Antidepressiva in drinkwater

Alles over gezondheid, voeding, lichaamsbeweging het menselijke lichaam en nog veel meer. Wil je gezond leven dan staat hier veel handige informatie.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23145
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 27 sep 2010, 23:49


Mijn partner was degene die me net terecht aanschoot en wees op het feit dat we nog nergens iets hadden staan op QFF over de rotzooi die ook in ons drinkwater zou kunnen zitten. Antidepressiva is een van de stoffen die ik maar even noemde onder de verzamelnaam "rotzooi". Aangezien ik toch al niets te doen heb, dacht ik bij mezelf: "Kom Bapho, ga eens tikken en op google zoeken!" Dus zo gedacht, zo gedaan...

En toen had dit opeens mijn aandacht! Blijkbaar is dit dus iets dat meerdere mensen wereldwijd maar ook in ons kleine landje bezig weet te houden! Een interessant stukje dat ik tegenkwam gaat nota bene over de stad waar ik ter wereld ben gekomen! De gemeente Groningen zou namelijk in 2008 serieus overwogen hebben om antidepressiva aan het drinkwater toe te gaan voegen. Hier kun je het hele artikel terugvinden. Maar hieronder ook even een stukje uit het artikel:

De gemeente Groningen overweegt 1 juni 2009 te beginnen met het op proef toevoegen van een lage dosering antidepressiva aan het drinkwater. Aanleiding is de constatering van de Raad voor Gezondheidsonderzoek dat depressie druk bezig is de belangrijkste ziekte in Nederland te worden. In hun op 29 oktober gepresenteerde advies Van gegevens verzekerd. Kennis over de volksgezondheid in Nederland nu en in de toekomst staat te lezen dat op basis van longitudinaal epidemiologisch onderzoek geconcludeerd kan worden dat depressie en aan depressie verwante ziektes binnen vijf tot tien jaar de belangrijkste reden van werkverzuim zullen zijn en een zwaarwegend beroep op de gezondheidszorg zullen vormen.

Prof. dr. Spakkers, hoogleraar psychiatrie van het UMC St. Radboud, heeft zich positief uitgelaten over dit voorstel. Volgens haar zijn de torenhoge kosten van werkverzuim te voorkomen door een preventieve toediening van een lage dosis SSRI’s (stoffen die de heropname van serotonine in de hersenen blokkeren), die van haar eigenlijk geen ‘medicatie’ mag heten. Ze vergelijkt het met het toevoegen van jodium aan keukenzout ter voorkoming van schildkliervergrotingen: “Daar was in het begin ook weerstand tegen, maar uiteindelijk blijkt een kleine, haast onschuldige dosis jodide veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Zo moet het voornemen van Groningen ook worden bezien: water drinken wordt niet de genezing van depressieve patiënten, daar is de dosis SSRI natuurlijk veel te laag voor, maar met deze pre-emptive strike wordt het prevaleren van lichte depressie naar schatting met 25 tot 30 procent teruggedrongen. Het in lichte mate prikkelen van de neurotransmitters blijkt daarvoor dus al voldoende te zijn.”

Wel waarschuwt professor Spakkers voor een al te eenzijdige aanpak. “De kous is hiermee natuurlijk niet af. Psychosociale factoren, zoals de leefomgeving, kunnen een onderhoudende of zelfs oorzakelijke rol spelen bij het ontstaan van depressies. Het is dus zeker van belang je niet te beperken tot alleen de biologische aanpak.”

Ik besloot na het lezen van dit artikel eerst Wikipedia even te raadplegen, en aldaar tref je dan het volgende aan:

Een antidepressivum (ook wel stemmingsverbeteraar genoemd) is een medicijn dat de intentie heeft de symptomen van een depressie  te verminderen. Bij milde en matige depressie blijken antidepressiva niet effectief te zijn, aldus een meta-analyse die de eerste week van januari 2010 in de JAMA gepubliceerd werd. Alleen bij ernstige depressies hebben deze stoffen zin. De grote omzet van antidepressiva ligt echter vooral bij de matige en milde depressies.

Antidepressiva herstellen bij ernstige depressies de natuurlijke balans tussen bepaalde stoffen in de hersenen (neurotransmitters), waardoor een nieuw chemisch evenwicht ontstaat en de klachten meestal stabiliseren. Patiënten worden minder somber en krijgen weer plezier en belangstelling voor de dingen om zich heen. De middelen werken doorgaans, maar meestal laat verbetering even op zich wachten. In het algemeen gaan de medicijnen pas na twee tot vier weken werken.

De eerste twee tot vier weken is er kans op de geregistreerde bijwerkingen (waaronder droge mond, angstig zijn, vreemd voelen, slecht slapen, depressie en zelfmoord), daarna stabiliseren de bijwerkingen. Langeretermijnbijwerkingen zijn dik worden en verminderd libido. Circa 19% van de patiënten stopt in de eerste 4 weken ten gevolge van de bijwerkingen.

Antidepressiva kunnen, met name door de doelgroep zelf, soms ook wel gezien worden als een "medicijn voor de omgeving". Depressief gedrag kan door de omgeving van de patiënt als hinderlijk en vervelend ervaren worden, door het gebruik van antidepressiva vermindert dit. Als de depressie wordt veroorzaakt door een vervelende of ingrijpende gebeurtenis (een reactieve depressie), is het voor de behandeling van die depressie minstens zo belangrijk om die oorzaak aan te pakken waar mogelijk. Ter illustratie: iemand die het slachtoffer is van stelselmatig pesten kan hierdoor in een ernstige depressie geraken. Door gebruik van antidepressiva kunnen de symptomen van zijn depressie weliswaar bestreden worden, maar zal het pestgedrag zelf niet verdwijnen, met als gevolg dat de patiënt ook na zijn behandeling het mikpunt van pesterijen zal blijven.

In Nederland worden steeds vaker antidepressiva voorgeschreven. In 2007 kregen 937.000 mensen in totaal 6,7 miljoen recepten tegen depressie voorgeschreven. Het aantal mensen dat antidepressiva gebruikt is sinds 1999 elk jaar met 6 procent gegroeid.

Indicaties

Een antidepressivum (meervoud: antidepressiva) wordt vooral gebruikt om de symptomen van een depressie te verminderen. Daarnaast kan deze groep medicijnen een gunstig effect hebben bij angststoornissen, zoals de paniekstoornis, de sociale fobie en de obsessieve-compulsieve stoornis. Verder worden antidepressiva ingezet bij de behandeling van boulimia nervosa en PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder; een stemmingsstoornis die verband houdt met de menstruatiecyclus).
[bewerken] Werking

Antidepressiva beïnvloeden de neurotransmissie. De meesten doen dit door de beschikbaarheid van serotonine en/of noradrenaline in de hersenen te verhogen. Na verloop van tijd treedt er bij depressies vaak een aanzienlijke verbetering op: patiënt en krijgen weer meer plezier in het leven en de belangstelling voor de omgeving neemt toe. In het algemeen treedt het gewenste effect pas na twee tot vier weken op.
Het is niet bekend hoe de anti-depressive werking ontstaat. Recenter onderzoek laat zien dat de werking ook verband houdt met de afname van het aantal receptoren of de aanmaak van groeifactoren (met name BDNF), waardoor het neuron meer verbindingen maakt met andere neuronen. Tevens is inmiddels bekend dat depressie samenhangt met een verstoorde reactie op stress. Een belangrijke rol hierbij speelt het hormoon corticotrophin releasing hormone (CRH).
[bewerken] Bijwerkingen

Aanvankelijk zijn het vooral bijwerkingen die op de voorgrond treden. Deze zijn afhankelijk van het gekozen middel en de individuele gevoeligheid. Voorbeelden zijn: droge mond, angst, maagdarmklachten, gejaagdheid en veranderingen in het slaappatroon. Er moet ook rekening gehouden worden met een tijdelijke toename van de suïcidaliteit, doordat de persoon al wel meer initiatief ontplooit, maar verbetering van de stemming nog op zich laat wachten. De meeste bijwerkingen verdwijnen na een tijdje of verminderen belangrijk. Ze kunnen echter ook aanleiding zijn om voortijdig met het middel te stoppen: circa 19 % staakt het gebruik binnen vier weken. Vaak zijn de korte termijn bijwerkingen milder als de dosering langzaam wordt opgebouwd.
Bijwerkingen die op de lange termijn voor problemen kunnen zorgen zijn gewichtstoename en seksuele stoornissen. De seksuele stoornissen kenmerken zich door vertraging of uitblijven van het orgasme, verminderde libido en erectieproblemen. Het is helemaal niet ongebruikelijk om 2 of 3 verschillende middelen te proberen alvorens voldoende effect en verdraagzaamheid worden bereikt. Bij erectieproblemen kunnen middelen als Viagra uitkomst bieden.

Uit een groot langetermijnonderzoek, het Women's Health Inititiative waarin 136.000 vrouwen werden gevolgd, blijkt dat onder de 5500 vrouwen uit dit onderzoek die een antidepressivum gebruikten significant meer sterfte voorkwam en meer beroertes dan onder diegenen die geen antidepressiva gebruikten. Het maakte daarbij niet uit of een selectieve serotonine heropnameremmer (SSRI) werd gebruikt of een tricyclisch antidepressivum, beiden gaven ongeveer 2% per jaar extra risico.

Als de medicamenteuze behandeling aanslaat moet deze nog enkele maanden worden voortgezet omdat anders de kans bestaat dat de klachten weer terugkomen. Bij recidiverende depressies (depressies die zich meer dan één keer voordoen) wordt aangeraden om (veel) langer door te gebruiken. Bij veel antidepressiva kunnen er, als ze langer dan drie weken worden gebruikt, onthoudingsverschijnselen optreden als ze abrupt worden gestaakt. In die gevallen wordt de dosering langzaam verminderd tot nul. Ook wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander antidepressivum is het meestal noodzakelijk om eerst af te bouwen. Soms is een langere “wash-out” periode noodzakelijk, met name bij MAOI’s.

Antidepressiva kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Hier wordt uitgegaan van: heropnameremmers, MAO-remmers en een restgroep.

Heropnameremmers (Engels: reuptake inhibitors) verhinderen de normale werking van de transporter die de neurotransmitter terugpompt naar het neuron waaruit deze is vrijgekomen. Hierdoor neemt de concentratie transmitterstof in de synapsspleet toe. De werking hangt samen met het feit dat de receptoren van het postsynaptische neuron beter 'gevoed' blijven met de neurotransmitters. De oorzaak van een depressie hangt namelijk (vermoedelijk) samen met een tekort aan bepaalde neurotransmitters in de hersenen. Deze middelen zorgen dus dat dit tekort opgeheven wordt.

Onderscheiden kunnen worden:

* TCA's (Tricyclische antidepressiva) (zo genoemd vanwege hun chemische structuur) en aanverwante verbindingen, zijn oudere middelen die vrijwel allemaal in meerdere of mindere mate de heropname remmen van serotonine en noradrenaline (bijvoorbeeld amitriptyline, imipramine, clomipramine). In vergelijking met de modernere heropnameremmers (zie verder), hebben deze middelen een relatief ongunstig bijwerkingenprofiel en zijn ze niet selectief. Er is dus ook invloed op muscarine, histamine en adrenerge receptoren. Bij overdosering zijn ze ook gevaarlijker (cardiotoxisch). Het voordeel is echter dat er, in de loop der jaren, veel ervaring mee is opgedaan. Daarnaast zijn ze waarschijnlijk effectiever dan antidepressiva die de heropname remmen van slechts één neurotransmitter.
* SSRI’s (Selective Serotonine Reuptake Inhibitors) remmen de heropname van serotonine (bijvoorbeeld fluoxetine en paroxetine). SSRI's beïnvloeden de plasmaconcentratie van andere geneesmiddelen door leverenzyminductie
* NRI's (Noradrenaline Reuptake Inhibitors) remmen de heropname van noradrenaline. Voorbeelden zijn reboxetine (Edronax® in België) en nortriptyline (Nortrilen® in Nederland en België) dat behoort tot de TCA's, maar niettemin een zeer hoge noradrenergie selectiviteit vertoont.
* SNRI’s (Serotonine Noradrenaline Reuptake Inhibitors) remmen de heropname van zowel serotonine als noradrenaline (bijvoorbeeld venlafaxine in hogere doseringen). Omdat SNRI's, evenals de meeste TCA's, op twee neurotransmitters werken, worden ze ook wel "dual reuptake inhibitors" genoemd.
* NDRI’s (Noradrenaline-dopamine reuptake inhibitors) remmen de heropname van noradrenaline en dopamine. De belangrijkste vertegenwoordiger is bupropion. Dit middel wordt ook gebruikt om het stoppen met roken te vergemakkelijken. Als antidepressivum is het recentelijk geregistreerd.

Mono-Amino Oxydase remmers verminderen de werking van het MAO-enzym. Hierdoor wordt de afbraak van serotonine, nor-adrenaline en dopamine vertraagd waardoor de concentratie van deze transmitterstoffen stijgt. Men onderscheidt:

* niet-selectieve en irreversibele remmers van mono-amineoxydase (bijvoorbeeld tranylcypromine). Dit soort geneesmiddelen kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Er kan bijvoorbeeld het 'cheese'effect optreden, waarbij Tyramine dat o.a. in salami, banaan, chocolade, bepaalde soorten oude of zachte kaas en in rode wijn voorkomt kan bij volledige remming van het MAO niet meer worden afgebroken en veroorzaakt in hoge concentratie ernstige bloeddrukverhoging.
* reversible MAO-A remmers (RIMA's) (bijvoorbeeld moclobemide)

* NaSSA’s Een "Noradrenerg Specifiek Serotonerg Antidepressivum" verhoogt de beschikbaarheid van noradrenaline en serotonine, onder meer door blokkade van de autoreceptor voor noradrenaline (bijvoorbeeld mirtazapine).
* Agomelatine Een nieuw middel dat in Nederland recent is toegelaten. Het is verkrijgbaar onder de merknaam Valdoxan. Het bijzondere is dat het óók de melatonine receptor beïnvloedt (als agonist).
* Sint-Janskruid (of Hypericum perforatum) is een natuurlijk preparaat waarvan de werkzaamheid is aangetoond bij depressies. Het wordt goed verdragen en is zonder recept te verkrijgen. Dat betekent overigens niet dat Sint-Janskruid geen kwaad kan. De effecten van andere medicijnen (onder andere orale anticonceptiva) kunnen erdoor verminderen. Het middel mag niet gecombineerd worden met andere antidepressiva.
* S-adenosyl-methionine (SAMe) is een aminozuur dat in hoge doseringen een antidepressieve werking vertoont, die vergelijkbaar is met reguliere antidepressiva. Het werkt erg snel, wanneer het aanslaat is de antidepressieve werking binnen enkele dagen tot een week merkbaar. De bijwerkingen zijn hoofdpijn, rusteloosheid, slapeloosheid en diarree. De rol van het middel in de reguliere geneeskunde is nog onzeker, mede omdat de kwaliteit van de onderzoeken beperkt is.
* Lithium(carbonaat), een zout van lithium en carbonaat. Wordt vooral gebruikt bij een bipolaire stoornis.

Middelen in onderzoek

Anno 2008 wordt onderzoek verricht naar een nieuwe groep middelen: de "triple reuptake inhibitors" (later welicht bekend als TRIs) Zij remmen de heropname van serotonine, noradrenaline en dopamine. Men verwacht van deze middelen een betere effectiviteit en minder (seksuele) bijwerkingen. Deze middelen zijn nog in onderzoek, en dus nog niet beschikbaar. Ze hebben experimentele namen als PRC200-SS en JNJ-7925476.
Onderzoek naar de relatie tussen stress en depressie leverde nog een nieuwe groep middelen op; de CRH-1 receptor antagonisten.
Het zal nog wel een aantal jaren duren alvorens deze middelen op de markt komen.

In januari 2008 meldden Amerikaanse onderzoekers, Turner en collega's, dat de effectiviteit van 12 antidepressiva overdreven was, omdat studies met negatieve of twijfelachtige resultaten niet gepubliceerd zijn.

Een meta-analyse, door Kirsch en collega's, van circa 50 studies op basis van gegevens die aan de FDA waren geleverd betreffende de nieuwe-generatie antidepressiva fluoxetine, venlafaxine, nefazodone, en paroxetine, concludeerde dat deze middelen geen significante klinische verbeteringen veroorzaken bij patiënten met matige tot zeer ernstige depressie. Alleen bij de zwaarst depressieve patiënten worden significante klinische verbeteringen gevonden. Volgens de onderzoekers kan dit worden toegeschreven aan een verminderde gevoeligheid voor het placebo-effect van deze groep, i.p.v. aan een grotere gevoeligheid voor de medicatie. Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat er weinig reden is om nieuwe-generatie antidepressiva voor te schrijven aan depressieve patiënten, uitgezonderd in de allerzwaarste gevallen of wanneer alternatieve behandelmethoden ineffectief zijn gebleken.

De uitkomsten van de onderzoeken van Turner en Kirsch werden bevestigd in een een meta-analyse die de eerste week van januari 2010 in de JAMA gepubliceerd werd. Daaruit bleek dat antidepressiva alleen bij ernstige depressies zin hebben.

Antidepressiva zijn effectief bij het overgrote deel van de patiënten met een ernstige vorm van depressie, bij lichte tot matige depressie heeft het voorschrijven van antidepressiva geen zin. Meestal worden antidepressiva voorgeschreven in combinatie met een vorm van psychotherapie. Het komt voor dat er niet of onvoldoende gereageerd wordt op het eerste middel. In dat geval wordt er overgeschakeld op een antidepressivum uit een andere groep. Werkt ook dat niet, dan kiest men er vaak voor om lithium toe te voegen. Wanneer ook dan een bevredigend effect uitblijft, wordt meestal een irreversibele MAO-remmer voorgeschreven. In sommige gevallen blijkt ook hierdoor de depressie niet (voldoende) op te klaren. Doorgaans wordt dan overgegaan op ECT (elektroconvulsietherapie).

Het spreekt voor zich dat er, naast het voorschrijven van antidepressiva, aandacht geschonken moet worden aan psychosociale factoren, voor zover deze een oorzakelijke of onderhoudende rol spelen. De behandeling van depressies kan zich nooit beperken tot een biologische aanpak alléén.


Ook dit deed bij mij nog meer alarmbellen rinkelen, waardoor ik nog wat verder in de materie ben gaan graven. Al snel kwam ik oude en "verdwenen" of zwaar bewerkte artikelen  tegen. Sommige negatieve artikelen waren compleet verwijderd. Ook Tros Radar heeft over antidepressiva een interessant stuk op hun website staan maar ook hebben ze er een hele uitzending over gemaakt. Maar als je gaat zoeken in de cache van google kom je wat verdwenen pagina's tegen. Een daarvan kun je hier vinden. En op die pagina valt onder andere het volgende te lezen:

Reportage:

Deze reportage stamt uit december 2007, maar er is amper aandacht voor geweest. En ondanks deze reportage werd midden 2009 ongegeneerd antidepressiva bepleit voor kinderen.

http://noorderlicht.vpro.nl/noorderl...icht/39333092/

Al vele jaren lang blijkt antidepressiva de kans op zelfmoord te verhogen. Zogenaamde SSRI antidepressiva verdubbelen de kans op zelfmoord:

http://www.nu.nl/wetenschap/2059769/...jongeren-.html

http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gez...jongeren.dhtml

Andere soorten antidepressiva, zoals bijvoorbeeld van het type TCA, vertienvoudigen het risico op zelfmoord.

http://www.sciencedaily.com/releases...1014193213.htm

De omgekeerde wereld zou je denken, maar psychiaters weten dit al heel lang. En ondertussen blijven de verkoopcijfers stijgen! Het wordt steeds meer voorgeschreven, inmiddels meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruikt het middel.

Dat is toch wel bijzonder verdacht. Volgens de IOCOB is depressiebehandeling reguliere kwakzalverij:

http://www.iocob.nl/gezondheidscolum...niet-effe.html

Maar het meest absurde is toch wel dat psychiaters midden 2009 antidepressiva als eerstelijns behandeling hebben geadviseerd voor depressieve gevoelens bij kinderen. Dat heeft geleid tot opschudding in de politiek, maar ondertussen blijven de verkoopcijfers dus wel stijgen.

Kamervragen: http://www.kamervragen.com/2009-02-1..._voor_kinderen (2009)

Volgens hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Jan Buitelaar is het toedienen van Prozac bij kinderen met een depressie de enige oplossing. Als voorzitter van de werkgroep van experts die een nieuwe behandelrichtlijn voor kinderen met depressie heeft opgesteld heeft hij een grote invloed gehad in de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn voor psychiaters die adviseert om depressieve kinderen met het SSRI antidepressivum Prozac te behandelen.

...

Werkgroepvoorzitter Jan Buitelaar heeft sterke banden met de farmaceutische industrie. Informatie daarover ontbrak tot voor kort in de nieuwe depressierichtlijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil echter dat richtlijnontwikkelaars open zijn over hun banden met het farmaceutische bedrijfsleven.

http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/arti...brikant__.html

Zoals je ziet, we zitten inmiddels in 2010 en ondanks alle ophef en het ontmaskeren van zeer ernstige fraude stijgen de verkoopcijfers van antidepressiva onverminderd door:

http://www.nrc.nl/binnenland/article...en_stijgt_fors

Al met al genoeg voer om eens goed over na te denken maar ook zeker om eens goed met elkaar in discussie te gaan over deze ROTZOOI...

Hier de gehele uitzending van Noorderlicht (VPRO / VARA):

1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 28 sep 2010, 00:24

Goed om hier aandacht aan te besteden. Persoonlijk denk ik dat het meevalt TOT NU TOE, met ons drinkwater, maar dit soort berichten als 'de overheid wil vanaf ... beginnen met blablabla aan drinkwater' zijn nooit te vertrouwen.

Laat het niet zover komen!!
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23145
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 28 sep 2010, 00:28

Ik schrok er een beetje van, had er wel eens van gehoord, maar toen ik las dat de gemeente Groningen hier oprecht mee bezig was, was mijn aandacht toch wel enigszins gewonnen!

Water is de makkelijkste en snelste drager voor ellende naar ons de mens toe zeg maar...

En dat ze er duizenden liters concentraat door mikken geloof ik nu ook weer niet, maar het feit dat ze er aan denken dat maakt me er dusdanig op attent dat ik me reeds aan het verdiepen ben in de mogelijkheden dit aan een test te kunnen onderwerpen...
1119 AD
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

di 28 sep 2010, 00:32

idd... En vergeet niet,

stap voor stap.... En dat is ook waarom ik zo keihard tegen internet censuur ben! Het begint zogenaamd met het blokeren van kIndp0rn sites (welke door de AIVD allang onder verscherpt toezicht zijn gebracht, sterker, de AIVD weet alles hierover, namen, adressen, etc.). Volgende stap is dat sites die auteursrechten gebruiken worden verbannen. Enzovoort enzovoort.

En over 30 jaar is d'r geen QFF meer dan!
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23145
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 28 sep 2010, 00:35

De AIVD weet daar juist alles over om bepaalde personen immuniteit te verschaffen omdat die personen anders info over de AIVD naar buiten gaan brengen... win win situatie of verlies verlies dus eigenlijk voor ons mensen, win win voor hun...

En inderdaad stap voor stap... Wij moeten daarom dit dus ook echt gewoon tegen gaan houden! Dingen als censuur... Want met zo'n overpopulatie aan dom volk zal het de overheid anders wel heel gemakkelijk vergaan!
1119 AD
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1858
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

do 07 okt 2010, 01:18

Het is gewoon ziek..
in Amerika hebben ze fluoride aan het drinkwater toegevoegd..
Het is echt te belachelijk voor woorden.. als ik mn kraan opendraai wil ik water krijgen en niet 99.9% water en 0.1% antidepressiva.. ik ben dan wel depressief maar dan hoef ik nog geen antidespressiva in mn drinkwater.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23145
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 07 okt 2010, 01:31

Ja echt onwerkelijk! Het idee dat ze het met opzet doen ook nog!
1119 AD
Gebruikersavatar
snickers
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 58
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 12:36

do 07 okt 2010, 01:53

Joh wist je niet dat daar een nieuw goudmijntje voor de pharmaceutische industrie ligt?! Wat die rotzooi met o.a. je lever en nieren doet? Gevolgen van regelmatig en langdurig (men slikt die pillen vaak toch al niet voor een weekje) zijn op veel vlakken vergelijkbaar met alcholisme.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23145
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 07 okt 2010, 02:59

Tja ziekelijk en om ziek van te worden...

Dat is een van sarcasme en cynisme vervulde verzameling van woorden... Ik mis James!
1119 AD
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

do 07 okt 2010, 04:29

wat dachte jullie van de hoeveelheid vrouwlijke hormonen in het water door niet af te breken anti conseptie middelen :-?
Gebruikersavatar
snickers
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 58
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 12:36

do 07 okt 2010, 05:40

[quote name="dingo"]wat dachte jullie van de hoeveelheid vrouwlijke hormonen in het water door niet af te breken anti conseptie middelen :-?[/quote]
Idd Dingo! Heb jaren lang anticonceptie geslikt. Ben er sinds 2 jaar mee gestopt omdat ik het "gevoel"had dat het nadelige gevolgen o.a. op mijn gemoedstoestand had,fysieke gevolgen had ik later pas door.
Ben weer lekker mezelf.
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

do 07 okt 2010, 16:15

[quote name="Snickers"][quote name="dingo"]wat dachte jullie van de hoeveelheid vrouwlijke hormonen in het water door niet af te breken anti conseptie middelen :-?[/quote]
Idd Dingo! Heb jaren lang anticonceptie geslikt. Ben er sinds 2 jaar mee gestopt omdat ik het "gevoel"had dat het nadelige gevolgen o.a. op mijn gemoedstoestand had,fysieke gevolgen had ik later pas door.
Ben weer lekker mezelf.[/quote]

zal ook zeker niet echt gezond zijn denk ik.

goed voor jou dus :-)

maar als je niet zwanger wil worden kun je in de toekomst gewoon ene glaasje kraanwater nemen.
Gek he dat mannen steeds meer onvruchtbaar worden, make up gaan dragen en zich de laatste jaren zo druk maken om hun uiterlijk.
wat was het ook al weer. de retro...metro man?
Gebruikersavatar
lostaname
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 291
Lid geworden op: ma 06 sep 2010, 18:23

do 07 okt 2010, 16:22

[quote name="dingo"]
Gek he dat mannen steeds meer onvruchtbaar worden, make up gaan dragen en zich de laatste jaren zo druk maken om hun uiterlijk.
wat was het ook al weer. de retro...metro man?[/quote]

metroseksueel is de benaming. Heb het van een south park aflevering... Het zijn mannen die 'zelf bewust' zijn als ik het goed heb. Maar ze komen met haverklap van de regelmaat nogal tenenkrommend gay over.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Metroseksueel
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

do 07 okt 2010, 16:36

are you tokkie to me ? 8)
Gebruikersavatar
Har-o-bed
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 259
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 21:15

za 13 nov 2010, 05:02

Afbeelding
Plaats reactie

Terug naar “Gezondheid / Voeding”