens, adderloof, bosmuur, anemonen en lelietjes-van-dale. Van de vogels vallen vooral nachtegalen en spechten op. Ook is het een slaapplaats voor de reëen. Dit zou een plaats van "helderhorendheid" zijn. Een vrijwel kale plek ten noorden van de Dalweg geeft het krachtige centrum aan. Ondanks het zweverige gevoelop deze plaats worden ook negatieve invloeden gevoeld. Paragnosten zagen voorchristelijke priesters, maar ook angstige mensen die met bijlen geslagen werden.Een leylijn loopt van hier naar Westergeest en Aalzum, en er loopt er ook een naar Wynaldum.
Rolde: DC 215, Centrum: tussen hunnebedden D 17 en D 18, ten noordoosten van de kerk. Hier was een hunnebed-hof. Het centrum heeft een positieve uitstraling.
Tynaarlo: DC 130, Centrum: op de Brink, nabij de Smeerveenweg .De vroegere kerk stond op de plaats van een 12 meter lang hunebed. Het centrum is op de plaats waar een tweede hunebed lag. Hier werden mid-winter feesten gehouden. Ook was er sprake van uittredingen. De voorhoofdchakra domineerde. Er zijn kruiden gebruikt om in trance te raken. Hier speelde zich het verhaal van Theodgrim, zoon van Aldgrim, zich af.
Vries: DC 130, Centrum: koor van de Nederlands Hervormde kerk aan de Brink. Hier werd vroeger ook recht gesproken. Kerk en centrum maken een negatieve indruk; er moeten hier mensen, en zelfs kinderen, zijn terechtgesteld. Volgens prof.dr. Hans Kuhn zou dit het stamland van de Friezen zijn.
Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.
Plaatsen in Overijssel
Almelo: DC 65, Centrum: Het oude stadhuis aan de Grote Straat.
Deventer: DC 315, Centrum: Voormalige hoofdaltaar van de Bergkerk.
In voorchristelijke tijden stond hier een duizend jarige heilige eik en een versterking. Na het omhakken van de eik in de tiende eeuw werd hier een bidplaats gecreeerd.
De energie is rechtsdraaiend, positief, en er is sprake van een "wijde blik". Het is of deze plek tot in de verre omgeving domineert. Een tweede centrum (DC 160) is aanwezig in de speeltuin tussen de Tuinstraat en de Kolkweg. Zuidoostelijk van het station.
Enschede: DC 90, Centrum: Pand Maarten Harpertsz aan de Trompstraat 9.
Heemse: DC 40, Centrum: Toren van de Nederlands Hervormde kerk.Dit is een centrum op de leylijn Oldenzaal-Ruinen.
Hellendoorn: DC 240, Centrum: Toren van de Hervormde kerk.Voor de deur is de uitstraling zeer negatief. Er moet in het verleden zijn rechtgesproken en er zijn mensen omgebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een heiligdom omzoomd door vlierbomen.
Hengelo: DC 130, Centrum: Achter de Drienerstraat nummer 8.
Holten: DC 114, Centrum: Boerderij ."De Aalpol".Vroeger lag om de boerderij een aarden wal met oude eiken. Het centrum lag ongeveer in het midden van dit complex.
Kampen: DC 210, Centrum: De nieuwe toren (Oude Straat - Torenstraat). In voorchristelijke tijden stond hier een grote heilige eik. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.
Losser: DC 120, Centrum: de schuur van de hoeve "Duivelshof" in het gehucht Hengelerheurne.Er zijn veel legenden en sagen over deze plaats. Tegnwoordig is dit een BD bedrijf.
Luttenberg: DC 490, Centrum: bij een open plek, links van de Korrebeltsweg.In het midden van het centrum is een helende energie. De indrukken zijn hier anders dan gewoonlijk op een centrum. In plaats van het lichte gevoel, het tintelen van de voeten, was er maar een ervaring: ruimte - verblijven in het niets.
 Route: rij vanaf Raalte naar Marienheem. Sla hier linksaf, en volg de weg naar Hellendoorn. Op 3 kilometer van Marienheem bij het bos aan de linkerzijde linksaf de Heuvelweg inrijden. Bij de driesprong de middelste zandweg (Korrebetlweg) volgen. Na 300 meter ligt het centrum aan de linkerkant op een grote open plek.
Oldenzaal: DC 130, Centrum: hoofd-altaar van de St. Plechelmuskerk.Volgens de pendel ging dit gebied in 807 over tot het christendom.
Ommen: DC 110, Centrum: toren van de Hervormde kerk.De energie maakt om de toren een sterke linksdaaiende spiraalbeweging.
Steenwijk: DC 320, Centrum: koor van de St. Clemenskerk.In voorchristelijke tijden stond op de plaats van het altaar een menhir met een steencircel van ongeveer 14 meter. Op de plaats van de toren stond een hunnebed.De energie is zeer sterk en linksdraaiend, en er zijn negatieve invloeden (strijd).
Tankenberg: DC 250, Centrum: het pompstation op de berg, west-zuidwestelijk van de top.Volgens de vele sagen en legenden rond deze plaats werd de berg bewoond door een wrede godin "Tanfana", omringd door boze geesten en helhonden. Zij eiste veel offers: dieren en mensen, bij voorkeur kinderen. De geesten zouden er nog steeds zijn. De offersteen zou naar het koor van St. Plechelmuskerk in Oldenzaal zijn gesleept. Er zou zwaar gevochten zijn tussen Romijnen en Saksen.
Volgens historicie zijn de Romijnen echter nooit in Twente geweest, en paranormale waarneming vertelt ons dat de steen onder het koor gewoon een grote steen is, en niet de offersteen van Tanfana.Met het centrum is iets merkwaardigs aan de hand: de energie wordt geblokkeerd, en is slechts op enkele plaatsen voelbaar. er zijn hier zeer negatieve invloeden. Het lijkt of de leylijn zich in de aarde werkt. Er is hier duidelijk sprake van zwarte magie.
Wijhe: DC 360, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Wijhe wordt voor het eerst vermeld in een schenkings oorkonde van koning Otto uit 960, en heet dan "Wie". Dit zou een voorchristelijk heiligdom zijn, wat de naam "Wie" ons lijkt te bevestigen. De energie is zeer sterk, en bij volle maan is een uitstraling van 180 meter gemeten. Bijna het hele oude dorp behoort tot dit "stralende" knooppunt.
De lengte-as van de kerk loopt parallel met een sterke leylijn die opduikt bij het landgoed Herinckhave te Fleringen en via de Kalverhaar bij Hulsen langs de luttenbergweg over de hellendoornseberg loopt naar de oude kerken van Raalte en Wijhe. Aan de westzijde vinden we op deze lijn "de Knobbel" op de Doornspijkse heide.
Zwolle: DC 120, Centrum: het koor van de O. L. V. ter Hemelopnemingskerk (de "Peperbus").Volgens de pendel stond hier in de achtste eeuw een heidense tempel waar de zon werd vereerdDe energie is linksdraaiend en negatief.
Plaatsen in Gelderland
Aalst (Brakel): DC 160, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk
Dit centrum heeft een negatieve uitstraling; ten tijde van de kerstening zouden hier mensen zijn omgebracht, maar eerder al zouden er ook offers aan de goden zijn gebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een grote lindeboom waaronder recht werd gesproken en ook offers werden gebracht.
Aalst (Lienden): DC 180, Centrum: het speeltuintje voor de percelen 25 en 28.
In deze speeltuin stond aan het begin van deze eeuw een reusachtige oude eik met een omvang van 4 meter. Deze boom zou zestienhonderd jaar oud zijn, en op het centrum van het voorchristelijke heiligdom staan.
Almen: DC 440, Centrum: Grafkelder van de Nederlands hervormde kerk.
In de grafkelder onder het koor liggen twaalf gemummificeerde lichamen van bewoners van de kastelen "De Ehze" en "Het Hulze". In voorchristelijke tijden stond hier een aan Odin gewijd heiligdom, met een menhir en een steencircel van 14 meter doorsnede.De energie is hier linksdraaiend, verspreid zich zowel over de bodem als omhoog, is niet geneeskrachtig, maar wel positief en conserverend. Men kan een gevoel van lichtheid ervaren in de directe nabijheid van het koor en de grafkelder.
Apeldoorn: DC 140, Centrum: het garagecomplex tussen Molenstraat, Havenstraat, Havenweg en Stationsstraat.Het centrum was tot 739 een heilige plaats. Daarna moet er een kapel op deze plaats hebben gestaan.
Arnhem: DC 110, Centrum: het koor van de St. Eusebiuskerk, Vrijwel zeker stond hier eerst een oudere kerk, en daarvoor een heidens heiligdom.
Barchem: DC 35, Centrum: noordelijk van de Kalenberg.Ten noordoosten van de Kalenberg liggen een grafheuvel "de Koerbelt" en een diepe kuil, de "Witte Wijvenkuil". Deze omgeving is alleen te voet bereikbaar, maar het mooie gebied is zeker een wandeling waard.De Witte Wijvenkuil en de Koerbelt hebben rechtstreeks met het centrum te maken. De Witte Wijven zijn waarschijnlijk ontleend aan mogelijke lichtverschijnselen bij het centrum. Het centrum ligt noordelijk van de kuil, westelijk van het pad naar Zwiep, op een boerenakker. Volgens de pendel was er op de kern een heidens heiligdom en heeft er tot het jaar 809 een zware heilige eik gestaan.
Beek-Ubbergen: DC 120, Centrum: de top van de Duivelsberg.Het was destijds een gemeden oord. Het spookte er en er werden lichten en geesten gezien. Ook de Satan hield daar huis.De kern ligt tussen een stuk stam van een omgezaagde eik en het kadasterpaaltje. Volgens de pendel stond hier tot 859 een heidense tempel.
Boven Leeuwen: DC 110, Centrum: in de Drutense uiterwaard, ten noord-noordoosten van de Hervormde kerk te Boven Leeuwen.
In de middeleeuwen was dit een eiland in de Waal. De plaats was tijdens de meting onberijkbaar, maar viel vanaf de dijk te meten, en heeft een vermoedelijke doorsnede van 110 meter.
Doetinchem: DC 125, Centrum: vlak achter de toren van de St. Catharinakerk
In 1527 is tijdens een grote brand een deel van de kerk verloren gegaan. De huidige toren is gebouwd in 1963, en staat niet precies op de plaats van de oude toren, vandaar dat het centrum achter de toren ligt.
Echteld: DC 65, Centrum: achter kasteel de Wyenburg.
Het centrum ligt 170 meter noordoostelijk van de kerk, op een schiereilandje met grachten er omheen. Een ronde plek begroeid met bomen.
Ede: Hier zijn meerdere centra. Op de plaats waar nu boekhandel Pel is gevestigd, was een heiligdom gewijd aan Thor. Later werd dit een bidplaats en daarna een kapel (991). Hier zijn in de 11e eeuw een man en een vrouw vermoord of terechtgesteld. De energie is linksdraaiend en neutraal (DC 224). In de boekhandel zou het spoken, en er zou een onderaardse gang zijn van de Kernhemkapel naar de Paasberg.
Het centrum Paasberg (DC 175) ligt tussen tussen de Vossenakkerweg en het oorlogsmonument. De energie is positief en rechtsdraaiend.
Het centrum Burg. van Dijkeplein (DC 240) heeft een positieve, linksdraaiende energie.
Huis Kernhem herbergt een centrum (DC 220) met een zeer negatieve uitstraling, Volgens de pendel zouden hier mensen en dieren zijn geofferd. Een parallelcentrum met een positieve uitstraling bevindt zich ongeveer 70 meter westelijk van het huis.
Elburg: DC 300, Centrum: Smeestraat, tegenover de gevelsteen kapel Agnietenklooster.
De energie is rechtsdraaiend, en is genezend voor hart- en vaatziekten. Op de kern stond een heilige eik,
Elst: DC 146, Centrum: voormalig hoofdaltaar van de St. Salvatorkerk.
Er is hier waarschijnlijk een heidens heiligdom geweest, voordat er in het jaar 50 een Romeinse tempel werd gebouwd. Nadat deze tempel in rond het jaar 70 door brand werd verwoest, verrees hier de grootste Romijnse tempel die Nederland ooit heeft gekend (23 x 30 meter). In de 11e eeuw werd hier een kerk in romaanse stijl gebouwd, en daarna de huidige kerk. Het centrum is op de plaats van de oudste Romeinse tempel.
Ermelo: DC 550, Centrum: de Toverberg.
Behalve op de Toverberg is er ook een centrum waar de oude kerk van Ermelo is gebouwd. Het leycentrum is zeer sterk. De energie is vrouwelijk en rechtsdraaiend. Daaromheen is er sprake van linksdraaiende mannelijke energie. Het was een plek voor genezing, die ook verband hield met het derde oog.
Het centrum is te bereiken door de weg van Ermelo naar Drie te volgen. Na 3,1 km staat rechts van de weg paddestoel 20191. Hier rechtsaf. Voorbij twee rechte paden naar rechts, het volgende kromme pad rechts inwandelen. Na de bocht is het knooppunt.
Nijmegen: DC 140, Centrum: de ruïne van de Valkhof. De kern ligt, gerekend vanaf de belvedere, juist ten zuiden van de "brug".
Tricht: DC 110, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Voorst: DC 330, Centrum: De ruïne van kasteel Nyenbeek.Tijdens de bevrijding in 1945 werd dit kasteel zwaar beschadigd en niet meer gerestaureerd.
Wilp: DC 290, Centrum: tegen de zuidelijke muur van de Hervormde kerk.
Er zou ooit een houten tempeltje ten zuiden van de kerk en het leycentrum hebben gestaan. De energie is rechtsdraaiend, positief, vrij sterk en goed waarneembaar. Een goede plaats om te toeven.
Winterswijk: DC 240, Centrum: koor van de Jacobskerk.
De energie is linksdraaiend, maar wel positief. Hier is nimmer een heidens heiligdom geweest, hoogstens een magische plaats.
Wychen:Ook hier is sprake van meerdere centra;
bij de St. Antoniuskerk, rechts van het Jezusbeeld, vinden we een centrum met een doorsnede van 42 meter.
Het sterkste centrum van de drie ligt op de Molenberg met een doorsnede van 130 meter.
Tenslotte ligt er een centrum bij de Aalsburg met een doorsnede van 90 meter. Dit centrum ligt niet bij het kasteel, maar zuidelijk van de Touwslagersbaan, westelijk van de Oude Klopstraat, bij het begin van de nieuwe wijk Aalsburg.
Zutphen: DC 90, Centrum: koor van de St. Walburgskerk
Plaatsen in Flevoland
Kuinre: DC 240, Centrum: voormalige Kuinreburcht nabij Kuinre, 500 meter zuidelijk van de driesprong Kuinreweg - Punterweg. De energie is positief en goed voor astma - en bronchitispatienten.Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.
Schokland: DC 110, Centrum: plein voor Middelbuurt.Het centrum is zeer negatief en doet denken aan angst of pijn. Voor de rotonde heeft een menhir gestaan met twee steenkringen op twee en zeven meter afstand.
Urk: DC 90, Centrum: op de dijk, 100 meter noordelijk van de Hervormde kerk.De energie heeft een positieve indruk.
Het centrum ligt op de leylijn van Wynaldum naar Clervaux in Luxemburg.
Plaatsen in Utrecht
Amersfoort: DC 215, Centrum: de O.L.V. toren.De kerk is in 1787 verwoest door een ontploffing, en sindsdien staat de toren alleen.
Baarn: DC 160, Centrum: driesprong Torenlaan - Javalaan.Hier is sprake van een oud heiligdom met een steenkring op tien meter afstand van het middelpunt.
 De energie is rechtsdraaiend.
Doorn: DC 262, Centrum: toren van de oude kerk.Volgens de pendel was hier een heiligdom geweid aan Thor.De energie is positief.
Rhenen: DC 200, Centrum: vier meter noord-westelijk van de Cuneratoren.
Rhenen: DC 40, Centrum: de Koningstafel op de Grebbeberg.
Het positieve centrum bevindt zich juist noordelijk van de boswachterswoning bij een heuvelpad. Het is bereikbaar via een pad dat ten oosten van het monument begint en naar boven gaat. Bij de boswachterswoning is het verboden gebied.
Soest: DC 90, Centrum: toren van de oude kerk.
Volgens de pendel stond er tot 695 een heidense tempel en een heilige linde waarbij recht is gesproken.
Utrecht: DC 190, Centrum: zuidwestelijk van de Dom.
De torens van de vroegere St. Salvatorkerk verrezen op de kern van het centrum, en niet de Domtoren. De kern ligt nu tussen Domplein, Wed, Donkere Gaard en Servetstraat op circa veertig meter van de Oude Gracht
Woerden: DC 30, Centrum: koor van de Petruskerk.
Wijk bij Duurstede: DC 110, Centrum: pleintje ten zuiden van de Hervormd Gereformeerde kerk.
Volgens paranormale waarneming stond hier in Karolingische tijd een steen en werd er recht gesproken.
Zeist: DC 240, Centrum: koor van de Hervormde kerk.
Voor de kerstening zou hier een heiligdom hebben gestaan waar de godin Freya werd vereerd.
Plaatsen in Noord Holland
Alkmaar: DC 150, Centrum: westzijde van de St. Laurens of Grote kerk.Vanaf hier loopt een leylijn naar Wynaldum.
Amsterdam: DC 310, Centrum: tussen Nieuwendijk 29 en Prins Hendrikkade 21.Op dit centrum verrees nooit een kerk, burcht of plein. Volgens een oude kaart uit 1625 was dit gedeelte onbebouwd, en heette "haringpakker". Hier was eens een belangrijke kade met opslagplaatsen, eens het economisch kloppend hart van Amsterdam.
Enkhuizen: DC 135, Centrum: westelijke muur van de Westerkerk.Het centrum heeft een positieve uitstraling. In het vlakbij gelegen pand Westerstraat 148, binnen de invloedssfeer van het centrum, woonde omstreeks 1800 de boekverkoper Johannes Over de Linden, die het mysterieuze Oera-Linda-Boek schreef of samenstelde.
Haarlem: DC 155, Centrum: tussen Ridderstraat 22 en Nieuwe Kruisstraat 21. Dit is een positief centrum, wat misschien geïllustreerd wordt door de gevelsteen in het huis Ridderstraat 22, met het opschrift "de Liefde".
Heemskerk: DC 124, Centrum: toren van de oude kerk.
Heiloo: DC 160, Centrum: toren van de Witte kerk.
Op dit positief stralende centrum werd volgens de pendel de vruchtbaarheidsgodin Fostare vereerd. Er was ook een offersteen en een bron met genezend water, de latere Wilibrordusput.
Hilversum: DC 135, Centrum: achter Veerstraat 8 en Groest 104. Dit centrum voelt vrij neutraal aan.
Laren: DC 120, Centrum: aan de weg naast het St. Janskerkhof.
Volgens de overlevering werd hier in voorchristelijke tijden op 7 Juli (naamdag van St. Jan) het grote lichtfeest gehouden ter ere van Balder, de god van het licht.
 Zowel de Hilversumse weg, als de oude parallelweg maken een bocht om het kerkhof heen. Juist in deze bocht bij het einde van de verkeersheuvel op de oostelijke autorijbaan ligt de kern. Volgens de pendel was het eens met een doorsnede van 726 meter het sterkste knooppunt van Nederland. De indruk werd echter gewekt dat de uitstraling door het verkeer behoorlijk gedevalueert is.
Schoorl: DC 88, Centrum: in het gebouw van het oude Raadhuis.
 In deze omgeving zijn gedurende de periode 1975 -1988 verscheidene ufo's gesignaleerd.
Texel (Den Burg): DC 155, Centrum: aan de oostzijde van de Hervormde kerk.
Volgens paranormale waarneming stond hier , temidden van een aantal aarden wallen, een menhir met drie gladde ronde stenen in een driehoek aan de voet geplaatst. Later werd ten oosten van deze plaats door de Vikingen een ronde houten burcht gebouwd.Dit centrum is door een kerkelijn via Wynaldum, het voormalige klooster te Bartlehiem en de kerk van Rinsumgeest verbonden met de kerk van Pieterburen.
Texel (Hoge Berg): DC 245, Centrum: aan de noordkant van het bos aan de Doolhofweg.
Een klein heuveltje vormt de kern van het centrum met rechtsdraaienden energie. Deze plaats is niet positief. Er is zware strijd geleverd en de mannelijke heerszuchtige energie is zeer sterk. Aan de oostelijke basis van deze heuvel vonden zomers rituelen plaats voor de vruchtbaarheidsgodin. Even ten zuiden van deze heuvel was een plek met een heilige eik in een zes diameter grote steenkring. Ten oosten van de kern moet een tempel voor Fostare hebben gestaan. Omstreeks 1050 is het geheel verwoest.
Wognum: DC 335, Centrum: tussen toren en schip van de kerk.Het torentje van een eerdere kerk zou omstreeks 1400 achter de huidige toren hebben gestaan.
Zaanstad: DC 170, Centrum: tussen Dam en Hogendijk. Hier is nooit een kerk, monument of plein gebouwd. Dit centrum is door een leylijn via Wognum en Medemblik verbonden met Wynaldum.
Plaatsen in Zuid Holland
Alphen a/d Rijn: DC 70, Centrum: aan de Rijnoever, op de grens van perceel Prins Hendrikstraat 156.
Een open groene plek aan het water waar vroeger arbeiderswoningen hebben gestaan, vlak tegenover de Stationsstraat. Het centrum ligt nog juist op de oever tegen de grens van perceel 156.
Delft: DC 32, Centrum: plaats van hoofdaltaar in de Oude kerk.Het centrum ligt op de grens van het schip en het koor, waar tot de reformatie het hoofdaltaar stond.
Den Bommel: DC 120, Centrum: westzijde van de Hervormde kerk.Dit gebied is in 1526 ingepolderd, en het lijkt daarom vreemd dat hier een kerk op een centrum staat. Volgens de pendel echter zou hier een menhir op een eilandje hebben gestaan en in 1639 verwijderd zijn om voor dijkversterking dienst te doen.
Dordrecht: DC 154, Centrum: toren van de Grote kerk. Dit centrum in de oudste stad van Nederland heeft zijn voorchristelijke geheimen nog niet prijsgegeven.
Gouda: DC 130, Centrum: voorkant van het stadhuis.
Dit is een van de weinige steden waar niet de kerk, maar het vijftiende eeuwse raadhuis op het centrum is gebouwd. De markt kent ter plaatse een kleine verhoging, en is van oudsher de functie van openbare plaats gehad.
Het is niet duidelijk geworden wat er op deze plaats gestaan heeft voor het raadhuis werd gebouwd. Het is niet erg aannemelijk dat er voor de bouw van dit huis in de late middeleeuwen naar een leycentrum is gezocht.
Den Haag: DC 200, Centrum: binnenhof, werkruimte minister-president.
Kan het toeval zijn dat juist hier, in "het torentje", de minister president zijn werkruimte heeft? Intuïtief moet het torentje voor dit doel gekozen zijn.
Katwijk: DC 320, Centrum: in de Noordzee, tegenover de Ten Brittenstraat.
Eens stond er op deze plaats, toen nog kustgebied, het Romijnse castelllum Logdunum Batavorum. Tot het midden van de achtiende eeuw waren de restanten ervan bij eb nog zichtbaar, en in het begin van deze eeuw waren ze alleen bij heel laag water nog te zien.
Er vanuit gaande dat dit Romeinse castellum, zoals dat meestal het geval was, op een leycentrum was gebouwd, bleek bij onderzoek dat zich op ongeveer 160 meter van de duinrand een centrum in zee bevond.
Keukenhof: DC 150, Centrum: in het oostelijk deel van het park.
Leiden: DC 175, 130 en 90. Centra: de Burcht, het koor van de Pietskerk en perceel Hoogewoerd 10.
De burcht is gebouwd in het midden van de twaalfde eeuw, en het sterkste van de drie centra is er te vinden tussen de twee bomen.
In 1121 werd een kapel gesticht op de plaats waar nu het koor van de Pieterskerk staat, destijds een dun bevolkt gebied; kennelijk is er naar een leycentrum gezocht voor de plaats van de kapel.In de voorstad Hoogewoerd herinnert de Barbarasteeg ons aan het leycentum; de steeg, vroeger Barbarensteeg genaamd, loopt vanaf het Levendaal in de richting van het centrum. Het centrum werd dus geassocieerd met de barbaren, met een heidens heiligdom!
Rotterdam: DC 130, Centrum: koor van de Grote of St. Laurenskerk.
Deze kerk is in de zestiende eeuw gebouwd, en dus vermoedelijk op de plaats van een eerdere kapel.
Schiedam: DC 85, Centrum: hoek in de Herenstraat.
Op de plaats waar de Herenstraat een haakse bocht maakt, is tussen de geparkeerde auto's het centrum te vinden. Het gemeentearchief vermeld niets over bijzondere bebouwing op deze plaats in vroeger tijden.
Vlaardingen: DC 45, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
 Een positieve invloed ontbreekt bij dit centrum.
Westvoorne: DC 50, Centrum: eilandje in de plas "het Quackjeswater".
Plaatsen in Zeeland
Burgh: DC 134, Centrum: in het met wallen omzoomde burgterrein.Het centrum bevind zich vrijwel in het midden van de walburg, dicht bij de begraafplaats.
Domburg: DC 180, Centrum: ten noorden van de oude Schuytvlotstraat en de Duinenburg.De kern van het centrum is ongeveer twintig meter noordelijk van van de Schuytvlotstraat en dertig meter westelijk van de Duinenburg,
Goes: DC 150, Centrum: toren van de Maria Magdalenakerk.
Hier werd, vermoedelijk in de tiende eeuw, een kerkje gebouwd op het leycentrum. Er is echter geen spoor van een heidens heiligdom, zodat deze plaats op een andere wijze is aangewezen.
Middelburg: DC 320, Centrum: in het midden van de St. Barbaragang.
Volgens paranormale waarneming zouden hier twee steenkringen om de kern hebben gelegen, op respectievelijk zeven en vijftien meter afstand. Het was een Keltisch Heiligdom.
Tholen: DC 320, Centrum: toren van de O.L.V. kerk.
Tijdens de restauratie in 1950 is de grafkelder geopend. Er werden vijfentwintig min of meer gemummificeerde lijken gevonden. De vraag is of ook hier deze mummificering aan het leycentrum te danken is.Dit centrum was al in gebruik bij de Kelten, en heeft tevens gediend als Germaanse offerplaats. Een parallelcentrum bevindt zich in het koor.
Vlissingen: DC 20, Centrum: midden in de oude burg.
In het midden van het volkstuinencomplex ligt de kern van het oude leycentrum, dat vermoedelijk eens als een kleine wy-tempel functioneerde. Het centrum is zwak, en ook aan de planten en vruchten die er groeien is niets bijzonders te zien.
Zierikzee: DC 120, Centrum: St. Lievensmonstertoren.
Volgens de pendel stond op deze plaats voor 1454 een vuurtoren. Er werden geen sporen van een heiligdom gevonden.
Plaatsen in Brabant
Aalburg: DC 190, Centrum: de kerktoren.
Dit centrum heeft een variabele kracht; rond nieuwe maan werd een uitstraling gemeten van ongeveer 10 meter doorsnede, terwijl bij volle maan de doorsnede ongeveer 190 meter was.
Aalst: DC 200, Centrum: achter de O.L.V. kerk.De kerk werd oostelijk van het centrum gebouwd om het heiligdom de zon te ontnemen, iets wat op andere plaatsen vaker geconstateerd kan worden.
Bergen op Zoom: DC 80, Centrum: achter Noordsingel 176
Een tweede, minder sterk centrum vinden we in het koor van de nu weer rooms-katholieke St. Gertrudiskerk bij de Grote Markt. De kerk werd gebouwd in 1443 op de plaats van een ouder bedehuis.
Breda: DC 135, Centrum: koor van de O.L.V. kerk.
Deze kerk is gebouwd in 1410 op de plaats van een ouder bedehuis. Er is echter niets waar te nemen van heiligdommen uit voorchristelijke tijden.
De energie van het leycentrum is rechtsdraaiend en positief.
Den Hout: DC 220, Centrum: De eik op de driesprong aan de weg Den Hout - Oosterhout, 760 meter van de kerk in Den Hout, nabij het buurtschap Vrachelen.
Dit is een twaalf meter hoge en heel bijziondere boom, een wonder in de ogen van de deskundigen. Een boom die al honderd jaar dood had moeten zijn en springlevend is. De stam van het groene deel staat op een oudere stam van circa tweeeneenhalve meter doorsnede. Maar de oudere stam bestaat niet, die is volledig hol. Bij de eerste de beste storm zou deze boom geveld moeten worden, maar waar andere bomen sneuvelen blijft deze eik gewoon staan!. Volgens overlevering zou er onder deze boom vroeger recht zijn gesproken.
De pendel geeft aan dat er rond de kern van dit krachtige centrum een steenkring heeft gestaan en een beeltenis van Odin.
Deursen: DC 116, Centrum: toren van de St. Michaelskerk.
Op de plaats van het altaar bevindt zich een parallelcentrum. Het lijkt of de energie zich via de toren verplaatst naar het altaar. De toren geeft een soort mannelijke kracht en het altaar vrouwelijke.
Diessen: DC 240, Centrum: St. Willibrordstoren.
De pendel geeft aan dat hier van 89 v. Chr. tot 161 n. Chr. een Druïden-centrum was en later een inheems heiligdom, waar ook recht werd gesproken.
De toren is gebouwd op een sterk leycentrum. Als je met de rug tegen de muur staat is de energie die naar boven stroomt te voelen.
Empel: DC 356, Centrum: tussen de Maas en het dorp Empel in cultuurland.
In 1991 werd bekend dat bij opgravingen vondsten van grote betekenis werden gedaan. Aan de Empelsedijk werd een Romijnse tempel gevonden. Deze tempel is gebouwd in de tweede of derde eeuw na Chr. op een oude cultusplaats. Volgens de pendel was dit heiligdom al vanaf 938 v. Chr. in gebruik.
De cultusplaats en de tempel zijn gebouwd op een bijzonder sterk leycentrum, met een kern van 3,5 meter en een doorsnede van 356 meter.
Helmond: DC 115, Centrum: koor van de St. Lambertuskerk.
Vanaf de kerk loopt een leylijn naar de Martinikerk in Sneek.
's Hertogenbosch: DC 180, Centrum: toren van de St. Jan.
Er zijn hier geen aanwijzingen gevonden voor een voorchristelijk heiligdom.
Moergestel: DC 280, Centrum: aan de Zandstraat bij de manege.
Deze plaats werd voor het eerst vermeld in 1423 als "Bi den Heyligen Boem". Deze boom moet hebben gestaan op de viersprong van 't Stokske, Zandstraat en Heiligeboomstraat.
Paranormale indrukken gaven aan dat het een lindeboom was, midden op een grote open plek van wel honderd meter doorsnede in een bos. Het was een heilige plaats, en er werd ook recht gesproken.
Nadat deze linde in de achtiende eeuw gestorven is heeft hij er daarna nog zeker een eeuw als dode boom gestaan. In 1899 komt dan ter plaatse voor het eerst de naam 't Stokske voor wat het Brabantse woord voor boomstam is.Hier is een sterk leycentrum met als belangrijkste kenmerk: rust. Er loopt vanaf hier een leylijn via Aalburg, Aalst en Leerdam naar Breukelen.
Roosendaal: DC 155, Centrum: toren van de St. Janskerk.
Het centrum geeft geen positieve indruk. Het is ook geheimzinnig, en het lijkt dat een blik in het verleden onmogelijk wordt gemaakt.
Schijndel, het oude Wijbosch: DC 90, Centrum: Mgr. v.d. Venstraat 64.
 Hier was in de Keltische tijd een geneeskrachtig centrum dat ook verband hield met de inwijding van vrouwen.
Tilburg: DC 105, Centrum: toren van de St. Dionysiuskerk.
De toren staat op het leycentrum, maar er is niets bekend over een oudere kerk, bidplaats of voorchristelijke heilige plaats.
Woensdrecht: DC 505, Centrum: tussen Rijzendeweg 2a en 4.
Tot na de tweede wereldoorlog heeft hier een 'stompetoren' gestaan, als overblijfsel van een vroegere kerk.
Volgens paranormale waarneming was het vooral een centrum van verering, aanbidding en verzoening, teruggaande tot in de Keltische tijd.
De energie van dit zeer sterke centrum is rechtsdraaiend en positief.
Woensel: DC 140, Centrum: de oude toren.
Volgens de pendel was hier tot 691 een aan Wodan gewijde tempel.
Plaatsen in Limburg
Aaldonk: DC 160, Centrum: op de driesprong van de Aaldonkstraat met de Bredeweg.
De pendel geeft aan dat het hier gaat om een voorchristelijk heiligdom in een bos, zonder nederzetting, waar later enkele huizen omheen zijn gebouwd.
Elsloo: DC 130, Centrum: ten noordwesten van Maasland-centrum.
Het leycentrum dat vermoedelijk al zevenduizend jaar geleden een rol speelde, vinden we ongeveer tien meter noord-westelijk van het Maasland-centrum, in een kleine groene oase te midden van de nieuwbouwwoningen.
Geleen: DC 165, Centrum: 20 meter oost van de Janskampweg en 150 meter noord van de Geleenbeeklaan.
In 1991 begonnen de opgravingen naar de dertig houten boerderijen die daar meer dan zevenduizend jaar geleden stonden. Het centrum was het religieuze middelpunt van deze toenmalige bewoners.
Geysteren: DC 70, Centrum: de Leeberg, aan de Nieuwlandweg, zuidelijk van Geysteren.
Komende van Geysteren is het leycentrum te vinden op de plaats waar aan beide kanten van het weggetje bos aanwezig is. Ongeveer dertig meter ten oosten van de weg is de kern van het centrum.
Heerlen: DC 130, Centrum: in het raadhuis.
Voor zover bekend werd op dit centrum nimmer gebouwd voor er in 1877 het eerste raadhuis werd gebouwd.
Maastricht: DC 285, Centrum: tussen de twee torens aan de westzijde van de St. Servaaskerk.
Het centrum is zeer sterk. Ter plaatse zijn positieve invloeden, maar de druk van mensen en lawaai rondom dit gebouw en het Vrijthof is voelbaar waardoor waarnemingen van de tijd dat hier nog geen kerk was onmogelijk werden.
Roermond: DC 175, Centrum: ingang tussen de torens van de Maria Munsterkerk.
Op het plein voor de kerk is sprake van negatieve invloeden. Hier is strijd geleverd en zijn mensen op de brandstapel gebracht.
Sint-Odiliënberg: DC 130, Centrum: tussen de torens van de basiliek.
Voor de basiliek was een oud Keltisch centrum. In voorchristelijke tijden zijn hier mensen omgebracht. De kloosterstichting was vooral bedoeld als een boetedoening voor het veroorzaakte leed. Het is dan ook een plaats van devotie. Het heilige overheerst in de omgeving van de basiliek met het koor aan de westzijde.
Sint Pieter: DC 190, Centrum: toren van de St. Pieterskerk
Over het verleden van de plaats, waar de kerk op dit sterke leycentrum staat, was helaas niets te achterhalen.
Sittard: DC 130, Centrum: toren van de St. Petruskerk.
Hier zijn Keltische elementen waargenomen.
Het centrum maakt deel uit van de driehonderdeenenvijftig kilometer lange leylijn tussen het Luxemburgse Clervaux en het Friese Wijnaldum.
Susteren: DC 140, Centrum: tussen de torens van de Amelbergakerk.
Het merkwaardige is dat de kerk leeg en onaards aanvoelt, en de energie rechtstreeks uit de hemel lijkt te komen. Ook schijnt het contact met de aarde te ontbreken.
Het verkregen beeld lijkt chaotisch en disharmonisch en de vraag is welke krachten hier werkzaam waren, en tevens de Keltische invloeden, wat het gaat hier om een oud Keltisch centrum, neutraliseerden. Hier moeten mensen het leycentrum negatief hebben beïnvloed.
Thorn: DC 170, Centrum: toren van de St. Michaelskerk.
Dit centrum maakt deel uit van de driehonderdeenenvijftig kilometer lange leylijn Clervaux - Limbourg - Sittard - Toverberg - Wijnaldum.

Venlo: DC 200, Centrum: koor van de St. Martinuskerk.
In de dertiende eeuw werd de St. Martinus gebouwd op dit sterke leycentrum.
Weert: DC 560, Centrum: naast de openluchtkerk tussen Laar en Maarheze, aan de Limburgse zijde van de grens met Brabant.
Het centrum is bijna onberijkbaar en alleen te vinden met de topografische kaart in de hand. Maar ook dan blijft het de vraag hoe er te komen.
Het beste is de Daatjeshoeve aan te houden, die aangegeven wordt oostelijk van het Weerterbos en de Hugterbroek. Daar is een viersprong en op dit punt wordt de weg richting Hugterbroek door het bos gevolgd. Deze enigszins verharde bosweg volgen over 1,5 km tot T-punt en dan linksaf tot pad met twee betonnen paaltjes. Daar parkeren en pad langs weiland volgen in de richting van een zichtbare boerderij.
Op het pad is weldra over een afstand van 20 meter het centrum waarneembaar. Op de plaats zelf blijkt niet de openluchtkerk de kern van het centrum te zijn; dat ligt vijftien meter zuidwestelijk ervan. Paranormale waarneming leverde een visioen op met witte bloemen en druïdenpriesters.
 
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Thu 26 Jan 2012, 20:44

Op mediatheek.thinkquest.nl stond onderaan ook een brondvermelding / boek waar deze informatie was uitgehaald.

Iemand enig idee welke dit is??
ddww

Thu 26 Jan 2012, 21:01

El hiero de diverse leylijnen werkgroepen in nederland.
http://www.leylijnen.com/groepen.htm
ddww

Thu 26 Jan 2012, 21:08

Locaties in Zuid-Holland

Alphen a/d Rijn - Aan het water (VLL)
Delft - OLV Maria van Jesse (ART)
Delft - Oude Kerk (VLL)
Gouda - Sint-Janskerk (LWZH)
Gouda - Stadhuis (VLL, LWZH)
Den Haag - Boskantkerk (St. Antoniuskapel) (ART)
Den Haag - "het torentje" (VLL, SLO)
Hillegom - Hof van Hillegom (PLHB)
Hillegom - NH Sint-Maartenkerk (PLHB)
Hillegom - Oorlogsmonument (PLHB)
Hillegom - De Prehistorische boot (PLHB)
Katwijk - Brittenburg ofwel Logdunum Batavorum (VLL)
Leiden - Hoogewoerd (VLL)
Leiden - Motte-kasteel De Burcht (VLL, PLHB, LWPU)
Leiden - Pilgrim Fathers (PLHB)
Leiden - Sint-Pieterskerk (VLL, PLHB)
Leiden - Stadhuis (PLHB)
Lisse - Dorpsplein 't Vierkant (PLHB)
Lisse - Herv. Sint-Agathakerk of Grote Kerk (PLHB)
Lisse - Keukenhof (VLL)
Lisse - Ridderhofstad Dever (PLHB)
Noordwijkerhout - NH Witte Kerkje (PLHB)
Rotterdam - Grote of Sint-Laurenskerk (VLL)
Rotterdam: Hillegersberg - Hillegondakerk (L)
Sassenheim - Hervormde Pancratiuskerk (PLHB)
Schiedam - Basiliek van St. Lidwina (ART)
Schiedam - Herenstraat (VLL)
Vlaardingen - Hervormde kerk (VLL)
Voorhout - RK Bartholomeuskerk (PLHB)
Voorhout - Ruïne van Teylingen (PLHB)
Warmond - Ruïne NH Mathiaskerk (PLHB)
Zoetermeer - Oude Kerk (LWZH)

Abbenbroek - Hervormde kerk (VK)
Barendrecht - Hervormde kerk (VK)
Brielle - Hervormde kerk (VK, SLO, LWZH)
Charlois - Hervormde kerk (VK)
Den Bommel - Hervormde kerk (VLL, SLO)
Dordrecht - Grote kerk (VLL)
Geervliet - Hervormde kerk (VK)
Goudswaard - Hervormde kerk (VK)
's-Gravendeel - Geen LC (VK)
Heenvliet - Hervormde kerk (VK, SLO)
's Heer Oudelands Ambacht - Pietermanskerk (LC?) (VK)
Heerjansdam - Hervormde kerk (VK)
Heinenoord - Hervormde kerk (VK)
Hekelingen - Hervormde kerk (VK)
Hellevoetsluis - Geen LC? (VK)
Hendrik-Ido-Ambacht - Hervormde kerk (VK)
Hoogvliet - Geen kerk (VK)
IJsselmonde - Hervormde kerk (VK)
Klaaswaal - Hervormde kerk (geen LC?) (VK)
Maasdam - Geen leycentrum? (VK)
Mijnsheerenland - Hervormde kerk (VK)
Nieuw-Beijerland - Geen LC (VK)
Nieuw-Helvoet - Geen LC (VK)
Nieuwenhoorn - Hervormde kerk (VK)
Numansdorp - Hervormde kerk (VK)
Oostevoorne - Sint-Pancratiuskerk (VK)
Oud-Beijerland - Hervormde kerk (geen LC?) (VK)
Ouddorp - St. Martinuskerk (SLO)
Oudenhoorn - Hervormde kerk (VK)
Pernis - Hervormde kerk (VK)
Piershil - Hervormde kerk (VK)
Poortugaal - Hervormde kerk (VK)
Puttershoek - Leycentrum? (VK)
Rhoon - Hervormde kerk (VK)
Ridderkerk - Hervormde kerk (VK)
Rijsoord - Geen Leycentrum? (VK)
Rockanje - Hervormde kerk (VK, LWZH)
Rozenburg - Oude kerk (VK)
Sint-Anthony Polder - Geen leycentrum? (VK)
Spijkenisse - Hervormde kerk (VK)
Strijen - Hervormde kerk (VK)
Vierpolders - Geen LC? (VK)
Westmaas - Geen leycentrum? (VK)
Westvoorne - Quackjeswater (VLL)
Zuid-Beijerland - Geen LC (VK)
Zuidland - Hervormde kerk (VK)
Zwartewaal - Parochiekerk Sint-Martinus (VK)
Zwijndrecht - Kerk (VK)
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23755
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Fri 27 Jan 2012, 17:47

Ik had het grotendeels destijds allemaal al eens in het leylijnen topic in de comments neergepleurd omdat die site al eens vaker / eerder zo maar offline is gegaan. Dus ergens had ik al eens het voorgevoel dat het zou kunnen verdwijnen maar desalniettemin heel erg bedankt dat je het even in een apart artikel hebt neergeknald DromsQi!

Dit soort informatie mag inderdaad absoluut niet verloren gaan! Het leylijnen knooppunt dat hier achter de oude abdij ligt (huidige Drentse archief) is / wordt wreed verstoord momenteel. Dat kan ik letterlijk waarnemen als ik er langs loop. Ze zijn daar nu buiten klaar met verbouwen maar nu onder de grond begonnen met het verbouwen van het archief zelf. Dat Archief is nu ook daar gesloten en tijdelijk elders ondergebracht... erg vreemd...

Anyways, bedankt voor dit artikel Dromen!
1119 AD
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Fri 27 Jan 2012, 19:05

Het is niet terug te vinden in het leylijn topic Bapho!

Wel in het Werderbrudertopic!! Maar via google kwam ik daar niet zo snel uit.

Maargoed, net wat je zegt, nu staat het weer even goed in the picture!! Gisteravond trouwens nog leuke discussie met Dodeca in de shout omtrent Laren/Hilversum daar.
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23755
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Fri 27 Jan 2012, 20:52

[quote=""Dromen" post=50292"]Het is niet terug te vinden in het leylijn topic Bapho!

Wel in het Werderbrudertopic!! Maar via google kwam ik daar niet zo snel uit.

Maargoed, net wat je zegt, nu staat het weer even goed in the picture!! Gisteravond trouwens nog leuke discussie met Dodeca in de shout omtrent Laren/Hilversum daar.[/quote]

ohw ja inderdaad WB topic en niet die over leylijnen, my bad, maar het stond me bij dat ik het al eens grotendeels ergens neergekwakt had inderdaad. Anyways, mooi dat ej dit zo weer even onder de aandacht weet te brengen! Thanks!

Ahh en ja discussies zijn altijd leuk en interessant, met name die met Dodeca... Jammer dat ik dat even gemist heb!
1119 AD
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:38

Dan maar tijd voor het grote archief online komt van deze site af:
http://www.henrykampherbeek.nl/plekken/index.html
In het verleden heb ik een groot aantal aantekeningen verzameld over plekken in Nederland die mogelijk bijzondere eigenschappen zouden kunnen hebben.
Omdat het jammer zou zijn als deze aantekeningen op een roestige harde schijf blijven staan heb ik ze bij deze op mijn site geplaatst.
Vermelding van een plek wil niet zeggen dat deze plek magische eigenschappen of iets dergelijks heeft.
Het wil alleen zeggen dat in een publicatie deze plek is genoemd in een context die interessant zou kunnen zijn.
Denk hierbij aan volksverhalen over spokerij, middeleeuwse kerken, archeologische bijzonderheden, graancirkels etc.
De berichten zijn zonder kritiek uit de literatuur overgenomen, bij de berichten staat een bronvermelding zodat men het oorspronkelijke bericht kan raadplegen.
Ik hou me aanbevolen voor aanvullende informatie.

Het plan voor deze site is vrij oud, maar door tijdgebrek is er nooit iets van gekomen, jammer.
Om de informatie niet langer achter slot en grendel te houden plaats ik de stand van zaken zoals die nu is, verbeteringen volgen nog.

Henry Kampherbeek

Magische plekken in Nederland

drenthe, hondsrug

Gemeente anloo

gem. anloo anderen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
gem. anloo anloo --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo anloo bij hunebed d11
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo anloo hunebed d11 (243,6-561,2)
hunebed (Onbekend)

gem. anloo anloo Nederlands Hervormde Kerk
kerk uit 12e eeuw, wellicht al kerk in 820 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 46)
kerk uit 12e eeuw, wellicht al kerk in 820 (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 29)
leycentrum voor toren, 2 hunebedden? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 109)

gem. anloo annen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo balloeerveld --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo eext --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo eext hunebed d12 (244,7-559,5)
hunebed (Onbekend)

gem. anloo eext hunebed d13 (244,9-559,1)
hunebed (Onbekend)

gem. anloo eexterhalte --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo eexterveld --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo gasteren --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. anloo gasteren Boven h zeeserzand, t. G. en oude molen
witte wieven zweven door de lucht (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 16)

gem. anloo gasteren gasterse bergen
oll boes en hil spoken er (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)

gem. anloo gasteren hunebed d10 (240,2-562,5)
hunebed (Onbekend)

gem. anloo kniphorst hunebed d8 (243-564,3)
hunebed d8 (Onbekend)

gem. anloo noordloo hunebed d9 (244-564,3)
hunebed (Onbekend)

gem. anloo schipborg --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. anloo schipborg hunebed d7 (242-564,3)
hunebed (Onbekend)

gem. anloo vijzelkampen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente borger

gem. borger -- weg van ees naar borger
spookhond (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 33)

gem. borger borger --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. borger borger hunebed d27, hunebedstr.
leycentrum midden in hunebed (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 111)
hunebed (Onbekend)

gem. borger borger kerk
kerk sinds 14e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 89)
kerk sinds 14e eeuw (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 35)

gem. borger buinen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. borger drouwen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. borger drouwen hunebed d26 (plm. 248-552)
hunebed (Onbekend)

gem. borger drouwen hunebedden d19-d20 (249,0-552,6)
hunebedden (Onbekend)

gem. borger drouwen hunebedden d21-d22 (250,0-551,6)
hunebedden (Onbekend)

gem. borger drouwen hunebedden d23-d24-d25 (250,1-551,8)
hunebedden (Onbekend)

gem. borger drouwen hunebedden d28-d29 (250,8-549,7)
hunebedden (Onbekend)

gem. borger ees --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. borger meindersveen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente emmen

gem. emmen -- de wolsbergen
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen -- hoge loo
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen -- kamperesje
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen angelslo --
nog een urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen bargeroosterveld --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen bargeroosterveld in het veld bij B
tempeltje uit midden-bronstijd (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 26)

gem. emmen emmen hunebed d41 (256,0-535,8)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebed d42 (255,0-535,3)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebed d43 (schimmeresch) (256,2-535,0)
leycentrum 40 mtr N v hunebed, mensenoffer? menhir? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 116)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebed d44 (westenesch)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebed d45 (257,6-534,9)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebed d46-d47 (wijk angelsloo)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebed d48 (noord-bargerbos)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen hunebedden d38-d39-d40 (256,2-537,0)
-- (Onbekend)

gem. emmen emmen kerk
sinds einde 12e eeuw? houten voorganger (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 137)

gem. emmen emmen op scheiding tussen bos en veen
kapel sinds 780, voorm. germaanse offerplaats (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 38)

gem. emmen emmerhout --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen emmerveld --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen erica --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen noord barge --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen weerdingerveld --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. emmen westenes --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente gasselte

gem. gasselte gasselte kerk
kerk sinds 2e helft 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 95)
witte kerkje in elk geval sinds 1362 (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 33)
Gemeente gieten

gem. gieten gieten --
kabouter steelt jas van vrijer (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 12)

gem. gieten gieten bij berkenbosjes
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. gieten gieten hunebed d14 (245,2-558,0)
-- (Onbekend)
Gemeente odoorn

gem. odoorn -- hunsow: groenlanden, Z gelegen, lage heuvels, nabij Valtherbrug
vergane plek, cultusplaats? (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 131)
fabel (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 51)

gem. odoorn -- rosselwal
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. odoorn -- urnenveld van driest
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. odoorn exlo --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. odoorn exloo hunebed d30 (253,2-545,9)
-- (Onbekend)

gem. odoorn exloo hunebed d31 (254,9-543,3)
-- (Onbekend)

gem. odoorn klijndijk hunebed d35 (255,0-539,7)
-- (Onbekend)

gem. odoorn odoorn --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. odoorn odoorn eppiesberg ad valtheweg bij O (254,6-541,1)
aardmannetje (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 12)

gem. odoorn odoorn hunebed d32 (252,8-542,1)
-- (Onbekend)

gem. odoorn odoorn hunebed d33 (verdwenen) (plm. 255,0-540,7)
-- (Onbekend)

gem. odoorn odoorn hunebed d34 (255,0-540,5)
-- (Onbekend)

gem. odoorn odoorn kerk
kerk uit 12e eeuw, patroon van germaanse tempel (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 35)
sinds eind 12e eeuw, of rond 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 90)

gem. odoorn odoorn tuin oude pastorie
heidense offerfeesten (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 29)

gem. odoorn valthe --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. odoorn valthe weerdingerwoud bij V
heilig bos (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 41)

gem. odoorn valtherschans --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente rolde

gem. rolde -- ballo
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- deurze
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- dongelsdijk
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- elderslo
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- grollerholt
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- kampsheide
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- nijlande
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde -- tumulibos
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde balloo balloerkuil
wodanseiken (Kleine, Roel: Mysteries rond midwinter (1994), 27)

gem. rolde balloo hunebed d15 (237,7-557,8)
-- (Onbekend)

gem. rolde balloo offerberg
(Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)

gem. rolde deurze vleeresbos
gloeiende kerel (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 20)

gem. rolde grollo oostereind zuidzijde
leycentrum, heksen? heidens heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 117)

gem. rolde rolde --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. rolde rolde hunebed d17 (239,7-556,7)
-- (Onbekend)

gem. rolde rolde hunebed d17 of d18
mensenoffers (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 11)

gem. rolde rolde hunebed d18 (239,7-556,6)
-- (Onbekend)

gem. rolde rolde hunebeddenhof, NO kerk
leycentrum, verdwenen hunebedden? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 124)

gem. rolde rolde kerk
vroeger romaanse bakstenen kerk en 2 houten kerken (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 93)

gem. rolde schoonlo ellertsveld
witte wieven, dat zijn de slachtoffers van ellert en bram (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 111)
ellert en bram spoken er (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 50)
dwaallichten, ergo: begraven schat (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 129)
vrouw 7 jaar ontvoerd (Bergmans-Beins, J.H.: Drentsche legenden (1933), 7)
dwaallichten, ergo: begraven schat (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 99)
Gemeente zuidlaren

gem. zuidlaren -- annertol
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zuidlaren -- kazerne
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zuidlaren -- tienelsweg
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zuidlaren midlaren hunebedden d3-d4 (plm. 241,1-569,6)
-- (Onbekend)
gem. zuidlaren zuidlaren kerk
13e eeuwse kerk, delen vd muur zijn ouder (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 33)
kerk voor 1264 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 41)
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:39

drenthe, noord


Gemeente assen

gem. assen assen assergalg oh galgenveld ad groningerweg
-- (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)
gem. assen assen paaschkamp (230-554)
(Onbekend)

gem. assen assen rijksarchief, brink achter museum
leycentrum (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 110)

gem. assen loon hunebed d15, rij loon uit, richting noord, linksaf heirweg (237,2-560,2)
-- (Onbekend)

gem. assen loon hunebed loonerveld
leycentrum, lichten waargenomen (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 120)

gem. assen loon loonerveld bij de oude schietbanen
dwaallichten (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 24)

gem. assen loon weermaat bij de looner
boze dwaalgeest oelerik spookt er (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)
dwaallicht verdwijnt in het hunebed (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 24)

gem. assen peelo --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente eelde

gem. eelde eelde --
kalf zonder kop kondigt de dood aan (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 33)

gem. eelde eelde b. westerbroek, hezzelinks bos bij villa
witte juffers, 1 is verlost door inkorting doodskleed (Haan, T.W.R. de: Volksverhalen uit Groningen (1979), 42)

gem. eelde eelde bij een vijver waar vroeger een kasteel stond
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 27)

gem. eelde eelde kerk
tufstenen kerk reeds voor de huidige 14e eeuwse (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 17)
Gemeente norg

gem. norg -- weg van norg naar een
lichtend kalf (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 83)

gem. norg norg de vledders
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. norg norg kerk
13e eeuw, bij opgravingen 2 houten oudere kerken gevonden (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 22)

gem. norg norg langelo
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. norg norg noordse veld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. norg norg westervelde
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. norg norg Z van N (dolweg)
leycentrum, vergaderplaats? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 122)

gem. norg norg zuidvelde
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. norg westervelde hunebed d2 (226-563,7)
-- (Onbekend)
Gemeente peize

gem. peize peize --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. peize peize kerk
2e helft 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 19)
Gemeente roden

gem. roden roden kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 20)

gem. roden roden roderes
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. roden steenbergen hunebed d1 (223,5-569,1)
-- (Onbekend)
Gemeente vries

gem. vries -- markescheiding donderen en yde
gloeiende mannen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 224)

gem. vries -- markescheiding van donderen en eide
gloeiende kerels (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 19)

gem. vries -- noordseveld
nog een urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
en nog een urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. vries -- oudemolen
nog een urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. vries -- philadelphia
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. vries -- rhee
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. vries -- tinaarlo bij hunebed d5
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. vries -- zeesersteeg die v gaasteren over 'olmeul' naar vries gaat
het spookt er, weerwolf (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 71)
het spookt er, weerwolf (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 83)

gem. vries donderen t. zwartedijk en zuideinde 8
leycentrum, hunebed? steenkring? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 115)

gem. vries dunne westeind
gloeiend of wit veulen (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 33)

gem. vries oudemolen --
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. vries tynaarlo brink, bij smeerveenweg
leycentrum, oudste kerk drente? 2 hunebedden? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 126)

gem. vries tynaarlo hunebed d6 (238,2-566)
-- (Onbekend)

gem. vries vries kerk
2e helft 12e eeuw, mogelijk ouder, tufsteen in toren (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 43)

gem. vries vries Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum op koor, terechtstellingen? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 128)
overlevering germ. tempel, ondergr. wateraders, paranorm. waarn (Bosch, H. van den: Met paragnost Jelle Veeman naar 12 magische plaatsen in nederland (1986), h4)
gem. vries vries paasveen (232-569)
(Onbekend)

gem. vries zeegse stuifzanden van zeegse
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. vries zeyen hunebed d5 (231,7-564,5)
-- (Onbekend)
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:40

drenthe, west


Gemeente beilen

gem. beilen beilen kerk
kerk sinds 15e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 92)
gem. beilen emelang --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen hooghalen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen laaghalen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen makkum --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen noord hijkerveld --
nog een urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen vossenberg --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen wijster --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. beilen zuid hijkerveld --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente de wijk

gem. de wijk de wijk bij de havezathe
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. de wijk de wijk dickninge
klooster sinds 1325 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 20, 52)

gem. de wijk de wijk langs de essen van dunningen (bij grens staphorst)
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. de wijk koekange duvelskoele
ontstaan door gestamp van woedende duivel (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 59)

gem. de wijk koekange kerk
1331 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 41)
Gemeente diever

gem. diever diever --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
nog een urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. diever diever hunebed d52 (218,6-541,8)
-- (Onbekend)

gem. diever diever kerk
romaanse kerk, tufstenen toren, maar ook ouder (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 66)
verschijning maria en jezus op hostie (Bergmans-Beins, J.H.: Drentsche legenden (1933), 59)
12e eeuw, oorspronkelijk st. pancratius (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 37)

gem. diever diever Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren, heidense tempel? steenkring? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 114)

gem. diever wapse --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. diever wapse op de oeren
belangrijk kringgrepurnenveld (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 10)

gem. diever wapse poettiesbarchien op landg berkenheuveloe kromming vd bolsweg
verdwenen hunebed (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 9)
Gemeente dwingeloo

gem. dwingeloo dwingeloo --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 27)

gem. dwingeloo dwingeloo hilligensteen
kattenvergadering (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 49)

gem. dwingeloo dwingeloo kerk
sinds 15e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 68)

gem. dwingeloo lhee bij de graven der voorvaderen
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 27)

gem. dwingeloo lhee leeerveld
spookhaas (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 34)

gem. dwingeloo lhee stuifzanden van lhee
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. dwingeloo lhee zuideres, buiten dorp
leycentrum, vroeger heuvels? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 119)
Gemeente havelte

gem. havelte havelte darp
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. havelte havelte darp bischopsberg
leycentrum (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 113)

gem. havelte havelte eupen barchien aan uffelter kerkweg t uffelte en H
grafheuvel, spoken heksen (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 12)
grafheuvel, spoken, heksen (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 12)
grafheuvel, spoken, heksen (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 12)

gem. havelte havelte havelterberg/bisschopsberg
vroegere inwijdingsplaats bisschoppen (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 114)

gem. havelte havelte koningskamp
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. havelte havelte stuifzanden van H
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. havelte havelte toren
oorspronkelijk waarschijnlijk begin 13e eeuw (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 38)
1410 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 69)

gem. havelte wapserveen --
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. havelte wapserveen bij de hunebedden
oude vrouwtjes spinnen aan gouden sp.wielen, boerenknecht plaagt (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 15)

gem. havelte wapserveen hunebed d53 (211,0-534,0)
-- (Onbekend)

gem. havelte wapserveen hunebed d54 (211,0-534,2)
-- (Onbekend)

gem. havelte wapserveen vroegere kerk
kort na 1461? (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 71)
Gemeente meppel

gem. meppel meppel galgenkamp
-- (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 29)

gem. meppel meppel kerk
kerk sinds 1459 (datum wijding koor) (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 42)
kerk sinds 1459 (datum wijding koor) (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 113)

gem. meppel vledderinge kapel
kapel bestond in 1422 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 127)
Gemeente nijeveen

gem. nijeveen kolderveen kerk
kerk sinds 1471 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 115)
toren waarschijnlijk 14e eeuw (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 42)

gem. nijeveen nijeveen kerk
1500 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 116)
1500 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 44)
Gemeente ruinen

gem. ruinen -- fluitenberg
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ruinen anholt --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ruinen anholt galgenberg, westelijk van anholt (223,6-532,4)
-- (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)

gem. ruinen hees hunnigenloopenberg/hunenkloosterberg (221-528,1)
vergadering reuzen, grof reuzenopperhoofd, kist met goud (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 129)
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. ruinen pesse --
verzamelplaats van de heksen van steenwijk (Buter, A.: Volksverhalen uit Overijssel (1981), 77)
eigen kapel sinds 1335 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 154)
ontmoetingsplaats heksen van steenwijk (Kleine, Roel: Mysteries rond midwinter (1994), 35)

gem. ruinen pesse 7 munsterse bergjes t P ed fluitenberg
heuvels nabij moeras bevatten schatten, dwaallichten (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 129)
heuvels vlakbij moeras bevatten schatten, dwaallichten (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 129)

gem. ruinen pesse pesser marke: hilgenstede of hilligensteen
prehistorisch graf met rijke inhoud (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 155)

gem. ruinen ruinen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
kerk bij klooster nog aanwezig (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 45)
klooster bestond al in 1036 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 50)
klooster sinds 1140 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 117)

gem. ruinen ruinen biewold, waar vroeger het kasteel stond van de familie
onzichtbare geest (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)

gem. ruinen ruinen oldenhof
witte juffers (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 27)

gem. ruinen ruinerwold blijdenstein of bliedenstede
kerkje bestond in 1141 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 156)

gem. ruinen ruinerwold kerk
romaanse kerk (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 116)
romaanse kerk (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 45)
Gemeente vledder

gem. vledder -- koelingsveld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. vledder vledder kerk
14e eeuw (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 46)
14e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 65)
Gemeente westerbork

gem. westerbork -- elpernoordeveld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. westerbork -- elperzuiderveld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. westerbork -- garminge
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. westerbork -- zwiggelte
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. westerbork elp --
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. westerbork westerbork kerk
mogelijk 14e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 90)

gem. westerbork westerbork topjesberg
reuzengebeente (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 143)

gem. westerbork zuidveld t elp en w
fietser ziet 2 gloeiende gestalten (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 19)
Gemeente zuidwolde

gem. zuidwolde -- kerkenbos
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zuidwolde -- schottershuizerberg
spinnende vrouw, spinnewiel opgegraven (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 57)

gem. zuidwolde nolde luitenantsbergjes
tumuli, het spookt er (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)
tumuli, het spookt er (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 28)

gem. zuidwolde zuidwolde bij Z
gloeiend spook (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 19)

gem. zuidwolde zuidwolde hekelenberg
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)
spookpaard (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 32)
het spookt er (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 16)

gem. zuidwolde zuidwolde middeleeuwse kerk
restauratie in 1624 (Kuipers, G.: Zuid-west drenthe (1980), 49)
restauratie in 1624 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 119)

gem. zuidwolde zuidwolde op zuidwolde, tussen meppel en 't oeveene
spookveulen (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 30)

gem. zuidwolde zuidwolde schottershuizen
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)
gem. zuidwolde zuidwolde schottershuzierberg Z van Z
wit geklede vrouw zit te spinnen, overblijvselen spinnewiel (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 16)
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:41

drenthe, zuid


Gemeente coevorden

gem. coevorden coevorden kerk
kerk sinds 15e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 140)
1645 nieuwbouw kerk na afbraak voorg., verm. begin 16e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 139)
Gemeente dalen
gem. dalen dalen kerk
sinds plm. 1500 (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 138)

gem. dalen dalen Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren, heidense tempel? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 112)

gem. dalen de valsteeg --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. dalen wachtum gravenberg t W en oosterhesselen, niet ver vh hunenkerkhof
spokende landmeter (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 18)
Gemeente oosterhesselen

gem. oosterhesselen -- aan de weg van gees naar zwinderen
witte wieven (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 28)

gem. oosterhesselen -- bergakkers
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. oosterhesselen -- hunnenkerkhof
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. oosterhesselen gees bij de kromming vd weg naar zwinderen
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 16)

gem. oosterhesselen gees NO v G, in de madelanden bij de "stroom" klinkbarg
kunstmatige hoogte (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 45)

gem. oosterhesselen oosterhesselen goud(s)berg
goud(s)berg, wodansberg (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 56)

gem. oosterhesselen oosterhesselen goudsberg
(Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 56)

gem. oosterhesselen oosterhesselen omstreken van O
spokende landmeter lapoge, tevens plaaggeest (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 224)
Gemeente sleen

gem. sleen -- den hool
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen -- diphoorn
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen -- erm
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen -- ermerveld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen -- holsloot
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen -- sleen-zweeloo
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen -- westerveld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen noordsleen galgenberg, grens zweeloo/sleen, NW van N (248,3-537,2)
-- (Onbekend)

gem. sleen noordsleen hunebed
gebouwd door geest die in heuvel papeloze kerk op ellertsv spookt (Sinninghe, J.W.R.: Drentsch sagenboek (1944), 10)

gem. sleen noord-sleen hunebed d50 (249,4-535,2)
-- (Onbekend)

gem. sleen noord-sleen hunebed d51 (249,3-535,1)
-- (Onbekend)

gem. sleen schoonoord hunebed d49 "papeloze kerk" (248,5-537,9)
dwaallicht leidt spaanse soldaten in moeras (Kuipers, G.: Hondsrug, heuvels en hunebedden (1970), 49)
recons.,prot.pred., geest die hunebed noordsleen bouwde woont er (Prakke, H.J.: Volksverhalen uit Drenthe (1980), 73)

gem. sleen sleen --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. sleen sleen kerk
15e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 142)
Gemeente zweelo

gem. zweelo oud-aalden ZW v OA aan weg n aalderes
leycentrum, voorchr. heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 107)
Gemeente zweeloo

gem. zweeloo -- aalden
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zweeloo -- benneveld
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zweeloo -- gelpenberg
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zweeloo -- meppen
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zweeloo -- wezup
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. zweeloo zweeloo --
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
gem. zweeloo zweeloo kerk
2e helft 13e eeuw? (Steensma, R.: Langs de oude Drentse kerken (1977), 141)
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:41

flevoland


Gemeente lelystad

gem. lelystad lelystad observatorium robert morris
landschapskunst (Uyldert, M.: Aarde's levend lichaam (1984), 148)
landschapskunst, paran. waarn. oa v oude (verz.)stad (Bosch, H. van den: Met paragnost Jelle Veeman naar 12 magische plaatsen in nederland (1986), h3)
Gemeente noordoostpolder

gem. noordoostpolder ens --
3 dorpen op rechte lijn?: ens, nagele, ijsselmuiden (Haan, T.W.R. de: Volksverhalen uit Groningen (1979), 62)

gem. noordoostpolder ens kerken ijsselmuiden, ens en nagele
op 1 rechte lijn, gesticht door 3 zusters (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 332)

gem. noordoostpolder kuinre voormalige kuinreburcht, 500 mtr Z kuinrewe/punterweg
leycentrum (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 131)

gem. noordoostpolder nagele --
3 dorpen op rechte lijn?: ens, nagele, ijsselmuiden (Haan, T.W.R. de: Volksverhalen uit Groningen (1979), 62)

gem. noordoostpolder nagele kerken ijsselmuiden, ens en nagele
op 1 rechte lijn, gesticht door 3 zusters (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 332)

gem. noordoostpolder nagele nagele
verzonken na vervloeking door vermoorde pastoor (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 6)

gem. noordoostpolder schokland --
regionaal ontmoetingspunt voor heksen (Sinninghe, J.W.R.: Overijsselsch sagenboek (1936), 85)
regionaal ontmoetingspunt voor heksen (Teding van Berkhout, D.J.W.: De kamper steur (1980), 65)
vergaderplaats van heksen (Kleine, Roel: Mysteries rond midwinter (1994), 35)

gem. noordoostpolder schokland marsweg 16a
fundamenten 14e eeuws zaalkerkje, materiaal meer W gel. 11e eeuws (Schelhaas, H. (ea. ed.): Historische Kerken in Overijssel (zj), 19, 197)
fundamenten 14e eeuws zaalkerkje, materiaal meer W gel. 11e eeuws (Elzenga, E.: Langs de oude Overijsselse kerken (1972), 19)

gem. noordoostpolder schokland plein voor middelbuurt
leycentrum, menhir? 2 steenkringen? zeer negatief (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 132)

gem. noordoostpolder schokland vooral bij de punt
samenkomst heksen, spoken en tovenaars, spookschip in lucht (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 27)
Gemeente urk

gem. urk urk begin weg over westermeerdijk
leycentrum, 4 steenkringen? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 133)

gem. urk urk onkele-bonkele-steen of kommelmoersteen in zee
daar groeien de urker kindertjes (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 11)

gem. urk urk steen op voormalige zandbank
daar worden wensen mbt ongeboren kinderen afgegeven (Teding van Berkhout, D.J.W.: De kamper steur (1980), 33)
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:41

friesland


Gemeente achtkarspelen

gem. achtkarspelen augustinusga kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 129)
gem. achtkarspelen buitenpost kerk
plm. 1200? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 130)
Gemeente ameland

gem. ameland -- --
meerwijf gevangen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 78)

gem. ameland nes willibrordusdobbe
heilige bron waar willibrord doopte? (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 39)
Gemeente boarnsterhim

gem. boarnsterhim aldeboarn bornegokerk
leycentrum in toren, heidense tempel (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 86)

gem. boarnsterhim deersum kerk
romaans (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 86)

gem. boarnsterhim grouw kerk
romaans (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 87)

gem. boarnsterhim roordahuizem vroeger lindeboom langs dorpsstraat
daar zaten vroeger kinderen met de navel aan vast (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 5)

gem. boarnsterhim wartena pingmeer
zwarte watergeesten (nikkers) (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 62)
Gemeente bolsward

gem. bolsward bolsward broerekerk
einde 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 108)

gem. bolsward bolsward martinikerk
reeds voor 1446 tufstenen kerk (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 105)
leycentrum in toren, dodenverering? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 87)
Gemeente dantumadeel

gem. dantumadeel dantumawoude kerk
16e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 16)

gem. dantumadeel murmerwoude kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 15)

gem. dantumadeel rinsumageest kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 14)

gem. dantumadeel sybrandahuis kerk
plm. 1300 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 14)
Gemeente dongeradeel

gem. dongeradeel anjum kerk
plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 12)

gem. dongeradeel dokkum spookhuis bij dokkum
geest van vrek (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 222)

gem. dongeradeel dokkum st. maartenskerk
van voor 111e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 9)

gem. dongeradeel ee kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 11)

gem. dongeradeel engwierum kerk
middeleeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 12)

gem. dongeradeel hantum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

gem. dongeradeel hantumhuizen kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

gem. dongeradeel morra kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 12)

gem. dongeradeel nes kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

gem. dongeradeel waaksens kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 14)

gem. dongeradeel wetgens kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 10)

gem. dongeradeel wierum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)
Gemeente dongeradiel

gem. dongeradiel aalzum Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum voor ingang, heidens tempeltje? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 85)

gem. dongeradiel dokkum Grote Kerk
leycentrum in koor, heilige eik? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 88)
Gemeente ferwerderadeel

gem. ferwerderadeel ferwerd kerk
gotisch (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 37)

gem. ferwerderadeel genum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 35)

gem. ferwerderadeel hallum kerk
plm. 1300 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 38)

gem. ferwerderadeel hoogebeintum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 36)

gem. ferwerderadeel janum kerk
begin 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 35)

gem. ferwerderadeel marrum kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 37)
Gemeente franekeradeel

gem. franekeradeel firdgum kerk
13e eeuw? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 61)

gem. franekeradeel franeker bredeplaats Z van martinikerk
leycentrum (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 90)

gem. franekeradeel franeker kerk
1421 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 57)

gem. franekeradeel franeker sloot
sloot wacht op slachtoffer (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 86)

gem. franekeradeel schulsum kerk
midden 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 58)

gem. franekeradeel sexbierum kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 62)

gem. franekeradeel tzummarum kerk
gotisch (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 61)
Gemeente goasterlan-sleat

gem. goasterlan-sleat wykel kerk
16e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 111)
Gemeente harlingen

gem. harlingen almenun --
naam duidt op heids heiligdom (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 39)

gem. harlingen harlingen jufferbrug, brug bij de zeesluis
witte juffer (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 321)

gem. harlingen wijnaldum dorpskerk, 600 mtr O van
zeer belangrijk leycentrum, fostare heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 100)

gem. harlingen wijnaldum kerk
gotisch (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 63)
Gemeente het bildt

gem. het bildt minnertsga kerk
15e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 60)
Gemeente kollumerland

gem. kollumerland westergeest Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren, fostare heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 97)
Gemeente kollumerland en nieuwkruisland

gem. kollumerland en nieuwkruisland kollum kerk
plm. 1100? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 131)

gem. kollumerland en nieuwkruisland oudwoude kerk
plm. 1100? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 132)

gem. kollumerland en nieuwkruisland westergeest kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 133)
Gemeente leeuwarden

gem. leeuwarden leeuwarden oldehove
romaanse voorganger (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 81)

gem. leeuwarden leeuwarden st. vituskerk
leycentrum, heidens heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 91)

gem. leeuwarden zwichum kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 88)
Gemeente leeuwarderadeel

gem. leeuwarderadeel hyum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 38)

gem. leeuwarderadeel jelsum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 40)

gem. leeuwarderadeel stiens kerk
plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 39)
Gemeente littenseradiel

gem. littenseradiel bezum kerk
2e helft 12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 85)

gem. littenseradiel jorwerd kerk
begin 12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 83)

gem. littenseradiel weidum kerk
plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 83)

gem. littenseradiel wieuwerd kerk
mummies, paranormale waarnemingen mbt alchemie (Bosch, H. van den: Met paragnost Jelle Veeman naar 12 magische plaatsen in nederland (1986), h5)

gem. littenseradiel wieuwerd Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 99)
Gemeente menaldum

gem. menaldum engelum stenen uileborden aan jan minnesdijkje
spokerijen, duivel (Kooi, J. van der: Volksverhalen uit Friesland (1979), 198)
Gemeente menaldumadeel

gem. menaldumadeel deinum kerk
toren 1550-67 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 82)

gem. menaldumadeel dronrijp kerk
romaanse voorganger (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 59)

gem. menaldumadeel marssum kerk
gedeeltelijk tufsteen (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 82)
Gemeente menumadeel

gem. menumadeel dronrijp kerk
plaats aangewezen door 2 ossen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 161)
Gemeente nijefurd

gem. nijefurd -- fluessenmeer (160,3-545,8)
klok st. odolphus zonk hier naar onderwereld (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 253)

gem. nijefurd -- kreil, bij het bos
doemprofetieen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 258)

gem. nijefurd -- roode klif
verschijning nachtmerrie (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 269)
vuurzuil, vliegende draak, druiden raadplegen stavo (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 273)
grote vlam, draak, mensenoffers (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 78)

gem. nijefurd -- water vd galamadammen (160,3-545,8)
neef duivel speelt m. klokken odolph/stav., klok onderwer. gezakt (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 253)

gem. nijefurd hemelum --
duivel speelt met klokken van st. odolphus (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 252)

gem. nijefurd molkwierum --
heksenhol (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 153)

gem. nijefurd roode klif tussen warns en scharl
draak verschenen, 2 vechtende ridders id lucht (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 254)

gem. nijefurd stavoren --
in 164 aanbidding stavo om zoute bron te stoppen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 256)

gem. nijefurd stavoren kerk
steen op mirakuleuze wijze verplaatst (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 279)

gem. nijefurd stavoren kerkhof van oud-stavoren
verz. klooster st. odolphus/klokken door duivel ingenomen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 249)

gem. nijefurd stavoren Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum 10 mtr voor ingang (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 95)

gem. nijefurd workum st. gertrudis
middeleeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 109)
Gemeente ooststellingwerf

gem. ooststellingwerf -- donkerbroek
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf -- langendijk
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf -- oosterwolde
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf -- weper
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf oldeberkoop --
leycentrum, fostare heiligdom? oude hoofdplaats,offers? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 92)

gem. ooststellingwerf oldeberkoop kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 136)

gem. ooststellingwerf oosterwolde Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum op koor, forstare heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 93)
Gemeente opsterland

gem. opsterland ureterp Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren, fostare heiligdom? mensenoffers? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 96)
Gemeente smallingerland

gem. smallingerland kortehemmen kerk
begin 14e eeuw? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 136)
Gemeente sneek

gem. sneek langweer vroeger holle linde in het dorp
kinderboom (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 5)

gem. sneek sneek kerk
middeleeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 112)

gem. sneek sneek martinuskerk
leycentrum westzijde (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 94)
Gemeente tytsjerksteradiel

gem. tytsjerksteradiel bergum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 134)

gem. tytsjerksteradiel giekerk kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 33)

gem. tytsjerksteradiel oudkerk kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 34)

gem. tytsjerksteradiel testrum kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 133)

gem. tytsjerksteradiel wyns Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum 8 mtr. voor toren, rechtspraak? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 103)
Gemeente westdongeradeel

gem. westdongeradeel -- bornwird
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))
Gemeente wunseradiel

gem. wunseradiel --- waar dijk zee in steekt (154,4-569)
spook verjaagt strandjutters (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 172)

gem. wunseradiel exmorra kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 108)

gem. wunseradiel kimswerd kerk
2e helft 11e eeuw of plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 63)

gem. wunseradiel makkum bij makkum
wit wief (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 221)

gem. wunseradiel piaam kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 109)

gem. wunseradiel pingjum okke-hel, weiland bij P, verdwenen schurkpaal
is mast van schip waarvan kapitein god ontkende (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 313)
Gemeente wymbritseradiel

gem. wymbritseradiel nijland --
plaats kerk aangewezen door ossen na problemen bij bouw (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 161)

gem. wymbritseradiel nijland kerk
15e eeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 112)
gem. wymbritseradiel oudega kerk
begin 12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 135)
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16001
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 27 Jan 2012, 23:42

gelderland, achterhoek en liemers


Gemeente aalten

gem. aalten aalten --
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6)
frankisch merovingische vondsten, grafveld? (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 94)
spookvarken (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 36)
gem. aalten aalten kattenberg
heks neergestort bij pomp (Buist, G./Bierhaus, A./Krosenbrink, H.: Sagen safari (1992), 9)

gem. aalten aalten Nederlands Hervormde Kerk
eind 15e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 108)

gem. aalten aalten oude pastorie
spookhond (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 35)

gem. aalten barlo --
goede fee veranderde dauw in zilver (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 57)
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 65)

gem. aalten bredevoort b B, vroeger klooster schaer
klokgelui in kerstnacht (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 135)

gem. aalten bredevoort kerk
laatgotisch (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 136)

gem. aalten bredevoort vroegere klooster schaer, vlakbij
begraven schat (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 71)
Gemeente angerlo

gem. angerlo angerlo kerk
11e of 12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 64)

gem. angerlo giesbeek --
reuzen zetten mensen in het water (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 57)
weerwolf (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 129)

gem. angerlo giesbeek langs de ijssel
wit spookkonijn (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 37)
weerwolf (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 31)
wit wief (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 29)

gem. angerlo lathum Nederlands Hervormde Kerk
14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 58)
Gemeente bergh

gem. bergh -- montferland t zeddam en beek
weldadige witte juffer laat niet met zich sollen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 24)

gem. bergh beek --
frankisch grafveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 94)

gem. bergh beek beekse hei
dwaallichtjes (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 41)

gem. bergh beek beekse veld
schimmelruiters (wilde jacht) (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 63)

gem. bergh beek bij B in het bos, "de doolhof"
verzonken slot (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 74)

gem. bergh 's-heerenberg Nederlands Hervormde Kerk
midden 13e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 85)

gem. bergh stokkum --
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 60)

gem. bergh stokkum de wildt bij stokkum
geest smokkelaar (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 77)

gem. bergh stokkum planken wambuis bij stokkum
oorspronkelijke plek stokkum, spoken (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 81)

gem. bergh zeddam galgenberg, heuvel Z v Z (214,5-434,2)
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 59)

gem. bergh zeddam montferlandse berg (213,8-434,5)
wit wief, resten offeraltaar? urnen gevonden met as e beend.? (Kleijntjens, J./Knippenberg, H.H.: Geldersche sagen (zj), 15)
begraven schat (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 23)
witte juffer (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 23)

gem. bergh zeddam rkk
15e eeuwse toren (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 87)
Gemeente borculo

gem. borculo borculo kerk
plm. 1500 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 135)

gem. borculo borculo plaats cichoreifabriek
vroeger spookslot (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 48)

gem. borculo geesteren Nederlands Hervormde Kerk
14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 135)
Gemeente didam

gem. didam -- heide
dorus prul (tovenaar) (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 52)

gem. didam didam nevelhorst, vroegere plaats kasteel
in ruine spookt het (Kleijntjens, J./Knippenberg, H.H.: Geldersche sagen (zj), 63)

gem. didam didam olv
plm. 1400 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 62)
Gemeente dinxperlo

gem. dinxperlo dinxperlo kerk
plm. 1400 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 107)
Gemeente doesburg

gem. doesburg doesburg evangelisch lutherse gasthuiskerk
begin 15e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 58)

gem. doesburg doesburg martinikerk
"timmering" in 1376 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 57)
Gemeente doetinchem

gem. doetinchem doetinchem evangelisch lutherse kapel
plm. 1500 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 82)

gem. doetinchem doetinchem kerk
12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 81)

gem. doetinchem doetinchem overstegen (219-443)
veel archeologische vondsten, div. per., urnen, crematiegraven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 66)

gem. doetinchem doetinchem slangenborgh (222-441,8)
voor klooster ontmoetingspunt heksen, nadien minder (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 8)

gem. doetinchem doetinchem st. catharinakerk
leyncentrum vlak achter toren, heidens heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 170)

gem. doetinchem gaanderen b G
verdwenen klooster betlehem (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 116)
Gemeente duiven

gem. duiven duiven rkk
12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 60)

gem. duiven groessen kerk
2e helft 12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 60)
Gemeente ede

gem. ede lunteren paasberg
paasberg (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)
Gemeente eibergen

gem. eibergen -- eppe, bij de, in moerassige wildernis
heemmenneke (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 31)

gem. eibergen eibergen erve hofman (242,2-458,2)
zwart mannetje, 3 witte juffers (Buist, G./Bierhaus, A./Krosenbrink, H.: Sagen safari (1992), 65)

gem. eibergen eibergen kormelinksbulten
witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57)

gem. eibergen eibergen kruisweg op kormelinkbult, zandige hoogte met 4sprong in midden
spookplaats (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 58)

gem. eibergen eibergen Nederlands Hervormde Kerk
12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 132)

gem. eibergen eibergen plaats vr. kasteel b mallumer watermolen, bij boerderij hofman (242,2-458,2)
diverse spokerijen (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 38)

gem. eibergen groenlo avest
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 60+65)

gem. eibergen hupsel --
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 65)

gem. eibergen mallem mallumer heide, op het wievenveld
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 7)

gem. eibergen mallem wievenveld
witte wieven, urnenveld ijzertijd (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57)

gem. eibergen rekken de essen bij eibergen
spookhond (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 35)

gem. eibergen rekken de helle (459,8-245,5)
-- (Onbekend)
Gemeente gendringen

gem. gendringen etten Nederlands Hervormde Kerk
13e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 105)

gem. gendringen gendringen donderberg
urnenvondsten (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 64)

gem. gendringen netterden rkk
laat-gotisch (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 87)
Gemeente gorssel

gem. gorssel almen --
grafheuvel standvoetbekercultuur (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 36)

gem. gorssel almen Nederlands Hervormde Kerk
14e eeuw, toren iets ouder (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 15)
leycentrum in grafkelder, menhir + steenkring? odin heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 163)

gem. gorssel dorth heuvels in de kring van dorth (plm. 215,5-470,9)
opgeworpen door witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Overijsselsch sagenboek (1936), 16)

gem. gorssel eefde erve spring-op, witte wievenbult
grafheuvel (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6)
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6)

gem. gorssel eefde grafheuvel b erve springop (witte wijvenbult)
9 of 10 heuveltjes gevonden (reuvens) (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57)

gem. gorssel enschede fliers
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6)
begraven schat (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 15)
spooklicht, begraven schat, wit wief (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 15)

gem. gorssel epse klembergen
witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6)

gem. gorssel epse onder E bij klembergen (of witte wievenbult)
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 56)

gem. gorssel gorssel --
zonneberg (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 54)
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 60)

gem. gorssel gorssel b eschede, koppenbulten
prehistorische begraafplaats (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 52)

gem. gorssel gorssel flierse
witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 58)
Gemeente groenlo

gem. groenlo groenlo berndekesjacht
wilde jager (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 55)

gem. groenlo groenlo kerk
1371 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 131)
Gemeente hengelo

gem. hengelo hengelo Nederlands Hervormde Kerk
laatste kwart 14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 39)

gem. hengelo keienburg rkk
begin 16e eeuw? (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 39)
Gemeente herwen en aerdt

gem. herwen en aerdt aerdt Nederlands Hervormde Kerk
plm. 1300 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 84)
Gemeente hummelo en keppel

gem. hummelo en keppel drempt Nederlands Hervormde Kerk
12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 35)

gem. hummelo en keppel hoog-keppel Nederlands Hervormde Kerk
12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 37)

gem. hummelo en keppel hummelo witte kolk
witte wieven die naar wrangenbult gaan (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6)

gem. hummelo en keppel keppel witte kolk/wrangenbult
witte wieven gaan van witte kolk naar wrangenbult (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)

gem. hummelo en keppel laag keppel wrangebult b LK
witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 58)
Gemeente lichtenvoorde

gem. lichtenvoorde harreveld verbeteringsgesticht, vroeger kasteel bij H
spokerij (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 68)

gem. lichtenvoorde lievelde --
frankisch grafveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 94)

gem. lichtenvoorde vragender kapelruine (239-445,2)
gouden beelden begraven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 115)
1444 (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 115)
Gemeente lochem

gem. lochem barchem --
boer beledigt witte wijven (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 23)

gem. lochem barchem kattenkolk
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 74)
urnenvondsten (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 54)

gem. lochem barchem witte wievenkuil op barchemse berg
boerenzoon bewijst moed door confrontatie met witte wieven (Kleine, Roel: Mysteries rond midwinter (1994), 96)

gem. lochem barchem witte wijvenkuil (226,9-461,3)
boerenknecht beledigt witte wieven (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 6-7)
leycentrum N v kuil, heidens heiligdom? heilige eik? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 167)
witte wijven, vroeger dwaallicht (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57)

gem. lochem laren duivelsvennen
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 137)

gem. lochem laren het slat, een moeras bij laren
dwaallichten (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 15)

gem. lochem laren huis oolde (220,5-469)
witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 58)
witte juffer, spokerij (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 30)

gem. lochem laren jufferendiek bij verwolde
witte juffers (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 58)

gem. lochem lochem berg
bevat enorme diamant (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 46)

gem. lochem lochem duivelskolken zuidelijk van lochem
oude klokken van de st gudula (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 66)
klokken die aan de duivel horen (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 135)

gem. lochem lochem kerk
pastoor vervloekt klokken, duivel brengt ze naar duivelskolken (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 2 (1932), 221)

gem. lochem lochem lochemse berg, naast witte wijvenkuil
grafheuvel (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57)

gem. lochem lochem Nederlands Hervormde Kerk
plm. 900 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 13)

gem. lochem lochem paaschberg (225-463)
(Onbekend)
paasberg (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)

gem. lochem lochem st gudula
duivel stal klokkenspel (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 66)

gem. lochem zwiep de witte wieven (227,5-462,9)
-- (Onbekend)

gem. lochem zwiep zwiepse veld, tussen L en barchem
witte juffers (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 11)
Gemeente neede

gem. neede broeke waar de nieuwe school staat
vroeger een dennenbos waar het spookte (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 36)

gem. neede neede kerk
1506 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 134)
Gemeente ruurlo

gem. ruurlo ruurlo godsberg/oldengod
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 176)

gem. ruurlo ruurlo kattenbelt
urnen gevonden (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 74)
urnenvondsten (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 54)

gem. ruurlo ruurlo Nederlands Hervormde Kerk
14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 135)

gem. ruurlo ruurlo ontgonnen veengebieden rond R
witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 58)

gem. ruurlo ruurlo zonnebelt
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 176)
Gemeente steenderen

gem. steenderen bronkhorst vroegere slotkapel
1344 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 34)

gem. steenderen steenderen Nederlands Hervormde Kerk
14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 34)
Gemeente vorden

gem. vorden -- belten bij de wildenborg (schelleguurkensbelt?)
vuulken (witte wieven?) (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 45)

gem. vorden kranenburg wildenborgh (landgoed) (223,3-459,7)
watermonster (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 18)
zwarte juffer (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 31)

gem. vorden vorden bij wildenborch, schelleguurkensbelt
verlichtte ruimte met schat (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 54)

gem. vorden vorden de zunnebelt vlakbij wildenborch
zonneofferplaats? (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 54)

gem. vorden vorden galgengoor, buurt
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 59)

gem. vorden vorden hackfort, huis te V
spookhuis (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 61)

gem. vorden vorden Nederlands Hervormde Kerk
plm. 1300 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 14)

gem. vorden vorden rond de decanije, vanaf het witte hek bij de grote eiken
voor de bebouwing spookte er een koploze ruiter, nu minder (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 25)
voor de bebouwing spookte er een koploze ruiter, nu minder (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 48)

gem. vorden vorden schelleguurkensbelt b V
klokgelui in kerstnacht (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 135)

gem. vorden vorden vuellekesbelt (bij den Wildenbarch)
witte wieven, vrouw opgesloten voor 7 jaar (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 4)

gem. vorden vorden wit hek bij de grote eiken vd decanije
koploze ruiter, gevolgd door hond met vurige ogen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 243)
Gemeente warnsveld

gem. warnsveld warnsveld kerk
11e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 33)
Gemeente wehl

gem. wehl wehl galgengoed, buurt ZW v wehl
-- (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 59)

gem. wehl wehl kerk
12e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 63)
Gemeente westervoort

gem. westervoort westervoort --
kerk sinds 726? (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 85)

gem. westervoort westervoort Nederlands Hervormde Kerk
14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 59)
Gemeente wichmond

gem. wichmond wichmond buiten huidige plaats
kapel sinds 798/799 (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 85+93)
Gemeente winterswijk

gem. winterswijk meddo kattenberg
urnenvondsten (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 54)

gem. winterswijk winterswijk boerderij v voorm. goed ravenhorst (246-445,1)
wonder door kruis in ravennest (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 138)

gem. winterswijk winterswijk hilligenloo
-- (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57, 85)

gem. winterswijk winterswijk hunenbulten
urnen (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 4)

gem. winterswijk winterswijk hunenbulten, O bataafse molen ad weg n ratum
urnenveld, witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 54, 57, 63)
urnenveld, witte wieven (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 54, 57, 63)

gem. winterswijk winterswijk illebarg
-- (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57, 85)

gem. winterswijk winterswijk illebarg bij het illegoor
heilige berg, offers? (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)

gem. winterswijk winterswijk illegoor
-- (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 57, 85)

gem. winterswijk winterswijk jacobskerk
leycentrum, geen heidens heiligdom, wel magische plaats? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 183)

gem. winterswijk winterswijk kerk
plm. 1472 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 129)
Gemeente wisch

gem. wisch silvolde Nederlands Hervormde Kerk
romaans (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 110)

gem. wisch sinderen kapel aan kapelweg
16e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 110)

gem. wisch terborg Nederlands Hervormde Kerk
laatgotisch (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 111)

gem. wisch terborg paasberg
paasberg (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)

gem. wisch terborg paaschberg (222,7-436,8)
heidense offerplaats (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 32)
gloeiend paard als onheilsbode (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 32)
gloeiend paard als onheilsbode (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 14)

gem. wisch terborg postkantoor (bouw plm. 1930)
locatie vroeger spookhuis (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 61)

gem. wisch varsseveld kerk
plm. 1300 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 110)

gem. wisch wisch paasberg
paasberg (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 57)
Gemeente zelhem

gem. zelhem zelhem --
heks smokshanne (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 52)

gem. zelhem zelhem kerk
kerk gesticht door ludger (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 87+94)
wellicht eind 8e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 38)

gem. zelhem zelhem landeweer
gloeiende landmeter (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 79)

gem. zelhem zelhem op het hek bij ruine van een oud kasteel
wit wief (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 29)
spookhond (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 35)

gem. zelhem zelhem wolfersveen (226-448)
urnenveld (Borman, R./Frederiks, P.: Oost-gelderland archeologisch bekeken (1978), 60+65)
Gemeente zevenaar

gem. zevenaar oud-zevenaar --
miraculeus mariabeeld (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 142)

gem. zevenaar oud-zevenaar st. martinuskerk
mariabeeld met bijzondere kracht (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 83)
1440, mariabeeld met bijzondere kracht (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 83)

gem. zevenaar zevenaar NW van zevenaar
hunenveld (Sinninghe, J.W.R.: Gelders sagenboek (1975), 4)

gem. zevenaar zevenaar rkk
gotisch (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 62)
Gemeente zutphen

gem. zutphen zutphen broederenkerk
direct na 1293 (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 11)

gem. zutphen zutphen Grote Kerk/st. walburg
leycentrum op koor (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 186)
2e kwart 13e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 7)

gem. zutphen zutphen librije
duivelssporen (Teding van Berkhout, D.J.W.: De witte juffers (1978), 86)
gem. zutphen zutphen rk nieuwe stadskerk
14e eeuw (Hoekstra, G.: Langs de oude Gelderse kerken, Achterhoek en Liemers (1973), 12)
Post Reply

Return to “Natuur”