Paracelsus

Alle topics over alchemie en dergelijken tref je hier aan.
User avatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Posts: 2605
Joined: Sun 24 Oct 2010, 17:26

Sun 11 Mar 2012, 06:03

Paracelsus.....

Wat? Wie? is dat een nieuw soort Paracetamolletje?
Nee, Paracelsus was een beroemd-, maar tevens controversieel arts en theoloog die zich bezighield met alchemie en astrologie. Hij wordt beschouwd als de eerste systematische botanicus en gaf eveneens het element zink zijn naam.
Zijn volledige naam luidt: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 - 1541). Paracelsus betekend voorbij Celsus.

Waarom ik een artikel neerzet over deze bijzondere man, zal ik verklaren onderaan dit verhaal.....

Jeugd
Veel biografische gegevens zijn afkomstig uit het voorwoord van zijn Die große Wundartzney (Het grote chirurgieboek). Zijn vader was de arts Wilhelm Bombast von Hohenheim, zijn Zwitserse moeder een intendant van het hospitaal van Einsiedeln, een functie die ze na haar huwelijk opgaf. Na de dood van zijn moeder vertrok Paracelsus met zijn vader in 1502 naar Villach (Karinthië). De jonge Paracelsus (toen Theophrastus genoemd) ging daar naar de 'Bergschule' waar zijn vader chemieles gaf. Daar werden de jongeren opgeleid als toezichthouders en analisten voor de mijnbouw in goud, tin en kwik, alsook in ijzer, aluin en kopersulfaat ertsen. Die kennis van metallurgie, de verhalen van de mijnwerkers over metalen die in de aarde 'groeiden' en vervolgens in kuipen werden gesmolten, zullen waarschijnlijk zijn interesse in de alchemie en de transmutatie van metalen gewekt hebben. Zijn vader leerde hem de beginselen van de astrologie, de alchemie en de geneeskunde. Paracelsus noemt verschillende geestelijken van wie hij onderricht ontving in scheikunde, onder wie Trithemius, abt van Spanheim, bisschop Scheit van Stettbach, bisschop Erhart van Laventhal, bisschop Nicolas van Hippon en bisschop Matthew Schacht. Het was Trithemius van wie hij zijn initiatie in de alchemie kreeg.

De Grote Wandeling
In 1507, als Paracelsus 14 jaar is, begint de tijd die in de Paracelsus-biografie als 'de grote wandeling' bekend staat. In vijf jaar bezoekt hij naar eigen zeggen de universiteiten van Basel, Tübingen, Wenen, Wittenberg, Leipzig, Heidelberg en Keulen. Rond 1516 zou hij in Ferrara de dokterstitel hebben verworven. Omstreeks die tijd begon hij ook de naam "Paracelsus" (voorbij Celsus) te gebruiken. Deze nieuwe naam gaf aan dat hij zichzelf als nog groter beschouwde dan Aulus Cornelius Celsus, een beroemd Romeins arts uit de 1e eeuw. In 1516 deed hij in Bazel met de hulp van Sigismund Fugger, een rijke arts uit de stad, onderzoek naar mineralogie, chirurgie en chemie. Nadat Fugger de stad was ontvlucht op beschuldiging van necromantie (communiceren met de doden), zette Paracelsus zijn zwerftocht verder. Onderweg verdiende hij wat bij door, onder andere, aan astrologische voorspellingen te doen.

Over zijn reisweg door Europa zijn verschillende routekaarten in omloop, die echter voor een groot deel op vermoedens berusten. Zelf noemt hij "Granada, Lissabon, Spanje, Engeland, Brandenburg, Pruisen, Litouwen, Polen, Hongarije, Walachije, Transsylvanië, Kroatië, Slovenië en andere landen". Daarbij deed hij niet alleen ervaring op met de meest uiteenlopende ziekten en geneeswijzen, maar nam hij ook als militair-geneesheer deel aan diverse oorlogen. De universitaire geneeskunde achtte hij daarbij van weinig nut, en hij raakte geïnteresseerd in de volksgeneeskunde. Barbiers - die in die tijd vaak als chirurgijn optraden - kruidenvrouwen, beoefenaars der zwarte kunst, alchemisten en kloosterlingen werden zijn leraren. Ook in deze mensen raakte hij teleurgesteld, omdat ook zij hem niet tot een grotere zekerheid konden brengen in wat hij zag als ware geneeskunst. Hij overwoog verschillende keren zijn onderzoekingen te staken, wat hij uiteindelijk niet deed omdat hij het als zijn christenplicht beschouwde zijn zoektocht naar werkelijke geneeskunst voort te zetten.

In 1524 of 1525 verbleef hij in Salzburg. Hier ontstonden zijn eerste theologische geschriften. Dit verblijf was van korte duur. In de lente en zomer van 1525 kwam het tot onlusten, toen mijnwerkers en boeren tegen de Salzburger prins-aartsbisschop in opstand kwamen. Welke rol Paracelsus hierbij heeft gespeeld, is niet duidelijk; vast staat dat hij de stad toen zeer plotseling weer heeft verlaten. Eind 1526 kwam hij in Straatsburg aan, met de bedoeling hier zijn vaste woonplaats te kiezen. Hij verwierf het burgerrecht en werd lid van het gilde Zur Luzerne, de beroepsvereniging van onder andere korenhandelaars, molenaars en chirurgen. Korte tijd later werd hij echter gevraagd om in Bazel de boekdrukker Johannes Froben, een van de intimi van Erasmus van Rotterdam, te behandelen. De geleerde drukker leed al langere tijd aan een aandoening van zijn rechter enkel, zijn artsen konden hem niet helpen en overwogen het amputeren van het been. Paracelsus wist hem te genezen en werd vervolgens, in 1527, door de gemeenteraad van Bazel tot stadsgeneesheer benoemd.

Hoogleraarschap
Aan deze functie was tegelijk een hoogleraarschap aan de medische faculteit verbonden. Althans, daar gingen zowel Paracelsus alsook de reformatorisch gezinde gemeenteraad van uit. De conservatieve faculteit was het hier echter niet mee eens en stelde allerlei (formele) voorwaarden aan Paracelsus, waar deze waarschijnlijk niet op in ging. In deze van begin af aan gespannen sfeer publiceerde hij zijn beroemde collegeaankondiging, waarin hij zei dat hij zich niet op autoriteiten zou beroepen, maar dat hij door zou geven wat zijn eigen ervaring en zijn eigen werk hem hadden geleerd. Dit was niet in overeenstemming met de toenmalige medische wetenschap. Deze stond nog geheel in het teken van de scholastiek (middeleeuwse filosofie - metafysisch), ze was doordrongen en werd overheerst door de filosofie van Aristoteles, die uit het Grieks via het Syrisch, Arabisch en Hebreeuws naar het Latijn was vertaald en van Arabische commentaren was voorzien. De grootste autoriteiten op medisch gebied waren Galenus (129 - 216), met zijn theorie van de vier lichaamssappen (humores), en de Pers Avicenna (980 - 1037). Het onderwijs bestond uit het voorlezen en becommentariëren van de antieke teksten volgens de deductieve methode: definiëren, classificeren en argumenteren met behulp van syllogismen en axioma's. Geen waargenomen feiten, maar de autoriteiten leverden de argumenten.

Verwerping van de klassieke geneeskunde
Dit hele systeem werd door Paracelsus verworpen, wat op grote weerstand van zijn geleerde tijdgenoten stuitte. Bovendien gaf hij een aantal colleges niet in het Latijn, maar in het Duits, en vulde zijn collegezaal zich met een bont publiek dat van overal kwam aanlopen. Zijn optreden leverde hem al gauw een spotnaam op: de woudezel van Einsiedeln. Paracelsus stond bekend om zijn lange volzinnen vol hoogdravende taal tijdens zijn colleges. Van het gedeelte van zijn familienaam Bombastus is dan ook de uitdrukking "bombastisch taalgebruik" afgeleid. Kenmerkend voor deze periode is de anekdote die vertelt hoe hij een medisch leerboek in het sint-jansvuur heeft gesmeten. Naast de problemen met de faculteit ontstond spoedig een conflict met de plaatselijke apothekers, aangezien Paracelsus, die als stadsgeneesheer ook met de controle over de apotheken was belast, de daar heersende misstanden aan de kaak had gesteld. De situatie verslechterde toen een door hem genezen kanunnik (geestelijke) het beloofde honorarium weigerde te betalen. Het kwam tot een rechtszaak, die Paracelsus verloor. Hij schijnt boos te zijn geworden en mogelijk beledigde hij de rechterlijke macht. Om te voorkomen dat hij werd opgepakt, zag hij zich gedwongen de stad te ontvluchten.

Levenseinde
Het vagantenleven begon opnieuw. Eerst naar Colmar in de Elzas, dan verder door Zuid-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Overal wachtten patiënten; daarnaast schreef of dicteerde Paracelsus zijn medische en theologische werken. Deze beslaan vele duizenden pagina's, waarvan bij zijn leven slechts een kleine fractie werd gedrukt. Van al zijn medische boeken kon hij alleen Die große Wundartzney en enkele kleinere geschriften over de syfilis in druk zien verschijnen. In zijn verhandelingen over de syfilis waarschuwt Paracelsus voor een overmatig gebruik van het guajakhout (pokhout), waarna de importeurs daarvan zorgden voor een drukverbod.

Op 21 september 1541 maakte Paracelsus in Salzburg zijn testament op. Hij overleed 3 dagen later. De doodsoorzaak is officieel nooit opgehelderd.

Vier pijlers van de geneeskunde
Zonder kennis van de wereld kon men volgens Paracelsus geen arts zijn. In het Volumen Paragranum legde hij uit dat de geneeskunst op vier pijlers berust: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek. Filosofie is te verstaan als natuurfilosofie, kennis van en inzicht in de kosmos. "Waar de filosoof eindigt, begint de arts", is een typerende uitspraak van hem. Astronomie in dit verband betekende de kennis van een bovenste sfeer, die uit lucht en vuur zou bestaan, terwijl de filosofie zich met het vaste en het vloeibare bezighoudt. Deze elementen werden door hem gezien als de grondbeginselen, de "moeders" zoals hij ze noemde, waar alles uit voortkomt.

Filosofie
Paracelsus verwierp de traditie van het gnosticisme, maar behield naar het voorbeeld van Marsilio Ficino en Pico della Mirandola de hermetische filosofie, het neoplatonisme en het pythagorisme. Zijn opvattingen dat ziekte en gezondheid van het lichaam afhankelijk zijn van de harmonie tussen mens, de microkosmos en de macrokosmos (de natuur) weerspiegelen de hermetische filosofie.

Paracelsus ging uit van het oude, hermetische inzicht, vervat in de tabula smaragdina: zo boven, zo beneden. Het universum is op de verschillende niveaus en patronen opgebouwd. De mens, als microkosmos, bevatte alles wat er in de macrokosmos te vinden is. Zodoende kon de studie van de wereld uitsluitsel geven over de mens, en vice versa. "Alles wat er in de grote wereld is, niet meer en niet minder, is ook in het menselijk lichaam aanwezig". Dezelfde soorten hout, stenen, kruiden etc. die er in de buitenwereld zijn, zijn er ook in de mens, alleen niet in dezelfde gedaante als in de elementen… Wie in staat is de gedaanten ervan in het menselijk lichaam te herkennen - dus: dit is de saffier in de mens, dat de mercurius, dit de cipres, dat flos cheiri etc. - die heeft het boek van het menselijk lichaam juist bestudeerd en doorgrond. Magie zou deze verborgen verbanden zichtbaar maken.

Astronomie/astrologie
De astrologie van Paracelsus stond ver af van het gebruik dat charlatans er van maakten in zijn tijd. Zoals andere renaissancefilosofen verwierp hij het absolute determinisme van de astrologie (causale wetten). De filosoof zou de sterren moeten beheersen en niet andersom, en alleen de 'dierlijke' mens bleef onder hun dwang. "Zelfs als een kind geboren wordt onder de invloed van Saturnus, dan nog kan het ontsnappen aan zijn invloed en een kind van de Zon worden". Astrologie bleef wel een belangrijk onderdeel van de geneeskunde van Paracelsus. In zijn Archidoxis magicae (Archidoxes van Magie)[8] wijdde hij bijvoorbeeld verschillende secties aan het maken van astrologische talismannen voor het genezen van ziekten.

Alchemie
Alchemie was voor Paracelsus niet de kunst om onedele metalen in goud te veranderen, maar de kunst om geneesmiddelen van hun slakken te bevrijden en in zuivere vorm te vervaardigen. "Wat de ogen aan het kruid zien, of aan stenen of aan bomen, is niet het geneesmiddel. Ze zien alleen de slakken; maar inwendig, onder de slakken, ligt het geneesmiddel. Nu moeten eerst de slakken ervan worden afgebikt, daarna is er het geneesmiddel". Vanwege dit concept wordt Paracelsus als de vader van de moderne geneesmiddelbereiding, of iatrochemie, beschouwd.

De deugd van de arts
Hij drong bij het beoefenen van de geneeskunde aan op het geweten van de arts, zijn eerlijkheid, zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn missie. Een arts moet zich onthouden om fortuin na te streven, moet gratis zieken behandelen en tevreden zijn met een dankbaar woord.

Werk en invloed

Volumen Paramirum
Homeopaten zien in hem een voorloper omdat hij, zonder het tot een systeem of methode uit te bouwen, het principe van homeopathische geneesmiddelkeuze heeft beschreven en toegepast. In het Volumen Paramirum gaf hij een beschrijving van wat zich later tot de homeopathische geneeswijze zou ontwikkelen: "De vertegenwoordigers van de vierde richting heten spiritales, omdat ze in staat zijn de geesten van de kruiden en wortels te overmeesteren en hun te gebieden de zieke vrij te laten die zij hebben gevangen en ziek gemaakt. Net als wanneer een rechter iemand in de boeien sluit: dan is hij ook de enige die hem kan helpen. Want de boeien zijn van hem en de sleutel ook; alleen hij kan het weer ontsluiten. Op dezelfde wijze worden de geboeide zieken door de geesten van de kruiden bevrijd.

Dit Volumen Paramirum, een van zijn belangrijkste werken, is vooral een uitgebreide uiteenzetting van zijn etiologie (leer van de ziekteoorzaken) te vinden. Hij beschreef daar vijf gebieden van waaruit de mens ziek kon worden, die hij entia noemde:Ens Astrorum of Ens Astrale, de invloed van de sterren,
Ens Veneni, vergif dat door het lichaam opgenomen is,
Ens Naturale, voorbestemming door constitutie,
Ens Spirituale, invloed van geesten die het lichaam in hun macht hebben,
Ens Dei, goddelijke beschikking.


Opus Paramirum
In het Opus Paramirum verdiepte Paracelsus zich in de relatie tussen gezondheid en ziekte. Hij stelde de vraag die de Griekse natuurfilosofen, van Thales tot Empedocles, al hadden gesteld: wat zijn de grondbouwstenen waaruit alles is opgebouwd? Volgens Paracelsus waren er drie substanties: sulfur (zwavel), mercuur (kwik) en sal (zout). Deze substanties moesten niet opgevat worden in de zin van materiële, chemische stoffen, maar eerder van basisprincipes of processen. Hij vergeleek het lichaam met een brandend stuk hout: wat er brandt, is sulfur; wat in rook opgaat, mercuur; wat tot as wordt, sal. Zolang de drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond. Ziekten zouden worden veroorzaakt door een tekort of teveel aan een van deze substanties.

Een ander kernbegrip dat eerst in het Opus Paramirum en later nog in diverse andere boeken werd uitgewerkt, was de tartarus. Het idee hierachter is dat van alles wat de mens opneemt, hij slechts een gedeelte kan gebruiken en verwerken. In ieder mens zou een inwendige alchemist, of archeus, aan het werk zijn, die alles sorteert, ervoor zorgt dat al het nodige op de juiste plaats terechtkomt en dat dat wat niet deugt, langs diverse wegen wordt afgescheiden. Door verschillende oorzaken zou het echter kunnen gebeuren dat het niet lukt om al deze ondeugdelijke stoffen kwijt te raken, en dan worden deze opgeslagen in het lichaam als tartarus, vergelijkbaar met de afzettingen van wijnsteenzuur, tartraat (een zout of ester van wijnsteenzuur C4H6O6), in een wijnvat. En zodoende werd Paracelsus afgeschilderd als de eerste die een uitgebreide theorie van (een groep) stofwisselingsziekten gaf. Het ging echter niet alleen om voedsel, al gaf hij en passant een hele voedingsencyclopedie; het ging om alles wat de mens opneemt: eten en drinken, lucht, al wat via de zintuigen wordt opgenomen, ervaringen, indrukken, emoties. Ook zou het per persoon verschillen wat iemand kan verwerken en wat onbruikbaar zal blijken.

Verder bevatte het Opus Paramirum een verhandeling over het wezen van de vrouw, met haar eigen "anatomie" en haar eigen ziekten, die verschillen van die van de man en dus ook anders behandeld moesten worden. En daarbij ging het om alle ziekten, niet alleen om specifieke vrouwenziekten. Paracelsus - die in zijn leven bepaald geen vrouwenvriend was - beschreef de vrouw hier met veel respect en in poëtische bewoordingen als een aparte kosmos, een 'microkosma'.

Hij sloot dit gedeelte van zijn werk af met een verhandeling over wat hij noemde 'de onzichtbare ziekten', ziekten die veroorzaakt worden door inbeelding of geloof; ook een van de gebieden waarop hij pionierswerk heeft verricht. Andere zijn bijvoorbeeld de toen nog nieuwe en uiterst verwoestende syfilis, de geneesmiddelbereiding, de balneologie (kuurbaden), en de beschrijving van beroepsziekten, zoals de mijnwerkersziekte. In totaal beslaat alleen al zijn medisch-natuurwetenschappelijk-filosofisch werk, voor zover het behouden is gebleven, vele duizenden pagina's in de klassieke uitgave van K. Sudhoff. Het belangrijkste werk uit deze uitgave is het boek (in deel XII) Astronomia Magna, of de gehele Philosophia Sagax van de grote en de kleine wereld, dat een complete kosmologie en antropologie bevat.

Ethische en Theologische werken
Even omvattend is echter het andere, minder bekende deel van zijn werk, de verhandelingen over ethische-, sociale-, maar vooral theologische vraagstukken, waaronder veel commentaren op boeken uit het Oude en het Nieuwe Testament. Ongeveer de helft van deze geschriften is nog nooit in druk verschenen. Aan de universiteit van Zürich loopt een Paracelsus-project, dat zich onder andere met deze editie bezighoudt. In het Nederlands verscheen een eerste bundel essays onder de titel "Laat iedereen zijn eigen koning zijn". Paracelsus was als theoloog al even onconventioneel als hij als arts was. Zonder zich bij de reformatorische beweging te willen aansluiten, probeerde hij de katholieke kerk van binnenuit te hernieuwen, waarmee hij onder de godsdienststrijders van beide kampen vijanden maakte. Hij zei: "De tempel ligt in het hart, niet in het gebouw; het ornaat bestaat in het geloof, niet in het gewaad; de altaren en de zegen bestaan in de liefde, in de handen. De handen zijn gemaakt om te werken, niet om te zegenen."

Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
http://www.renaissanceastrology.com/paracelsus.html


**********


Sjow! Wat een boeiende man zeg! en dat in de 1600e eeuw, daar waar menigeen zijn hoofd verloor op het schavot!

Waarom ik dit plaats?
Ondanks mijn medische achtergrond had ik nog nooit van deze man gehoord. Echter gisteren naar aanleiding van het artikel over het Kony 2012 Initiative passerde Paracelsus ineens voorbij...
Huh? idd, vreemde combinatie...!!! Gisteren zat ik nog vol emotionele "woede" en was eigenlijk van plan om de vonken uit mijn toetsenbord te slaan vanwege de wereldwijde misleiding rondom het Kony 2012 Initiative. Maar vrouwlief nam mij even bij de hand en vroeg mij lief om even samen een korte nieuwe docu-film te bekijken over John of God. Ik nam uiteraard de keuze om eventjes saampjes knus op de bank te gaan en de de docu-film te bekijken.
Het blijft altijd boeien. De fraaie,- indrukwekkende beelden-, verhalen,- én personages maken mij steeds meer duidelijk waarom mijn vrouw 2x per jaar als gids naar Brazilië afreist. Plots verscheen een korte opmerking over Paracelsus in de docu en kort verscheen een afbeelding. (Binnenkort komen de artikelen van John of God weer terug op QFF). Het blijkt dat Paracelsus ook een inspiratiebron is voor John of God en zelfs als entiteit aan hem verschijnt. Paracelsus was er zélf van overtuigd dat bepaalde aandoeningen te maken kon hebben met een entiteit dat een type mens als gastheer kan gebruiken om aan zijn behoefte te kunnen blijven voldoen (bijvoorbeeld alcoholverslaving). Dat boeide mij, want ik had dus nog nooit van die naam gehoord en het trok mij meteen om meer te willen weten.

Ondertussen nemen de reacties in het topic over het Kony 2012 Initiative een nogal bijzondere wending en vallen we ineens in het onderwerp over de collectieve electro-magnetische effecten-, Reiki,- en Energie healing. Toeval of niet, maar voor mij persoonlijk zijn juist dit dé momenten om deze fragile "signalen" op te pakken - langzaam en zeker leer ik deze signaaltjes te herkennen.
En zo plopte er ook ineens een "antwoord"  via facebook binnen op mijn eerder gestelde vraag in dat bewuste topic - en dat alles binnen 24 uur!

Terwijl ik al deze info eventjes kris kras tot mij neem, ervaar ik een herkenning in het persoon Paracelsus. Niet in de termen van reïncarnatie o.i.d. maar een aantal eigenschappen uit zijn verhaal raken mij enorm diep en komen nogal sterk met die van mij overeen als persoon.

Héél bijzonder vind ik zijn "Zien" op de mens als Eenheid in een groter geheel en de werking van diverse energie-vormen rondom de mens. Nu, in de huidige tijd lijkt dat begrip "Zien" wederom terug te komen, of beter gezegd...: door het verdwijnen van dogma's en stigma's wordt "Het Zien" steeds collectiever gedragen. De donkere middeleeuwen waren immers zware tijden voor "vrij denkende wetenschappers". Eigenlijk maar pas de laatste 60 jaar vindt er een échte vrije doorbraak plaats en lijkt het "Coperniaanse" steeds breder te worden gedragen. Ik bedoel daar dus mee te zeggen, dat men steeds meer lijkt te gaan inzien dat we onderdeel zijn van één geheel én daarmee ook direct invloed op uit (kunnen) oefenen.

Tja, ik zou nog wel verder kunnen schrijven en "bombastische volzinnen" kunnen schrijven. Maar laat het even bezinken, of klik even de gekoppelde artikelen even nog eens door. Wellicht brengt het nog meer stof tot nadenken of brengt het je tot nieuwe inzichten......


“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron, Toxopeus, Mec
Top
User avatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Posts: 2605
Joined: Sun 24 Oct 2010, 17:26

Sun 11 Mar 2012, 07:01

Op de knobbel van de staf die hij in zijn hand houdt staat geschreven... "AZOTH"....

..."The universe is surrounded by the sphere of stars.
Beyond that sphere is Schamayim, which is the Divine fiery Water, the first outflow of the Word of God, the flaming river pouring from the presence of the Eternal.
Schamayim, the fiery Androgynous, divides. The fire becomes Solar fire, and the water becomes Lunar water. Schamayim is the universal mercury -- sometimes called Azoth -- the measureless spirit of life. The spiritual fiery original water comes through Eden (in Hebrew, vapor), and pours itself into the four main rivers, the four Elements. This is the River of living water -- Azoth -- the fiery mercurial essence, that flows out from the throne of God and the Lamb. In this Eden [vaporous essence or mist] is the spiritual earth, incomprehensible and intangible, or the dust Aphar, out of which God formed Adam min Haadamah, the spiritual body of man, which body must sometime become revealed"...


BRON...: http://azothgallery.com/azoth_defined.html

(Daarom is water een belangrijk onderdeel binnen de handelingen op de Casa van John of God).

In een plaatje weergegeven ziet het er zo uit...:
Image

http://www.fuocosacro.com/pagine/1/AZOTH.htm

(Thanks BB B) )
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
blackbox
Administrator
Administrator
Posts: 6319
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:09

Sun 11 Mar 2012, 07:08

Azoth???

1 van de links op de site wat Dolle al doorgaf...


http://www.levity.com/alchemy/amclglr6.html
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Het Dolle Eland
Top
User avatar
ninti
Administrator
Administrator
Posts: 1015
Joined: Tue 11 Jan 2011, 23:28

Sun 11 Mar 2012, 07:26

dank je dolle voor dit mooie artikel! :love:
moet nog laten bezinken.. (ook :love: @Sasha , blijft 1 van mijn helden)
"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those
who think they've found it."
Sir Terry Pratchett
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Het Dolle Eland
Top
User avatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Posts: 2605
Joined: Sun 24 Oct 2010, 17:26

Sun 11 Mar 2012, 16:53

"Invisible Miracle" - "Osynliga Mirakel"
Wederom een mooi (onverwacht) berichtje binnen gekregen. Het is meer een "bewustzijns-berichtje" van onze locale,- ecologische vleesproducent "Gröna Hagars Kött" dat iets onder de aandacht wil brengen (momenteel vindt ook een soort boekenweek plaats hier in Zweden).

Ik heb het even vertaald...:

...Het land-, planten-, water- en lucht zijn vol van kleur en geluid, beweging en drama. Het wervelt en het zwermt, geproduceerd en geconsumeerd, wordt het wervelende dans, een kunstgalerie rijker dan het Louvre, is romantisch,- gewaagd,- en met symbiotische relaties. Het geweld en moord spannender dan de meest goed geschreven thriller.
Het onzichtbare wonder neemt je mee op een ontdekkingsreis in de essentie van de natuur. De beelden en metaforen, met poëzie, humor en muziek wordt zichtbaar gemaakt in het onzichtbare. De natuur, haar gratis diensten, waar wij mensen afhankelijk van zijn voor het leven.

Het leven op aarde is één grote diversiteit. Miljoen soorten leven en werken in de ecosystemen van de aarde. Ieder individu is uniek met een eigen set van genen en eigenschappen. Maar vervuiling, klimaatverandering en de vernietiging van habitats, uitputting van de biodiversiteit in een alarmerend tempo, vergelijkbaar als destijds de dinosaurussen uitstierven. Het verschil is dat nu niet een natuurramp de veroorzaker is, maar slechts een soort dat op zijn eigen kosten verspreidt.

Met het concept "Invisible Miracle" menen wij dat het meer kost dan alleen feiten en kennis om de uitdagingen het hoofd te bieden. Inzicht in-, en betrokkenheid moet opgebouwd worden van emoties en ervaringen, en al onze zintuigen hebben we nodig om mee te spelen. We moeten beginnen, dat we de natuur te Zien en het wonder dat ons omringt, welke is zo geweldig slim is en een zo onbegrijpelijke schoonheid bevat.

Er zijn vele manieren om te informeren over biodiversiteit en ecosystemen. "Invisible Miracle" is onze manier(Osynliga Mirakel)
...

Dit is het bijbehoorende filmpje (gedichten)...:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Sun 11 Mar 2012, 23:46

Mooi artikel Dolle, over jouw ervaring! Paracelsus dus ook al 'fan' van Hermes.

'Een van Viktors favoriete geschriften was de ‘Smaragden Tafel’ van Hermes Trismegistus (…) met de beroemde regel ‘zo boven, zo beneden’.'
index.php?option=com_k2&view=item&id=453


Maar om de discussie aan te gaan, wellicht offtopic en toch ook weer niet, het volgende.

Al die dingen die hierboven worden beschreven, reiki, Kony 2012, John of God, het zijn allemaal externe dingen.. Ik kan het niet heel goed uitleggen, maar ik denk juist dat dit, en ook John of God, je wel bij een aantal dingen (de diepere, waar het om gaat), weg houd.

Om een voorbeeld te noemen, Vrijmetselaars en Rozenkruisers 'waarschuwen' bijvoorbeeld ook voor Yoga. Omdat je met Yoga ook bepaalde energien 'verkeerd' stuurd (intentie). Net zoals het topic wat ik afgelopen week opende mbt 'waarschuwing 21-12-2012'


Het leven hier op aarde heeft denk ik vooral als 'nut' om tot bepaalde inzichten te komen. Dat het als dingen om eenwording gaat. Verlichting, of watvoor naam je er ook aan geeft.

Niet dat ik het allemaal zo goed weet Dolle ;-) Maar dit is hoe ik er tegen aan kijk, en ik stel mijn mening met enige regelmaat bij! En wellicht is het niet direct op jouw van toepassing, ik heb hier ook maar even een paar links in verwerkt, om inspiratie voor de (vele) meelezers op te doen!
User avatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Posts: 2605
Joined: Sun 24 Oct 2010, 17:26

Mon 12 Mar 2012, 04:26

[quote=""Dromen" post=52357"]Mooi artikel Dolle, over jouw ervaring! Paracelsus dus ook al 'fan' van Hermes.

'Een van Viktors favoriete geschriften was de ‘Smaragden Tafel’ van Hermes Trismegistus (…) met de beroemde regel ‘zo boven, zo beneden’.'
index.php?option=com_k2&view=item&id=453[/quote]

Ja, "de Groene Tafel" had ik ooit eens ergens over gehoord, evenals over Hermes. Maar dat zijn altijd "fracties" bij Dromen. Zoals je weet ben ik geen boekenduiker. Ik lees eigenlijk heel veel "diagonaal weg" - wellicht een vorm van snellezen - ik weet het niet (ik heb nooit gave voor lezen gehad). Veel van mijn "kennis" komt dan ook vaak dmv "fagmenten" en "voelen". Als mij iets "pakt" wil ik er wel induiken, maar dat is nóg géén garantie dat ik het tot op het bot zal doorgronden (The Hiram Key heb ik bijvoorbeeld nog steeds niet uitgelezen). Echter, "niet geheel tot op het bot", wil nog niet zeggen dat ik niet tot bevindingen/bevestigingen kom. Deze ervaar ik meer in intentionele-Intiutieve vorm, ofwel fragenten van bevestiging die mijn "honger" op dat moment even weet te stillen..
Gezien de huidige fase in mijn leven moet ik het doen met die fragmenten, ik heb gewoonweg niet de rust in mijn kont om diverse boeken in te duiken (Werk, gezin, twee bedrijven, 30.000m2 met bijbehorende gebouwen te onderhouden :sick: ).


[quote=""Dromen" post=52357"]Maar om de discussie aan te gaan, wellicht offtopic en toch ook weer niet, het volgende.

Al die dingen die hierboven worden beschreven, reiki, Kony 2012, John of God, het zijn allemaal externe dingen.. Ik kan het niet heel goed uitleggen, maar ik denk juist dat dit, en ook John of God, je wel bij een aantal dingen (de diepere, waar het om gaat), weg houd.[/quote]


Ondanks het "externe dingen" zijn, brengt het mij wel op het spoor naar antwoorden/bevestigingen op bepaalde vragen en bevestigd het vaak intentionele gevoelens. Het brengt mij juist dichterbij - dat is immers mijn manier dan "doen". Ik heb mij nog nooit zo dichtbij bij mijn "brongevoelens" ervaren als het moment "nu" in mijn leven.
"Dingen" als Kony of dode vogels die uit de lucht vallen zijn nogal groot van aard en hebben een aanzienlijk impact in onze levende wereld en dus ook op mij ("the grid").

John of God, is een gewone man net als jij en ik. Echter de fenomenen eruit volgend zijn een resultaat van ons machtige Universum dat simpelweg onze Bron Code weet te triggeren.

[quote=""Dromen" post=52357"]Om een voorbeeld te noemen, Vrijmetselaars en Rozenkruisers 'waarschuwen' bijvoorbeeld ook voor Yoga. Omdat je met Yoga ook bepaalde energien 'verkeerd' stuurd (intentie). Net zoals het topic wat ik afgelopen week opende mbt 'waarschuwing 21-12-2012'[/quote]

Ik "geloof" niet zo in die waarschuwingen en helemaal niet van groeperingen/loges. Zij die lange tijd zélf de boeken gesloten hielden voor de mens. Wellicht in belang om de kennis te behouden en veilig te stellen én daarmee uit handen te houden van de schizofrene doctrine van rooms katholieke machthebbers. Ruim 20 generaties lang is informatie weggemoffeld met botte bijlen gruwlijke doodsmartelingen ter behoeve van corrupte machtshebbers. Bedenk daarom heel goed dat onze Bron-Code (genen) nogal beschadigd zijn geraakt en nog vol zitten met traumatische info. Aangetoond is bij een Zweedse studie groep, dat bepaalde genetische aandoeningen en stofwisselingsziekten gevolg zijn van een gruwelijke hongersnood van 5 generaties geleden. Tevens een ander onderzoek toont aan dat Americaanse moeders die inverwachting waren tijdens de aanslag van 9/11 kinderen hebben met ernstige consentratie problemen (tevens na gelang van foetale leeftijd tijdens 9/11).

"Waarschuwingen" zijn uitingen en vingerwijzingen gebasseerd en gericht op Angst. Het regeren met behulp van angsten zijn wij heer en meester in op deze aarde en we komen er géén stap verder mee.

Angst zit zo diep geworteld in onze bron-code / genetisch, dat het nog heel wat zal kosten om deze sleuteltjes weer in de juiste positie te krijgen. Daarom lopen naar mijn idee ontzettend veel mensen zo ontzettend veel verschillende "paden". Wellicht krijgen we nu daar toch wat hulp bij (Zon? - vanuit het Electrische Universum?).

Als je met de juiste intenties werkt, kan je de energiën niet verkeerd aansturen (echter kunnen er wél fouten mee worden gemaakt). Bijvoorbeeld...: Miljoenen mensen die alsnog intentioneel,- én positief emotioneel op het Kony verhaal reageren zenden ongetwijfeld de juiste energiën uit... Waarom? omdat het vanuit de eigen bron-code komt. Paradoxaal genoeg, kan het echter tot een militaire interventie komen, met veel bloedverlies. Maar..... inmiddels staat de media er bol van dat het Kony initiatief een dubbele bodem heeft. Is dit soms het gevolg van de "juiste" energiën ;)

[quote=""Dromen" post=52357"]Het leven hier op aarde heeft denk ik vooral als 'nut' om tot bepaalde inzichten te komen. Dat het als dingen om eenwording gaat. Verlichting, of watvoor naam je er ook aan geeft.[/quote]

[quote=""Dromen" post=52357"]Niet dat ik het allemaal zo goed weet Dolle ;-) Maar dit is hoe ik er tegen aan kijk, en ik stel mijn mening met enige regelmaat bij! En wellicht is het niet direct op jouw van toepassing, ik heb hier ook maar even een paar links in verwerkt, om inspiratie voor de (vele) meelezers op te doen![/quote]

Heerlijk Dromen, is goed man - thanks! zet de Ziel aan het denkwerk ;-)

Even over Yoga:.... Yoga is al héél oud, toen lagen de Vrijmetselaars en de Rozenkruizen nog in de wieg. Dus hoe kunnen die nou een oordeel maken over Yoga? Kom op zeg. Als er een bevolking is met kennis over oudheden bestaat met de bijbehorende kenis der energiën, dan komt dat wel uit het oosten.
Onlangs vroeg ik iemand of er energiën dus Engelen zijn. JA! werd er volmondig geantwoord. Maar Lucifer dan, dan is die ook een engel en de drager van het licht... Oei ik moest ineens voorzichtig gaan doen met wat ik nu zei... Dus kreeg ik een hele preek over Engelen en gevallen Engelen bla bla bla.... En de engelen zijn wezens met vleugels en bla bla bla bla....
Toen stelde ik de vraag...: waarom dan Buhdisten, Maya's, Indianen, Indiërs, Papeoaanse bosnegers deze "klassieke gevleugelde Engelen orde" nooit zo beschrijven of in die vorm in hun tempels hangen? Tja.... toen werd het stil...

Inderdaad, allemaal resultaat van onze eigen projecties - "westerse" verpersonivicatie van een "materie" (energie - bron code) die wij allemaal - wereldwijd IN ONS hebben.... Our Universe is Magic ! ;-)
:love:
Trouwens een leuk stukje van Paulo Coelho...:

"The enemy within"
by Paulo Coelho on March 9, 2012

A man was in a bar with his group, when an old friend entered. He had lived his life trying to go down the right path, but to no avail. “I should give him some money”, he thought to himself.

But the friend was now rich, and came to the bar that night just to pay all the debts he had incurred over the years. In addition to repaying the loans given to him, he ordered a round of drinks for everyone.

When asked how he had become so successful, he replied, that until days ago he was living as the “Other”.

“What is the Other?” asked Pilar.

“The Other believes that the obligation of man is to spend a lifetime thinking about how to have security so not to die of hunger when getting old. Therefore, living as the Other you fail to discover that Life also has plans, and they may be different.”

“But there is danger. And there is suffering”, the people said in the bar, who had begun to listen.

“No one escapes the suffering. So it is better to lose a few battles in order to fight for your dreams, then to be defeated without even knowing what you are fighting for. When I discovered this, I woke up determined to be what I always really wanted to be. The Other stood there in my room watching.
Although it sought to scare me sometimes, I did not allow it to return. From the moment I pushed the Other out of my life, the divine energy worked its miracles
.”
B)
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: combi, FreeElectron, Vortex
Top
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Mon 12 Mar 2012, 05:52

[quote=""Het Dolle Eland" post=52384"]
[quote=""Dromen" post=52357"]Om een voorbeeld te noemen, Vrijmetselaars en Rozenkruisers 'waarschuwen' bijvoorbeeld ook voor Yoga. Omdat je met Yoga ook bepaalde energien 'verkeerd' stuurd (intentie). Net zoals het topic wat ik afgelopen week opende mbt 'waarschuwing 21-12-2012'[/quote]

Ik "geloof" niet zo in die waarschuwingen en helemaal niet van groeperingen/loges. Zij die lange tijd zélf de boeken gesloten hielden voor de mens. Wellicht in belang om de kennis te behouden en veilig te stellen én daarmee uit handen te houden van de schizofrene doctrine van rooms katholieke machthebbers. Ruim 20 generaties lang is informatie weggemoffeld met botte bijlen gruwlijke doodsmartelingen ter behoeve van corrupte machtshebbers. Bedenk daarom heel goed dat onze Bron-Code (genen) nogal beschadigd zijn geraakt en nog vol zitten met traumatische info. Aangetoond is bij een Zweedse studie groep, dat bepaalde genetische aandoeningen en stofwisselingsziekten gevolg zijn van een gruwelijke hongersnood van 5 generaties geleden. Tevens een ander onderzoek toont aan dat Americaanse moeders die inverwachting waren tijdens de aanslag van 9/11 kinderen hebben met ernstige consentratie problemen (tevens na gelang van foetale leeftijd tijdens 9/11).

"Waarschuwingen" zijn uitingen en vingerwijzingen gebasseerd en gericht op Angst. Het regeren met behulp van angsten zijn wij heer en meester in op deze aarde en we komen er géén stap verder mee.

Angst zit zo diep geworteld in onze bron-code / genetisch, dat het nog heel wat zal kosten om deze sleuteltjes weer in de juiste positie te krijgen. Daarom lopen naar mijn idee ontzettend veel mensen zo ontzettend veel verschillende "paden". Wellicht krijgen we nu daar toch wat hulp bij (Zon? - vanuit het Electrische Universum?).[/quote]

Dat van die generaties wist ik niet! Zou heel goed kunnen :) Kom ik later in ander topic nog wel ff op terug, nice info!

Maar over angst, daar zeg je het antwoord immers zelf al... Die waarschuwing is bijv. omdat velen op 21-12-2012 'iets' gaan doen om ons te behoeden van een ramp ( = kwaadaardige gedachte, indirect dus een negatief impuls /sturing / vibratie).

[quote=""Het Dolle Eland" post=52384"]Als je met de juiste intenties werkt, kan je de energiën niet verkeerd aansturen (echter kunnen er wél fouten mee worden gemaakt). Bijvoorbeeld...: Miljoenen mensen die alsnog intentioneel,- én positief emotioneel op het Kony verhaal reageren zenden ongetwijfeld de juiste energiën uit... Waarom? omdat het vanuit de eigen bron-code komt. Paradoxaal genoeg, kan het echter tot een militaire interventie komen, met veel bloedverlies. Maar..... inmiddels staat de media er bol van dat het Kony initiatief een dubbele bodem heeft. Is dit soms het gevolg van de "juiste" energiën ;)[/quote]
Eerste regel, dat hangt weer van de intentie af...

Dat hel Kony initiatief, met alle respect maar was jij er niet behoorlijk van over de toeren?! = Negatieve energie. En zeer zeker terecht, daar zal ik niks over zeggen (ik bedoel het niet raar ;-) ), ik probeer alleen uit te leggen dat juist dit soort dingen je allemaal weg houden van waar het daadwerkelijk om draaid. En dat er vaak wel degelijk heel veel negatieve gevoelens / vibraties aan te pas komen. Angst, boosheid, etc.

Mensen die naar de kerk gaan zenden ook positieve vibes uit ;-) Mensen die geld aan een goed doel geven, denken ook daadwerkelijk dat ze iets goed doen, met de beste intenties.

Aan de andere kant, de media pikt idd ook het andere kant van het verhaal op, wellicht dat dat idd gevolg van de (juist) intenties is. Goed punt :)

Weet je, om heel direct te zijn: De verandering in mijn leven zal niet om mij heen moeten plaats vinden... maar in mij zelf. En dit geld voor iedereen...
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Mon 12 Mar 2012, 06:04

[quote=""Het Dolle Eland" post=52384"]
Even over Yoga:.... Yoga is al héél oud, toen lagen de Vrijmetselaars en de Rozenkruizen nog in de wieg. Dus hoe kunnen die nou een oordeel maken over Yoga? Kom op zeg. Als er een bevolking is met kennis over oudheden bestaat met de bijbehorende kenis der energiën, dan komt dat wel uit het oosten.
[/quote]

Dit is niet waar. De kennis van de Vrijmetselaars en Rozenkruisers (en nog vele anderen) komen van hetzelfde volk als de mensen in het Oosten. Dat wij Westerlingen over het algemeen een totaal andere cultuur /interpretatie van dingen hebben is zeer zeker waar. Maar beide stammen van zelfde 'systeem' af. De leer van beide gaat duizenden jaren terug. Het gaat er ook niet om dat Yoga 'evil' en superslecht is, maar om de handelingen (met de reden erachter) die er gedaan worden.

Oosterse wijsheid is alleen iets bekender / geaccepteerd in het Oosten zelf, omdat daar dat de cultuur is, het 'normaal' is. Hier (in het Westen) waren de Wijze Volkeren, zoals oude Germanen, Kelten, Magiërs, Gnostici, Druiden, etc. ook erg bekend. Tot dat het jaar 300, toen alles kapot geslagen werd en gecensureerd door onze kerk. Vandaar ook het grote verschil tussen het Westen en Oosten op dit denkvlak.
Maar binnen de deuren van de Rozenkruisers, Vrijmetselarij, Theosofie, en andere wijsheidscholen is de leer allemaal hetzelfde, en al duizenden jaren oud.

[quote=""Het Dolle Eland" post=52384"]

Heerlijk Dromen, is goed man - thanks! zet de Ziel aan het denkwerk ;-)

[/quote]

Thanks Dolle

:love:
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 4292
Joined: Fri 12 Nov 2010, 22:26

Mon 12 Mar 2012, 15:34

Amon brothers!

Keep on truckin' , mooiste topic wat ik in tijden heb gelezen! :love:
User avatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Posts: 2605
Joined: Sun 24 Oct 2010, 17:26

Wed 14 Mar 2012, 06:41

Wist eventjes niet waar te plaatsen, maar wellicht hier toch op zijn plaats....:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, FreeElectron
Top
User avatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Posts: 2605
Joined: Sun 24 Oct 2010, 17:26

Wed 14 Mar 2012, 15:59

Nog meer "bewijs" dat collectieve gedachtenkracht invloed uitoefend op de omgeving om ons heen....:

..."Researchers think that if humans with full individuality would regain group consciousness, they would have a god-like power to create, alter and shape things on Earth! AND humanity is collectively moving toward such a group consciousness of the new kind"...

DNA creates Wormholes in the Space-time continuum

The implications are that there is a scientific basis for teleportation and time travel.
The Russian scientists also found out that our DNA can cause disturbing patterns in a vacuum, thus producing magnetized wormholes! Wormholes are the microscopic equivalents of the so-called Einstein-Rosen bridges in the vicinity of black holes (left by burned-out stars).
These are tunnel connections between entirely different areas in the universe through which information can be transmitted outside of space and time. The DNA attracts these bits of information and passes them on to our consciousness. This process of hyper-communication (telepathy, channeling) is most effective in a state of relaxation.

Stress, worry or a hyperactive intellect prevent successful hyper-communication or the information will be totally distorted and useless. In nature, hyper-communication has been successfully applied for millions of years. The organized flow of life in insects proves this dramatically. Modern man knows it only on a much more subtle level as “intuition.” But we, too, can regain full use of it.

..."As an example from nature, when a queen ant is separated from her colony, the remaining worker ants will continue building fervently according to plan. However, if the queen is killed, all work in the colony stops. No ant will know what to do. Apparently, the queen transmits the “building plans” even if far away – via the group consciousness with her subjects. She can be as far away as she wants, as long as she is alive"...

Lees meer op:
http://orgoneproducts.org/blog/2009/10/ ... continuum/

en

http://www.rense.com/general62/expl.htm

(P.s. nee weet ik niet hoe serieus de info is dat "rense" verspreidt).


Hoe dan ook... Gisteren schreef ik iets in het Zonnentopic over "Gas-Spheres" en "Vacuum".


Kom ik dus zojuist het volgende tegen in de zojuist genoemde linkjes...:

Apparently, DNA is also an organic superconductor that can work at normal body temperature, as opposed to artificial superconductors which require extremely low temperatures between 200 and 140°C to function. In addition, all superconductors are able to store light and thus information. This further explains how DNA can store information.

There is another phenomenon linked to DNA and wormholes. Normally, these super-small wormholes are highly unstable and are maintained only for the tiniest fractions of a second. Under certain conditions stable wormholes can organize themselves, which then form distinctive vacuum domains in which for example, gravity can transform into electricity. Vacuum domains are self-radiant balls of ionized gas that contain considerable amounts of energy. There are regions in Russia where such radiant balls appear very often.

Following the ensuing confusion the Russians started massive research programs leading finally to some of the discoveries mentions above. Many people know vacuum domains as shiny balls in the sky. The attentive look at them in wonder and ask themselves, what they could be.

Now, the Russians found - in the regions where vacuum domains often appear - that sometimes fly as balls of light from the ground upwards into the sky, and that these balls can be guided by thought. Since then it has been found that vacuum domains emit waves of low frequency that are also produced in our brains and because of this similarity of waves they are able to react to our thoughts. To run excitedly into one that is on ground level might not be such a great idea, because those balls of light can contain immense energies and are capable of mutating our genes
.

Dit betreft dus geobserveerde fenomenen op aarde (in Rusland dus). Maar "we" weten inmiddels ook dat ons collectief "gedachtengoed" effecten heeft op de geo-magnetische activiteit van de Aarde en op haar buurt effect heeft op de Zon en weer vice versa.

Wat mogen dan die "Spheres" betekenen die zich aan de corona van onze Zon vertonen (nee! géén planeten, nee géén Ufo's!)...

Tja, die Paracelsus, die zag het niet zo gek allemaal B)
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron, ninti
Top
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Wed 14 Mar 2012, 18:28

Zag in de comments dat je m al gezien hebt, maar voor diegene die geintereseerd is:
index.php?option=com_k2&view=item&id=13 ... phere-1998

Must-see over de 'kracht' van gedachten en 'zelfdestructie gevolg van gedachten'.

Wormholes zijn trouwens woorden van de rolstoelers; alles is electrisch (en dus beinvloedbaar door onze hersens)!! Nice one Dolle!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16003
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Wed 14 Mar 2012, 18:56

[quote=""Dromen" post=52499"]Zag in de comments dat je m al gezien hebt, maar voor diegene die geintereseerd is:
index.php?option=com_k2&view=item&id=13 ... phere-1998

Must-see over de 'kracht' van gedachten en 'zelfdestructie gevolg van gedachten'.

Wormholes zijn trouwens woorden van de rolstoelers; alles is electrisch (en dus beinvloedbaar door onze hersens)!! Nice one Dolle![/quote]

(en dus beinvloedbaar door onze hersens)
En andersom, wat sommigen nog wel is schijnen te vergeten. Wijsneus speelt met een Sirius B vleugje
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 4292
Joined: Fri 12 Nov 2010, 22:26

Wed 14 Mar 2012, 19:57

[quote=""Het Dolle Eland" post=52486"]Nog meer "bewijs" dat collectieve gedachtenkracht invloed uitoefend op de omgeving om ons heen....:
(snip)
[/quote]

Dat "bewijs" heb ik vanmorgen nog gezien en geknuffeld, in een bedje op de IC.
Ben eravn overtuigd dat de velen die aan haar denken, positieve energie en gedachten sturen, met haar wonderbaarlijke "verrijzenis uit de bija-dood" te maken hebben.
Naast haar eigen vechtlust en wil om te leven natuurlijk.
:love:
Post Reply

Return to “Alchemie”