Psychokinese en poltergeist

Hier tref je diverse algemene topics aan over occulte en dark side onderwerpen
Plaats reactie
Gebruikersavatar
PakNak
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

zo 22 aug 2010, 20:17


Mensen die zich niet echt in de parapsychologie verdiept hebben, denken bij paranormale verschijnselen vaak aan spookhuizen. Bij doorvragen blijkt dat men denkt dat er in die spookhuizen geesten van overledenen ronddolen. Hoewel ze meestal onzichtbaar zijn, zouden we soms hun voetstappen kunnen horen, de geesten zouden ramen en deuren laten opengaan, en soms zelfs voorwerpen in beweging brengen. Er zijn mensen die dit soort verhalen voetstoots aannemen, er zijn mensen die het allemaal maar onzin vinden, en er zijn mensen die dit proberen te onderzoeken.

Inmiddels zijn er in de geschiedenis van de parapsychologie heel wat van die ‘spookhuizen’ onderzocht. Daarbij zijn bijzonder opzienbarende waarnemingen gedaan: klopgeluiden zijn gehoord, voorwerpen zijn ‘vanzelf’ verplaatst, stenen vliegen ‘vanzelf’ in het rond, vernielen huisraad en raken soms mensen. Onderzoekers spreken dan van ‘Poltergeist-verschijnselen’, en denken dat als er werkelijk onverklaarde fenomenen worden waargenomen, deze eerder te maken hebben met een onbekend menselijk vermogen (psychokinese) dan met geesten van overledenen die ‘rondspoken’.

Het woord psychokinese is samengesteld uit de woorden psyche (v. Gr. Psuche, ziel, geest of levensbeginsel), en kinese (v. Gr. kineoo, bewegen). Onder psychokinese verstaat men in de parapsychologie het beïnvloeden van de externe fysische wereld, zonder daarbij gebruik te maken van normale spierkracht of een afgeleide daarvan. De meest bekende vorm van psychokinese (PK) is het fenomeen dat Poltergeist genoemd wordt. Dit kan plaatvinden zonder dat degene die dit ‘doet’ zich daarvan bewust is. Zoals we nog zullen zien, bestaan er echter meer uitingsvormen van psychokinese.

Het woord Poltergeist is afkomstig van het Duits en betekent letterlijk: lawaaimakende geest. Internationaal, met name ook in het Engelse taalgebied, is dit woord ingeburgerd geraakt als aanduiding voor wat men vroeger spookverschijnselen noemde. Bij Poltergeist-verschijnselen gaat het echter lang niet altijd om lawaai, en bovendien hoeft het ook niet zo te zijn dat er 'geesten van overledenen' actief zijn. Onderzoekers gaan uit van de gedachte dat als het ergens ‘spookt’, als er ergens Poltergeist-activiteit is, er sprake is van spontane psychokinese. Met andere woorden: er zijn bij een hier en nu levend mens psychokinetische vermogens geactiveerd, wat de reden is dat voorwerpen ‘vanzelf’ in beweging lijken te komen. Vooraf een inleidende opmerking.

In deel 1 van deze reeks, hebben we een overzicht gegeven van paranormale verschijnselen. Daar hebben wij twee hoofdgroepen van verschijnselen onderscheiden, te weten; de para-psychische en de para-fysische verschijnselen.
Bij de para-psychische verschijnselen gaat het om subjectieve ervaringen van mensen. Iemand kan bijvoorbeeld een paranormale indruk krijgen over een onderzeeboot die tegen de Afsluitdijk botst. Hij kan over zijn ervaring spreken met anderen, en men kan hem wel of niet geloven. Nu kan er de volgende dag in het journaal een bericht worden voorgelezen waarin sprake is van een onderzeeboot die tegen de Afsluitdijk is gebotst. De paranormale indruk was dan kennelijk juist. Een kenmerk van para-psychische ervaringen is dat zij subjectief zijn. Alleen degene die de indrukken heeft, is getuige van het paranormale fenomeen. Deze ervaringen kunnen soms geverifieerd worden, zodat men achteraf het paranormale karakter ervan kan vaststellen. De para-psychische verschijnselen worden in de regel ‘buitenzintuiglijke waarneming’ (‘extra sensory perception’) genoemd (BZW of ESP).
Anders is het bij de tweede hoofdgroep van paranormale verschijnselen: de para-fysische fenomenen. Daar kunnen omstanders direct getuige zijn van het paranormale verschijnsel. Wanneer iemand door middel van gedachtenkracht bijvoorbeeld een asbak over de tafel laat schuiven, kunnen omstanders daar direct getuige van zijn. We spreken dan van psychokinese. Spontane gevallen van psychokinese (PK) zijn aanmerkelijk zeldzamer dan spontane gevallen van buitenzintuiglijke waarneming (ESP).

Spontane Psychokinese

In mei 1995 werden wij (de onderzoeksafdeling van het Parapsychologisch Instituut) gebeld door een man die onze hulp vroeg: ‘Het spookt hier, de familie is heel erg bang en in huis is het een ravage’. Toen bovendien bleek dat ook politiemensen getuige waren geweest van ‘vanzelf’ rondvliegende stenen, vertrokken twee onderzoekers naar Druten. Zij troffen voor de deur een enorme mensenmenigte aan. Eindelijk binnengekomen, was het hun eerste taak direct twee dingen duidelijk te onderscheiden. Is er een natuurlijke oorzaak voor de verschijnselen aan te wijzen, bijvoorbeeld iemand die stiekum met een kattapult in de weer is? Daarnaar is uitgebreid gezocht, ook door politiemensen. Is er geen natuurlijke oorzaak, wie zou dan het poltergeistmedium te kunnen zijn? Het poltergeistmedium is de persoon rond wie zich de verschijnselen voordoen. In dit geval was het Çetin, een 15-jarige Turkse jongen. Met andere woorden: de onderzoekers hielden er rekening mee dat Çetins psychokinetische vermogens geactiveerd waren, en dat hij dus de oorzaak was van de ‘spook’ verschijnselen.

Wat werd er gemeld?

Er vlogen zowel binnen als buiten het huis stenen, steentjes, zand en kluitjes aarde door de lucht. Sommige stenen raakten mensen en vernielden ruiten, glas- en aardewerk. Ook werden in huis onverklaarde verplaatsingen van voorwerpen waargenomen. In totaal zijn er na de inschakeling van de onderzoekers van het Parapsychologisch Instituut 108 Poltergeistfenomenen in een logboek genoteerd. Daaruit geven we enkele sprekende voorbeelden.

Geval nr.15: Vanuit de Woonkamer vloog een steen ter grootte van een half ei de keuken in. De steen sloeg met kracht tegen de muur en kwam terecht bovenop de afzuigkap. In zijn vlucht scheerde de steen langs het hoofd van W., die in de deuropening van de kamer naar de keuken stond. Toen T. de steen oppakte voelde deze warm aan, warmer dan 'handwarm'. Drie getuigen bevestigden dat, gezien de situatie van dat moment, de steen onmogelijk gewoon gegooid kon zijn door Çetin of iemand anders, er stond niemand achter W..

Geval nr.37: Een karaf water vloog door de openstaande deur de gang in en sloeg een gat in de deur van het toilet. De karaf ‘vertrok’ van de eetkamertafel waar op dat moment niemand bij in de buurt was. Çetin zat tussen T. en S. op de bank in de kamer en kon, gezien zijn positie, de karaf onmogelijk gegooid hebben.

Geval nr.10: Çetin werd in een politie-auto vervoerd. Bij het uitstappen moest agente H. het achterportier openen omdat dit in een politieauto van binnenuit (uiteraard) niet kan. Toen zij naast de auto stond, waarvan op dat moment alle portieren en ramen dicht waren, kreeg zij met een zekere kracht zand boven op haar hoofd gesmeten. Het was rond middernacht en er was niemand bij haar in de buurt.

Concentratie

Bij spontane gevallen van Poltergeist kunnen de verschijnselen zich concentreren op plaatsen, voorwerpen en personen. Voorwerpen komen dus niet lukraak in beweging maar ‘vertrekken’ vaak vanaf dezelfde plaatsen, en komen terecht op dezelfde plaatsen. In Druten bijvoorbeeld was voornamelijk de achtergevel van het huis het doelwit van de stenen. Drie ramen in de achtergevel waren stuk, de ramen in de voorgevel zijn gespaard gebleven. Binnenshuis vielen enkele plaatsen op als vertrekplaatsen van voorwerpen: het audio-rek en de eettafel in de huiskamer. Ook werden bepaalde mensen door rondvliegende voorwerpen geraakt, met name moeder S. en zus G. moesten het ontgelden.
Çetin was duidelijk het poltergeistmedium: de verschijnselen traden op in huis als hij er was. Als hij er niet was, gebeurde er niets. Dan gebeurde het waar Çetin wel was; in de tuin, in het huis van G., op zijn school, op straat als hij er liep, in de auto en in winkels. Op de plaatsen waar Çetin verscheen, kon er steeds iets gebeuren.
De voorwerpen die in beweging kwamen, waren: stenen, steentjes, zand, kluitjes aarde en relatief kleine gebruiksvoorwerpen, zoals een wekker, een mes, een karaf water.

Getuigen en geloofwaardigheid

De vraag naar geloofwaardigheid is hier vanzelfsprekend van cruciaal belang. We hebben daarom veel aandacht besteed aan het uitpluizen en kritisch beoordelen van de getuigenverklaringen. Ten opzichte van vergelijkbare gevallen staan de gebeurtenissen in Druten relatief sterk omdat een aantal verklaringen afkomstig is van politieagenten, mensen dus die getraind zijn in het waarnemen van ongewone gebeurtenissen en die er geen belang bij hebben om een verhaal op te blazen (integendeel). Ook de andere getuigen waren nuchtere mensen die geen belang hadden bij sensatie. Hun verklaringen zijn steeds binnen 24 uur op videoband opgenomen.

Ongebruikelijke trajecten

Alle getuigen meldden onafhankelijk van elkaar het verbazingwekkende feit dat de rondvliegende stenen pas te zien waren op het moment dat zij iets raakten. Een steen die men achter zich tegen de muur hoorde slaan, zag men niet vlak daarvoor door de lucht aan komen vliegen zoals normaal gezien wel had gemoeten. Het lijkt erop dat de voorwerpen geen normale baan met begin- en eindpunt beschrijven. Zij lijken zich niet te houden aan, zoals dat heet, de bekende wetten van de ballistiek (de leer die de beweging van projectielen in de lucht bestudeert). Dat is iets dat wel vaker is waargenomen bij poltergeist-verschijnselen.

De psychologische kant van de zaak

Bij modern poltergeist-onderzoek hoort een psychologisch profiel van het poltergeist-medium. Dat bestaat uit de in kaart gebrachte psychologische ‘omgeving’ waarin die persoon leeft. Dat is ook hier gebeurd, en het bleek dat er een problematische relatie bestond zowel in Çetin zelf, als tussen hem en de gezinsleden. Dat riep spanningen op, die zich mogelijk uitten door de poltergeistverschijnselen. Ook bij andere gevallen bleek het ‘medium’ psychische problemen te hebben.Voorlopig blijft het onverklaard waarom spanningen bij de ene mens leiden tot hoofdpijn en bij de ander tot poltergeist-verschijnselen.

Kenmerken van Poltergeist-verschijnselen

- Opmerkelijk is dat de spontane poltergeistverschijnselen steeds onbewust in gang gezet worden. Ook in Druten was Çetin, het poltergeistmedium, zich er niet van bewust dat hij dit alles teweeg bracht. Pas in een later stadium kreeg hij het gevoel dat een en ander iets met hem te maken had. Maar als er weer eens iets gebeurde, was hijzelf net zo verbaasd als de omstanders.
- De verschijnselen lijken vaak samen te hangen met spanningen bij de Poltergeistpersoon. Deze constatering vormt weliswaar geen verklaring voor de verschijnselen, maar het ingaan op de psychologie van de poltergeistpersoon kan wel de angst voor de gebeurtenissen (en dus nieuwe spanningen) wegnemen. Op de lange termijn kan dit wellicht bijdragen tot meer inzicht in het poltergeist fenomeen zelf.
- Het verschijnsel treedt, behalve spontaan, ook bij herhaling op. Het kan enkele weken of zelfs maanden aanhouden. In de literatuur spreekt men daarom van RSPK: Recurrent Spontaneous Psycho Kinesis, wat letterlijk ‘herhaalde spontane psychokinese’ betekent.
- Het verschijnsel is van een plagerige en vaak vernielzuchtige aard en concentreert zich vaak op bepaalde plaatsen. De schade is zelden persoonlijk, zelden worden mensen ernstig getroffen.

Veel mensen vragen zich af waarom onderzoekers er dan geen paragnost bijhalen. Zo iemand kan immers ‘zien’, ‘voelen’ wat er aan de hand is. Onderzoek wijst echter uit dat dit helemaal niet het geval is (bij het overgrote deel van de paragnosten). Een ernstige zaak als een poltergeist-verschijnsel, waar een heel gezin ontregeld is geraakt, leent zich niet voor een experimentje met een paragnost. (In deel 1 van deze reeks vindt u belangrijke informatie over het raadplegen van paragnosten).

Poltergeist-onderzoek houdt vandaag de dag echter meer in dan het zo goed mogelijk vastleggen van wat er precies gebeurt en het onderzoeken van de psychologische achtergronden van het Poltergeistmedium. Om te kunnen begrijpen wat dat ‘meer’ is, moeten we eerst ingaan op het experimenteel onderzoek naar psychokinese.

Bron; http://www.parapsy.nl/items/informatie1b.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

zo 22 aug 2010, 20:24

Die ga ik in de gaten houden......... 8)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23664
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 31 jan 2015, 13:50

Plaats reactie

Terug naar “Dark Side Algemeen”